Vilka lärosäten/skolor har steg 2/psykoterapeututbildningar?

Var kan man utbilda sig till psykoterapeut?

Det finns i dagsläget utbildningar till psykoterapeut på universitet, institut, stiftelser och hos privata utbildningsanordnare. På universitet kan det finnas såväl kostnadsfria utbildningar som uppdragsutbildningar. Hos övriga utbildare kostar utbildningen pengar.

Utbildningen till psykoterapeut måste ha genomförts hos en utbildningsanordnare som har examensrätt från Högskoleverket. Examen kräver 90 högskolepoäng under tre års studier på halvtid.

Hur är psykoterapeututbildningar upplagda?

För att vara behörig till psykoterapeutstudierna ska man ha avlagt psykologexamen, läkarexamen med specialistkompetens i psykiatri eller barn- och ungdomspsykiatri, socionomexamen eller annan motsvarande utbildning på minst 180 högskolepoäng. För de två sistnämnda grupperna krävs dessutom en grundläggande psykoterapiutbildning (gpu), vilket ofta kallas steg 1.

Tidigare fanns det fler utbildningsanordnare och fler inriktningar på psykoterapeututbildningen i bla psykoanalys, gruppterapi och existentiell psykoterapi. Flera av dessa blev av med examensrätten då de granskades på -00-talet. Där efter har det inte startat så många nya utbildningar. I dagarna presenterades dock en ny psykoterapeututbildning.

Utbildningsanordnare med examensrätt är i dagsläget: Evidens AB, Göteborgs universitet, Karolinska Institutet, Linköpings universitet,
Lunds universitet, Stockholms universitet, Svenska institutet för kognitiv psykoterapi, Umeå universitet, Uppsala universitet, Ericastiftelsen, Ersta Sköndal Bräcke högskola/S:t Lukas utbildningsinstitut, Stockholms akademi för psykoterapiutveckling (SAPU)

Förutom kognitiv beteendeterapi, KBT, så finns det bland annat utbildningar i individualpsykoterapi för vuxna/PDT, familjepsykoterapi samt barn- och
ungdomspsykoterapi, relationell integrativ psykoterapi.

Regeringen drog in examensrätten för psykoterapeututbildningar efter granskning av Högskoleverket

Läs mer om de respektive utbildningsanordnarna här

Sen anmälan till höstterminen öppnar 15 juli

En ny psykoterapeututbildning startar, i annorlunda tappning

Till hösten startar en ny legitimationsgrundande psykoterapeututbildning på Stockholms universitet. 

Detta i regi av institutionen för socialt arbete. Utbildningen heter också psykoterapeutprogrammet i socialt arbete.

Läs mer nedan.

Följ KBT Sverige på instagram:

Detta ser vi som en positiv vändning då det är brist på psykoterapeuter och också psykoterapeuttjänster i hela landet.

Debattartikel: ”Fler psykoterapeuter kan stävja psykisk ohälsa”

Psykoterapeutprogrammet i socialt arbete har som syfte att ge en legitimationsgrundande individualpsykoterapeutisk utbildning på psykodynamisk grund med relationell och integrativ psykosocial inriktning. Utifrån psykodynamisk relationell teori och metod infogas successivt kognitiva och systemiska perspektiv samt social analys i en behandlingsteoretisk ram.

Det här psykoterapeutprogrammet vänder sig särskilt till de som har erfarenhet av professionellt socialt arbete och utgår från det sociala arbetets perspektiv som erfarenhetsgrund för att bedriva psykoterapeutiskt arbete.

Hur är psykoterapeututbildningar upplagda?

Vad finns det mer för psykoterapeututbildningar?

Ansökan till program kommer att kunna göras på www.antagning.se och betyg och intyg laddas upp enligt anvisningarna.

Anmälan till höstterminen 2019 öppnar under dagen den 15 mars. Ansökan skall kompletteras med tre dokument som skickas med post direkt till Institutionen för socialt arbete.

1. En särskild meritsammanställningsblankett, som du finner på institutionens hemsida. I meritsammanställningen skriver du vilka dokument du bifogat i din elektroniska ansökan på antagning.se

2. Ett personligt brev.

3. Arbetsgivarintyg, efter den mall som finns angiven i meritsammanställningen.

De som är mest meriterade kommer att kallas till en personlig intervju efter ansökningstidens slut. Besked om antagning kommer sedan under juni månad 2019.

Behörighet till psykoterapeutstudier

SÄRSKILD BEHÖRIGHET
1. Svenska 3 och Engelska 5.

2. Yrkesverksamhet med psykoterapeutiska och kvalificerade psykosociala arbetsuppgifter under handledning av legitimerad psykoterapeut företrädesvis med handledarutbildning, under minst två år efter den grundläggande psykoterapiutbildningen.

3. När psykoterapeututbildningen startar skall minst två år ha passerat sedan den grundläggande psykoterapiutbildningen godkänts i sin helhet.

4. Den sökande skall ha genomgått egen psykoterapi omfattande minst 50 timmar individuellt eller 120 timmar i grupp hos legitimerad psykoterapeut.

5. Den sökandes arbetsgivare skall intyga att den sökande kommer att arbeta med psykoterapeutiska arbetsuppgifter och kvalificerat psykosocialt arbete inom sitt arbete under utbildningsperioden och att dessa arbetsuppgifter kan utgöra grund för terapihandledningen inom utbildningens ram.

1. Socionomexamen, eller 2. Avlagd psykologexamen enligt 1982 års studieordning eller senare bestämmelser, eller 3. Läkarexamen med specialistkompetens i psykiatri eller barn- och ungdomspsykiatri, eller 4. Annan motsvarande examen. För den med socionomexamen eller annan motsvarande examen krävs dessutom grundläggande psykoterapiutbildning.

URVAL
Relevant yrkes- och/eller forskningserfarenhet

Hösten 2019 eller möjligen senare så startar också de första legitimationsgrundande utbildningarna till hälso- och sjukvårdskurator. Svenska institutet för kognitiv psykoterapi och Sapu är två av de utbildningsanordnare som har ansökt om att starta upp utbildningen.

Läs också: Vad är vad när det gäller behandlare som jobbar med psykoterapi/psykologisk behandling?

Om de slopade kraven till psykoterapeutprogrammet på Umeå universitet

Psykoterapeututbildningar med familjeterapeutisk inriktning

Psykoterapeututbildningar med psykodynamisk inriktning

Psykoterapeututbildningar inriktning barn och ungdom

 

Om de slopade kraven till psykoterapeutprogrammet på Umeå universitet

Det nya psykoterapeutprogrammet på Umeå universitet skiljer sig en del från det gamla.

FB_IMG_1595511593949

Tidigare låg utbildningen under den medicinska fakulteten, men nu har den psykologiska institutionen tagit över. Kravet på grundläggande psykoterapiutbildning  (utbildning som av många kallas steg 1) tas bort enligt programmets studierektor och ersätts med andra krav (se utförliga antagningskrav nedan).

– Vi breddar och kvalitetssäkrar i stället ingången, då får vi en jämnare kunskapsnivå vilket gör att vi inte behöver sänka oss under
psykologernas kunskapsnivå, säger studierektor Mattias Lundberg till Psykologtidningen (1). Bengt E. Westling programansvarig Uppsala universitets psykoterapeututbildning berättar att grundläggande psykoterapiutbildning ska finnas kvar som krav för att den ger kompetens för att ge en högre nivå på psykoterapeututbildningen. Dock poängteras att alla GPU inte håller måttet och ger behörighet till psykoterapeutprogrammet. Gunnel Jacobsson, studierektor vid Stockholms universitet ser också ett fortsatt behov av att grundläggande psykoterapiutbildning ska finnas kvar, hon anser inte heller att alla utbildningar ger tillräcklig kompetens för att ge behörighet till psykoterapeutprogrammet ”i vissa fall har grundkompetensen befunnits vara för låg, detta har oftast gällt de som gått små grundläggande psykoterapiutbildningar” (1).

Psykoterapeututbildningen är en specialistutbildning vilken ger möjlighet att söka socialstyrelsens legitimation som psykoterapeut. På en del lärosäten har vissa utbildningar och/eller utbildningsplatser vikts för specifika yrkeskategorier, på andra lärosäten har man alltjämt enbart kvar det mer öppna förhållningssättet.

Läs mer om Psykoterapeututbildningar

Antagningskraven till psykoterapeutprogrammet är nu (enligt programmets sida på Umeå universitets hemsida):

Grundläggande behörighet (A) – Psykologexamen (enligt 1982 års studieordning eller senare), eller – Läkarexamen med specialistkompetens i allmän psykiatri eller barn- och ungdomspsykiatri, eller – Socionomexamen eller – Annan yrkesexamen om minst 180 hp inom vård och som inkluderar ett vetenskapligt arbete om minst 15 hp.

Särskild behörighet (B) – Utöver kurser ingående i examen enligt A ovan, skall sökande (gäller Läkarexamen, Socionomexamen och Annan yrkesexamen enligt A) (Dessa punkter antas ingå i psykologutbildningen./red) slutfört kurser om minst: o Utvecklingspsykologi, 7,5 högskolepoäng o Personlighetspsykologi, 7.5 högskolepoäng o Hälsopsykologi, 7,5 högskolepoäng o Kognitiv psykologi, 7,5 högskolepoäng o Relationell psykologi (ex gruppsykologi, systemteori, familjepsykologi), minst 7,5 högskolepoäng o Psykoterapeutisk metod och teori, 15 högskolepoäng (grundläggande psykoterapiutbildning) (OBS! Att grundläggande psykoterapiutbildning här används som begrepp är anmärkningsvärt/red) – Tillräckliga praktiska förkunskaper har för Psykologexamen enligt A ovan, den som vid ansökningstillfället har: o har varit yrkesverksam under minst två år (minst halvtid) sedan Psykologexamen utfärdats och under dessa två år har tillämpat ett psykoterapeutiskt arbetssätt som en del av arbetsuppgifterna, vilket ska styrkas med intyg. – Tillräckliga praktiska förkunskaper har för Läkarexamen, Socionomexamen och Annan yrkesexamen enligt A ovan, den som vid ansökningstillfället har: o Varit yrkesverksam under minst två år (minst halvtid) från den tidpunkt respektive examen utfärdats, och under dessa två år har tillämpat ett psykoterapeutiskt arbetssätt som en del av arbetsuppgifterna vilket ska styrkas med intyg, samt o Bedrivit psykoterapi under handledning. Handledningen ska ha omfattat minst 40 timmar vid individuell-, respektive 80 timmar vid grupphandledning. Handledaren ska ha varit Legitimerad Psykoterapeut med minst 5 års erfarenhet av yrket. o Handledningen ska ha skett parallellt med eller i nära anslutning till, dock inte innan, genomgången kurs i Psykoterapeutisk teori och metod (se ovan). – Den sökande ska uppvisa intyg, att denne under utbildningstiden kommer att arbeta minst halvtid med kliniskt patientarbete eller motsvarande och att den sökande där har möjlighet att arbeta psykoterapeutiskt med klienter. Den sökande ska också ingå i ett terapeutiskt sammanhang, dvs. ingå i ett team där det finns kunskaper och erfarenhet av psykoterapeutiska arbetsmetoder. Övergångsbestämmelser för behörighet Sökanden som slutfört en sammanhållen grundläggande psykoterapiutbildning om minst 45 högskolepoäng senast 2020-02-01, anses motsvara behörighetskravet i punkt B, första stycket ovan. För behörighet krävs dock att övriga krav under punkt A och B är uppfyllda.

Följ KBT Sverige på Facebook

Läs mer om Grundläggande psykoterapiutbildningar och hur det ser ut hos andra utbildningsanordnare

Vad är skillnaden mellan grundläggande psykoterapiutbildningar och legitimationsgrundande psykoterapeututbildningar?

Självomhändertagande för psykoterapeuter under coronakrisen

Institutet avvecklar psykoterapeutprogrammet och den grundläggande utbildningen i psykoterapi

Följ KBT Sverige på instagram: 

(1) Psykologtidningen nr 9-10 2017

UTBILDNINGSPLAN Umeå universitet: Psykoterapeutprogrammet, 90 hp
kbtsverigelog