Varför ska universiteten utbilda psykoterapeuter när de inte används i vården? Det är ett oerhört slöseri.

Det sa Stephan Hau, psykolog, psykoterapeut och professor vid Stockholms universitet under ett seminarium i riksdagen om nationella behandlingsriktlinjer vid depression och ångestsyndrom.

I Tyskland beräknas 30 procent av den vuxna befolkningen lida av psykisk ohälsa och nästan 3,4 miljoner går i psykoterapi. Psykoterapeutisk behandling ingår i sjukförsäkringssystemet och alla innefattas i det, även arbetslösa, barn och studenter, och för de som saknar inkomst betalar staten för psykoterapeutisk behandling enligt Stephan Hau.

Universiteten i Sverige utbildar 1000-tals psykoterapeuter. Det är ett oerhört slöseri att inte använda sig av den kompetensen i arbetet med psykisk ohälsa.

psykologtidningen 170223.

Annonser

WINST – webbutbildning för insatser mot ätstörningar

I WINST – webbutbildning för insatser mot ätstörningar får du följa fyra ungdomar och se hur deras situation utvecklas. Alla foton och filmer är med skådespelare. Det är en webbutbildning som ger kunskap om tidiga tecken vid ätstörning och hur man kan bemöta unga personer som man misstänker har en ätstörning.

Läs mer och gå utbildningen.

PSYK-E bas – webbutbildning i grundläggande psykiatri

PSYK-E bas är en webbutbildning i grundläggande psykiatri för personal som i sitt arbete kommer i kontakt med personer med psykisk ohälsa. PSYK-E bas, en webbutbildning med temat Kunskap med hög tillgänglighet var du än befinner dig.

Programmet har utvecklats för landstings- och kommunpersonal, men är av värde för alla som i sin yrkesutövning kommer i kontakt med människor med psykisk sjukdom.

Psyk-E bas är en del av regeringens satsning på att förstärka kompetensen hos personal i socialtjänsten och i den psykiatriska hälso- och sjukvården.

Läs mer och gå utbildningen. 

Alla som arbetar inom hälso- och sjukvården berörs av bestämmelsen om barn som anhöriga.

2 g § hälso- och sjukvårdslagen säger att hälso- och sjukvården särskilt ska beakta ett barns behov av information, råd och stöd om barnets förälder eller någon annan vuxen som barnet varaktigt bor tillsammans med

har en psykisk störning eller psykisk funktionsnedsättning
har en allvarlig fysisk sjukdom eller skada
eller

är missbrukare av alkohol eller annat beroendeframkallande medel.
Detsamma gäller om barnets förälder eller någon annan vuxen som barnet varaktigt bor tillsammans med oväntat avlider.

Webbutbildningen Barn som anhöriga – Våga fråga! vänder sig till dig som arbetar inom hälso- och sjukvården. Syftet är bland annat att ge dig mer kunskap om hur barn som anhöriga kan uppmärksammas enligt 2 g § i hälso- och sjukvårdslagen.

Länk till utbildningen och mer info.

Fråga om våld på barn- och ungdomspsykiatrin.

Erfarenheten visar att mångdubbelt fler fall av våld i nära relationer upptäcks när man rutinmässigt börjar fråga om våld inom barn- och ungdomspsykiatrin.

Många inom barn- och ungdomspsykiatrin är osäkra på hur de ska närma sig dessa känsliga frågor. Den virtuella BUP-mottagningen är ett verktyg som kan minska osäkerheten.

http://www.kunskapsguiden.se/utbildning/Virtuell-BUP-mottagning-ger-beredskap-att-fraga-om-vald/Sidor/default.aspx

Utbildningar för att bättre förstå och bemöta självskadebeteende.

Nationella Självskadeprojektet har tagit fram ett antal olika utbildningskoncept i syfte att öka kunskap om och förståelse för självskadebeteende. De är i första hand utformade för personer som möter individer med självskadebeteende i sitt yrke. Utbildningskoncepten syftar till att hjälpa arbetslag och verksamheter som vill förbättra sin kompetens och förmåga att möta personer med självskadebeteende.

Webbutbildningen är gratis och öppen för alla.

Nationella Självskadeprojektets webutbildning består av tre moduler: en basmodul för all personal som möter psykisk ohälsa, en modul för öppenvård och en för slutenvård.

Läs mer och gå utbildningsmodulen här.

Grundläggande psykoterapiutbildningar (ofta kallade Steg 1)

För att antas till en grundläggande psykoterapiutbildning krävs oftast att personen har högskolebehörighet och ett människovårdande yrke där de vid kursstart är kliniskt verksamma med ett minimum på 50%. I detta ingår oftast kravet att eleverna ska ha möjlighet att bedriva terapeutiskt arbete. Exempel på yrkesgrupper som kan komma ifråga till att gå grundläggande psykoterapiutbildningar är: socionomer, läkare, psykologer, sjukgymnaster, sjuksköterskor, beteendevetare och arbetsterapeuter. En grundläggande psykoterapiutbildning är ofta fyra terminer, vissa utbildningar är endast tre terminer. Många utbildningar ger behörighet att söka till Psykoterapeututbildningar (kallas ofta steg 2), detta gäller dock ej alla och de olika utbildningsanordnarna av psykoterapeututbildningar har olika krav vad gäller tidigare utbildning och även inriktningen på utbildning.

Här nedan följer en för dagen aktuell lista över utbildningsanordnare av grundläggande psykoterapiutbildning som är kända av KBT Sverige.

Centrum för Kognitiv Psykoterapi i Sörmland http://ckptsormland.se/utbildning-2/steg-1/

Ersta Sköndal högskola http://esh.se/utbildning/utbildningar/2014-06-23-grundlaggande-utbildning-psykoterapi.html

Evidens i Göteborg http://www.evidens4u.se/kbt-utbildningar/psykoterapeutprogrammet/

Högskolan i Gävle http://hig.se/Ext/Sv/Organisation/Akademier/Akademin-for-halsa-och-arbetsliv/Samverkan/Uppdragsverksamhet/Grundlaggande-psykoterapiutbildning-45-hp.html

Karolinska institutet http://ki.se/utbildning/1qa067-basutbildning-i-psykoterapeutisk-metod

KBTarna – KBT kliniken Norr i Luleå http://www.kbtarna.se/

KBTdistans http://www.kbtdistans.se/

KBT Kompetens http://www.ehnvallkbtkompetens.se/

KBT Psykiatrin, Region Halland http://www.regionhalland.se/kbt

KBT-Psykologerna http://kbtpsykologerna.com/grundlaggande-psykoterapiutbildning-steg-1/

KBT Svealand http://www.kbtsvealand.se/

Kognio Lund http://www.kognio.se/utbildning-kbt-steg-1/

Linköpings universitet http://liu.se/utbildning/kurs/748A44?l=sv

Lunds universitet http://www.soch.lu.se/utbildning/grundlaggande-utbildning-i-psykoterapi

Linnéuniversitetet https://lnu.se/kurs/4sa375/20162/47065

Psykologpartners  http://www.psykologpartners.se/

Stockholms universitet https://sisu.it.su.se/search/info/SU7249

Svenska institutet för kognitiv psykoterapi http://www.cbti.se/

Umeå universitet http://www.umu.se/utbildning/program-kurser/kurs/?code=3MP002

 

Här finns en sida med information om psykoterapeututbildningar.