Om möjligheter till att göra avdrag för egenterapi och handledning

Psykiatriker, socionomer, psykologer och andra med ett omvårdnadsyrke, som vidareutbildar sig till legitimerad psykoterapeut och har en anställning, kan medges avdrag för utgifter för egen psykoterapi som obligatoriskt ingår i utbildningen. Detta om arbetsgivaren betalar lön samt kurskostnader för den anställde under utbildningstiden. [1]

I den grundläggande psykoterapiutbildning (steg 1) ingår eget klientarbete under handledning, s.k. vårdhandledning. Egenterapi ingår inte i kursavgiften, men egenterapi krävs ofta för behörighet till psykoterapeututbildningen (steg 2).

Den som har gått grundläggande psykoterapiutbildning (steg 1-nivå i utbildningen till psykoterapeut), men inte genomgått psykoterapeututbildningen (steg 2-utbildningen), får behandla egna patienter med psykoterapi under förutsättning att hen har tillgång till s.k. vårdhandledning.

Vilka ordnar GPU idag?

Den som själv betalar för sådan vårdhandledning, som är en förutsättning för att hen under utbildningstiden ska få behandla egna patienter, har rätt till avdrag för sina utgifter. Utgiften för vårdhandledning är nödvändig för att kunna utföra den egna patientbehandlingen mot ersättning och är därför en utgift för att förvärva inkomster. Avdragsrätten följer av praxis från Högsta förvaltningsdomstolen.

Den som utbildar sig till legitimerad psykoterapeut har i de flesta fall redan en anställning inom sitt yrke. Utbildningen sker därför som en vidareutbildning under pågående anställning.

Hur är psykoterapeututbildningar upplagda?

Den som under pågående anställning vidareutbildar sig till legitimerad psykoterapeut behöver ofta genomgå egen psykoterapi. Detta i de fall det ingår obligatoriskt i utbildningen.

Om de slopade kraven till psykoterapeutprogrammet på Umeå universitet

Om det kan presumeras att utbildningen till psykoterapeut sker i arbetet och att egenterapin är av det obligatoriska slaget, anser Skatteverket att den anställde kan medges avdrag för utgifter för egenterapi som hen betalt själv. Omständigheter som talar för att utbildningen ska jämställas med att den anställde utför sitt arbete är att

  • utbildningen sker på arbetstid med bibehållen lön eller större delen av den,
  • arbetsgivaren betalar merparten av kostnaderna för utbildningen, exempelvis kursavgiften, kurslitteraturen eller i vissa fall reskostnader som föranleds av utbildningen.

Om dessa förutsättningar är uppfyllda bör den anställde kunna medges avdrag för egna utgifter för egenterapin. Den omständigheten att arbetsgivaren inte också bekostar egenterapin för den anställde trots att den är obligatorisk, bör normalt inte leda till att utgiften ses som en privat levnadskostnad.

Rättsfall med avdrag som godkänts

En sjukhuspräst som gick en psykoterapiutbildning och under den tiden haft egna patienter, hade rätt till avdrag för utgifter för den vårdhandledning som varit en förutsättning för att han skulle kunna behandla egna patienter under utbildningstiden se RÅ 1988 ref. 26.

En psykolog under utbildning och som i egen rörelse meddelat psykoterapi åt patienter hade rätt till avdrag för utgifter för egen psykoterapi och psykologkonsultationer, eftersom sådan vårdhandledning varit en förutsättning för hans rätt att själv ge terapi se RÅ 1989 not. 439.

I rättsfall från 1970-talet där avdrag genomgående vägrats för utgifter för egen psykoterapi eller psykoanalys har inte i något fall rört behandling som varit obligatorisk för deltagaren, även om det kan ha intygats att det varit till nytta för denne. Dessa rättsfall bör därför inte ensamma användas som skäl för att vägra avdrag för egenterapi.

Avdrag medges inte: 

Kostnader för psykoanalys  och psykoterapi, som inte obligatoriskt ingår i utbildningen till legitimerad psykoterapeut, är en privat levnadskostnad som du inte får göra avdrag för.

Rättsfall med avdrag som nekats:

RÅ 1973 ref 45 I-III. (Inget avdrag för psykoanalys för olika sjukvårdsanställda.)

RÅ 1974 ref 96. (Inget avdrag för psykoanalys för olika sjukvårdsanställda, inte heller som utbildningskostnad.)

Utbildningsanalys som obligatoriskt moment i utbildningen till psykoanalytiker. Inget avdrag. Utbildningsanalys innehöll enligt Skatteverket ett värde för den sökande på det personliga planet och avdrag nekades därför såsom för privata levnadskostnader. Enligt Skatteverket hade det ingen betydelse om den aktuella psykoanalysen hade varit till nytta för verksamheten. Skatteverket påförde även skattetillägg med motiveringen att det felaktigt begärts avdrag för de aktuella kostnaderna. Förvaltningsrätten i Malmö 2018-05-16, mål nr 9402-17 [2]

Likadant resonerade kammarrätten i Sundsvall år 2013, när en annan person gjorde ett avdrag på 54 000 kronor för egen psykoanalys under utbildning till psykoanalytiker.

Text: Nicklas Lakso, socionom, leg. psykoterapeut. Handledare och lärare i psykoterapi.


Se även: Hur vanligt är det att gå i terapi?

Hur är psykoterapeututbildningar upplagda?

Grundläggande psykoterapiutbildningar

Att musik inte räknas som en avdragsgill friskvårdsförmån visar att den nuvarande tolkningen av friskvårdsförmåner är föråldrad och att skattesubventionen missar målet

Vad kan vi göra för att bli bättre som terapeuter och förbättra utfallet av psykoterapeutisk behandling?


[1] Skatteverket, rättslig rådgivning.
Regler och ställningstaganden » Ställningstaganden » 2012 » Avdrag för egen psykoterapi som ingår obligatoriskt i utbildning under pågående anställning, m.m. dnr 131 183140-12/111

[2] Är svenska förvaltningsdomstolar rättssäkra? Del 4, Tidningen Konsulten. Mats Brockert, 18 okt 2019.