”De nödvändiga samtalen” vid Covid-19 infektion – en samtalsguide

” Välkomna att ta del av våra råd och tips kring samtal med patienter med corona/covid-19-infektion och med deras närstående.”

”Vi som tagit fram den här guiden har lång erfarenhet av träning i kommunikation kring svåra besked och svår sjukdom. Vi har inspirerats och samarbetat med dr Tony Back och hans grupp i Seattle, USA (Vital Talks) [1], och har nu översatt och bearbetat, för svenska förhållanden, de råd som de har publicerat för att stödja läkare, sjuksköterskor och andra i de svåra utmaningar de kan ställas inför i samband med vård av covid-19- smittade patienter och deras närstående.

Vår egen erfarenhet handlar i första hand om svåra besked vid cancer och andra sjukdomar och samtal med patienter i ett palliativt sjukdomsskede. De allra flesta som drabbas av covid-19 får hanterbara symptom och tillfrisknar relativt snabbt. De situationer vi tar upp här gäller patienter som blir svårt sjuka till följd av viruset och ställs inför ett påtagligt och akut existentiellt hot.”

Fokus i samtalsguiden ligger enbart på situationer och förslag till fraser där fakta kombineras med att bemöta och bekräfta känslor och reaktioner i kris. Ibland finns många fraser i samma ruta. Uppmaningen är att ta det stegvis. Ibland kan en av de föreslagna fraserna räcka, annars kan man behöva pausa mellan punkter och ge tid för reaktion och bemötande av reaktionen, innan man går vidare i samtalet. I vissa lägen är det enbart empatiskt bemötande som finns att ge menar författarna från Palliativt Utvecklingscentrum vid Lunds universitet och Region Skåne Medicon Village.

20200307_183536

I samtalsguiden finns förslag för följande samtalssituationer:
Triagering
Provtagning
När en patient behöver inläggning på sjukhus
Stöd
Beslut
Begränsade resurser
Information på telefon
Stödja dig själv
Sorg

Texten finns förutom det engelska originalet och den svenska versionen tillgänglig på flera andra språk i bearbetade översättningar. Se länk till texten nedan.

Personerna bakom den svenska versionen är

Carl Johan Fürst Professor carljohan.furst@med.lu.se

Anders Danielsson Kursansvarig anders_k.danielsson@med.lu.se

Mattias Tranberg Leg psykolog, doktorand mattias.tranberg@med.lu.se

Christel Wihlborg Överläkare Palliativ vård ASIH, Ystad

Se även: 

Hur kan vi hantera Coronakrisen?

Ny plattform för videosamtal som är gratis att använda för vårdpersonal

Studie om hur vår psykiska hälsa påverkas av Coronakrisen

Coronakrisen: Öppna upp hjälplinjen igen!

Animerad film, möt corona med hjälp av ACT

Vad kan jag kontrollera och inte?

Nu vill museet bevara dina erfarenheter för framtidens forskare

FEJSA CORONA MED HJÄLP AV ACT

Covid-19 – ger psykologisk process liknande den som sörjande går igenom

Självomhändertagande för psykoterapeuter under coronakrisen

Självomhändertagande för personal inom hälso- och sjukvård, funktionshinder samt äldreomsorg under coronakrisen

[1] till dr Tony Backs Vital Talks 

Till ”De nödvändiga samtalen” vid Covid-19 infektion, version 2020-03-26