Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom 2020

De nationella riktlinjerna för vård vid depression och ångestsyndrom publicerades första gången 2010, och en stor revidering gjordes 2017. Under 2020 har Socialstyrelsen gjort en mindre översyn.

De har bland annat lagt till en rekommendation om det nya läkemedlet esketamin, och två rekommendationer om återfallsförebyggande behandling. De har också avrått från att använda metoden Brief child and family phone interview (BCFPI).

Socialstyrelsens typer av rekommendationer: Socialstyrelsen rekommenderar hälso- och sjukvården att erbjuda vissa åtgärder till patienter med vissa hälsotillstånd. De ger tre typer av rekommendationer: rekommendationer med prioritet 1– 10, rekommendationen FoU och rekommendationen icke-göra.

För att kunna ge rekommendationer om vilka åtgärder som är mest angelägna, rangordnar Socialstyrelsen åtgärder för olika hälsotillstånd. Rangordningen baseras på en samlad bedömning av

 • hälsotillståndetssvårighetsgrad
 • åtgärdens effekt
 • kostnadseffektivitet
Effektivt omhändertagande (Id-nr i tillstånds- och åtgärdslistan: 1, 3 och 5)

Rekommendationer

Hälso- och sjukvården bör

 • erbjuda hög tillgänglighet till en primär bedömning av vårdbehov till personer med symtom på depression eller ångestsyndrom
  (prioritet 1)
 • erbjuda en aktiv uppföljning med en planerad förnyad kontakt till personer med depression eller ångestsyndrom, eller med misstänkt depression eller ångestsyndrom (prioritet 1).
 • Hälso- och sjukvården bör inte

• erbjuda föräldraversionen av Brief child and family phone interview (BCFPI) till barn och ungdomar med misstänkt depression eller ångestsyndrom, för att upptäcka personer som behöver utredas vidare (icke-göra).

För effektivt omhändertagande vid depression och ångestsyndrom finns även rekommendationer om följande åtgärder:

 • samordnat och strukturerat omhändertagande med vårdsamordnare (id- nr 8)
 • identifiera depression med EPDS (id-nr 15:1a)
 • förebyggande psykosocial eller psykologisk behandling (id-nr 15:2)
 • förstärkta och individualiserade hembesök (id-nr 15:3)
 • screening för depression eller ångestsyndrom (id-nr 16).
Diagnostik vid misstänkt depression eller ångestsyndrom hos vuxna (Id-nr i tillstånds- och åtgärdslistan: 2a och 2b)

Rekommendationer

Hälso- och sjukvården bör

• erbjuda SCID-I eller MINI som komplement till den kliniska bedömningen vid diagnostik i den specialiserade vården till vuxna med misstänkt depression eller ångestsyndrom (prioritet 3).

Hälso- och sjukvården kan

• erbjuda MINI som komplement till den kliniska bedömningen vid diagnostik i primärvården till vuxna med misstänkt depression eller ångestsyndrom (prioritet 4).

För diagnostik vid misstänkt depression eller ångestsyndrom hos barn och ungdomar finns rekommendationer om följande åtgärder:

 • K-SADS-PL eller MINI-KID som komplement till klinisk bedömning vid diagnostik i specialiserad vård (id-nr 2c)
 • MINI-KID som komplement till klinisk bedömning vid diagnostik i primärvård (id-nr 2d)
 • diagnostik i strukturerad form och immunologisk provtagning (id-nr 14).
 • Undersökning av samsjuklighet med kroppslig sjukdom
  (Id-nr i tillstånds- och åtgärdslistan: 4)

Rekommendationer

Hälso- och sjukvården bör

• erbjuda en somatisk anamnes och undersökning samt en relevant utredning utifrån eventuella ytterligare behov av vård till personer med depression eller ångestsyndrom (prioritet 1).

Bedömning av suicidrisk hos ungdomar och vuxna (Id-nr i tillstånds- och åtgärdslistan: 10a, 10b, 10c och 10d)

Rekommendationer

Hälso- och sjukvården bör

• erbjuda en strukturerad klinisk bedömning av suicidrisken hos vuxna och ungdomar med depression eller ångestsyndrom (prioritet 1).

Hälso- och sjukvården kan

• bedöma suicidrisken med instrument som ett komplement till den kliniska bedömningen hos vuxna och ungdomar med depression eller ångestsyndrom (prioritet 6).

Hälso- och sjukvården bör inte

 • bedöma suicidrisken med enbart instrument hos vuxna och ungdomar med depression eller ångestsyndrom (icke-göra)
 • bedöma suicidrisken med instrumentet Sad persons scale som ett komplement till den kliniska bedömningen hos vuxna och ungdomar med depression eller ångestsyndrom (icke-göra).
Behandling vid lindrig till medelsvår egentlig depression
(Id-nr i tillstånds- och åtgärdslistan: 62, 68, 69, 70 och 73)

Rekommendationer

Hälso- och sjukvården bör

 • erbjuda KBT till vuxna med lindrig till medelsvår egentlig depression (prioritet 2)
 • erbjuda IPT till vuxna med lindrig till medelsvår egentlig depression (prioritet 3)
 • erbjuda behandling med antidepressiva läkemedel till vuxna med lindrig till medelsvår egentlig depression (prioritet 3).

Hälso- och sjukvården kan

 • erbjuda fysisk aktivitet till vuxna med lindrig till medelsvår egentlig depression (prioritet 6)
 • erbjuda korttids-PDT till vuxna med lindrig till medelsvår egentlig depression (prioritet 7).
Behandling vid medelsvår till svår egentlig depression
(Id-nr i tillstånds- och åtgärdslistan: 78, 79, 80, 81 och 85)

Rekommendationer

Hälso- och sjukvården bör

 • erbjuda ECT till vuxna med svår egentlig depression (prioritet 1)
 • erbjuda behandling med antidepressiva läkemedel till vuxna med
 • svår egentlig depression (prioritet 1)
 • erbjuda behandling med litium som tillägg till antidepressiva
 • läkemedel till vuxna med behandlingsresistent svår egentlig
 • depression (prioritet 2).
 • erbjuda behandling med rTMS till vuxna med medelsvår till svår
 • egentlig depression (prioritet 3).
 • Hälso- och sjukvården kan i undantagsfall

• erbjuda behandling med esketamin som tillägg till andra antidepressiva läkemedel till vuxna med behandlingsresistent medelsvår till svår egentlig depression (prioritet 10).

Återfallsförebyggande behandling vid egentlig depression
(Id-nr i tillstånds- och åtgärdslistan: 86 och 88)

Rekommendationer

Hälso- och sjukvården bör

 • erbjuda återfallsförebyggande behandling med antidepressiva läkemedel till vuxna som efter recidiverande episoder av egentlig depression uppnått remission (prioritet 1)
 • erbjuda återfallsförebyggande behandling med KBT eller mindfulnessbaserad kognitiv terapi till vuxna som efter recidiverande episoder av egentlig depression uppnått remission (prioritet 3).
Psykopedagogisk behandling vid depression hos barn och ungdomar
(Id-nr i tillstånds- och åtgärdslistan: 17)

Rekommendationer

Hälso- och sjukvården bör

• erbjuda psykopedagogisk behandling med fokus på depression till barn och ungdomar med depression (prioritet 2).

Behandling vid lindrig till svår egentlig depression hos barn och ungdomar
(Id-nr i tillstånds- och åtgärdslistan: 19, 20 och 27a)

Rekommendationer

Hälso- och sjukvården bör

 • erbjuda KBT till barn och ungdomar med lindrig till medelsvår egentlig depression (prioritet 2)
 • erbjuda behandling med antidepressiva läkemedel (SSRI-preparatet fluoxetin) till barn och ungdomar med medelsvår till svår egentlig depression (prioritet 2).

Hälso- och sjukvården kan

• erbjuda IPT till barn och ungdomar med lindrig till medelsvår depression (prioritet 5).

För behandling vid lindrig till svår egentlig depression hos barn och ungdomar finns även rekommendationer om följande åtgärder:

mindfulnessbaserad stressreduktion som tillägg till annan behandling (id- nr 18)

 • korttids-PDT(id-nr21)
 • systemiskfamiljeterapi(id-nr22)
 • anknytningsbaserad familjeterapi (id-nr 23)
 • antidepressiva läkemedel (SSRI- eller SNRI-preparat) (id-nr 24)
 • antidepressiva läkemedel (SSRI-preparaten sertralin eller escitalopram)
 • (id-nr 27b)
 • paroxetin (id-nr 27c)
 • antidepressiva läkemedel (mestadels SSRI-preparat) och KBT som
 • kombinationsbehandling (id-nr 29)
 • KBT som tillägg till antidepressiva läkemedel(id-nr30).

Behandling med ECT vid svår egentlig depression hos ungdomar
(Id-nr i tillstånds- och åtgärdslistan: 31)

Rekommendationer

Hälso- och sjukvården bör

• erbjuda ECT till ungdomar efter pubertetsdebut med svår depression och psykotiska symtom, katatoni eller behandlingsresistens (prioritet 1).

Återfallsförebyggande behandling för barn och ungdomar med egentlig depression i remission (Id-nr i tillstånds- och åtgärdslistan: 28a och b)

Rekommendationer

Hälso- och sjukvården kan

 • erbjuda återfallsförebyggande behandling med antidepressiva läkemedel till barn och ungdomar med medelsvår till svår egentlig depression i remission (prioritet 5)
 • erbjuda återfallsförebyggande behandling med KBT som tillägg till antidepressiva läkemedel till barn och ungdomar med medelsvår till svår egentlig depression i remission (prioritet 5).
Behandling vid generaliserat ångestsyndrom (Id-nr i tillstånds- och åtgärdslistan: 95 och 98)

Rekommendationer

Hälso- och sjukvården bör

• erbjuda behandling med antidepressiva läkemedel till vuxna med generaliserat ångestsyndrom (prioritet 3).

Hälso- och sjukvården kan

• erbjuda KBT till vuxna med generaliserat ångestsyndrom (prioritet 5).

Behandling vid paniksyndrom (Id-nr i tillstånds- och åtgärdslistan: 105 och 108)

Rekommendationer

Hälso- och sjukvården bör
• erbjuda KBT till vuxna med paniksyndrom (prioritet 3). Hälso- och sjukvården kan

• erbjuda behandling med antidepressiva läkemedel till vuxna med paniksyndrom (prioritet 5).

Behandling vid tvångssyndrom (Id-nr i tillstånds- och åtgärdslistan: 122 och 125)

Rekommendationer

Hälso- och sjukvården bör

 • erbjuda KBT med exponering och responsprevention till vuxna med tvångssyndrom (prioritet 1)
 • erbjuda behandling med antidepressiva läkemedel till vuxna med tvångssyndrom (prioritet 2).
Behandling vid social fobi (Id-nr i tillstånds- och åtgärdslistan: 114 och 118)

Rekommendationer

Hälso- och sjukvården bör
• erbjuda KBT till vuxna med social fobi (prioritet 3). Hälso- och sjukvården kan

• erbjuda behandling med antidepressiva läkemedel till vuxna med social fobi (prioritet 5).

Behandling vid posttraumatiskt stressyndrom (Id-nr i tillstånds- och åtgärdslistan: 129, 130 och 133)

Rekommendationer

Hälso- och sjukvården bör

• erbjuda traumafokuserad KBT med exponering till vuxna med posttraumatiskt stressyndrom (prioritet 3).

Hälso- och sjukvården kan

 • erbjuda behandling med antidepressiva läkemedel till vuxna med posttraumatiskt stressyndrom (prioritet 5)
 • erbjuda behandling med EMDR till vuxna med posttraumatiskt stressyndrom (prioritet 7).
Behandling med lugnande läkemedel vid ångestsyndrom (Id-nr i tillstånds- och åtgärdslistan: 99, 109, 120 och 137)

Rekommendationer

Hälso- och sjukvården bör inte

• erbjuda bensodiazepiner till vuxna med generaliserat ångestsyndrom, paniksyndrom, social fobi, akut stressyndrom eller posttraumatiskt stressyndrom (icke-göra).

Skärmavbild 2020-12-12 kl. 21.32.54
Psykopedagogisk behandling vid ångestsyndrom hos barn och ungdomar
(Id-nr i tillstånds- och åtgärdslistan: 32)

Rekommendationer

Hälso- och sjukvården bör

• erbjuda psykopedagogisk behandling med fokus på ångestsyndrom till barn och ungdomar med ångestsyndrom (prioritet 3).

Behandling vid generaliserat ångestsyndrom, separationsångest och social fobi hos barn och ungdomar (Id-nr i tillstånds- och åtgärdslistan: 34, 36 och 37)

Rekommendationer

Hälso- och sjukvården bör

 • erbjuda kombinationsbehandling med antidepressiva läkemedel (SSRI-preparatet sertralin) och KBT till barn och ungdomar med generaliserat ångestsyndrom, separationsångest eller social fobi (prioritet 2)
 • erbjuda KBT till barn och ungdomar med generaliserat ångestsyndrom, separationsångest eller social fobi (prioritet 3)
 • erbjuda behandling med antidepressiva läkemedel (SSRI- eller SNRI-preparat) till barn och ungdomar med generaliserat ångestsyndrom, separationsångest eller social fobi (prioritet 3).
Behandling vid tvångssyndrom hos barn och ungdomar (Id-nr i tillstånds- och åtgärdslistan: 48 och 50)

Rekommendationer

Hälso- och sjukvården bör

• erbjuda KBT med exponering och responsprevention till barn och ungdomar med tvångssyndrom (prioritet 1)

Hälso- och sjukvården kan

• erbjuda behandling med antidepressiva läkemedel (SSRI-preparat) till barn och ungdomar med medelsvårt till svårt tvångssyndrom (prioritet 4).

Behandling vid posttraumatiskt stressyndrom hos barn och ungdomar (Id-nr i tillstånds- och åtgärdslistan: 39, 42 och 44)

Rekommendationer

Hälso- och sjukvården bör

• erbjuda traumafokuserad KBT med exponering till barn och ungdomar med posttraumatiskt stressyndrom (prioritet 2).

Hälso- och sjukvården bör endast inom ramen för forskning och utveckling

• erbjuda behandling med antidepressiva läkemedel (SSRI-preparat) till barn och ungdomar med posttraumatiskt stressyndrom (FoU).

Hälso- och sjukvården bör inte

• erbjuda behandling med alfa-adrenerga agonister till barn och ungdomar med posttraumatiskt stressyndrom (icke-göra).

Läs mer på Socialstyrelsens webbplats: Utvärdering av vård vid depression och ångestsyndrom.

💗 Följ KBT Sverige på Facebook

Socialstyrelsens rapport om utvecklingen av den psykiska ohälsan hos barn och unga, åren 2006-2016.

Uttalanden från JO om saklighet och opartiskhet i Socialstyrelsens arbete med nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom

Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom 2020 Sammanfattning uppdateringar

Vägen till de nya riktlinjerna har varit lång och brokig. En mängd debattartiklar har publicerats och åsikter åt olika håll har framförts. Läs mer om det under nedanstående länkar:

Radioinslag om införandet av de nya riktlinjerna för behandling av depression, kritiken mot dessa från 17 forskare och om socialstyrelsens svar på kritiken.

Replik från företrädare för Socialstyrelsens projektledningsgrupp i arbetet med nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom.

”Socialstyrelsens nya riktlinjer är ett haveri” – ett nytt debattinlägg gällande socialstyrelsens förslag till nya nationella riktlinjer för vård vid depression och ångest

”För mig gränsar de svenska riktlinjerna till det oetiska.”

Följ KBT Sverige på instagram

Till Debattartikeln i Dagens Nyheter 171213: https://www.dn.se/debatt/unga-med-psykisk-ohalsa-maste-fa-hjalp-snabbare/

Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom 2020 Sammanfattning uppdateringar

Socialstyrelsen har gjort en mindre översyn av de nationella riktlinjerna för vård vid depression och ångestsyndrom 2020.

Detta för att säkerställa att de är aktuella och bygger på bästa tillgängliga kunskap. De har bland annat lagt till en rekommendation om det nya antidepressiva läkemedlet esketamin, och två rekommendationer om återfallsförebyggande behandling. De har också avrått från att intervjua föräldrar med metoden Brief child and family phone interview (BCFPI). Huvudrapporten och alla bilagor har uppdaterats. Här sammanfattas de viktigaste uppdateringarna.

Esketamin är ett antidepressivt läkemedel med en ny verknings- mekanism. Socialstyrelsen rekommenderar bara esketamin i undantagsfall, och då som tillägg till andra antidepressiva läkemedel, för vuxna med svårbehandlad (behandlingsresistent) medelsvår till svår depression. Läkemedlet har troligen endast en liten effekt, och dessutom vissa biverkningar. Hälso- och sjukvårdspersonalen ska övervaka patienterna varje gång de tar läkemedlet, eftersom det finns risk för bland annat högt blodtryck. Personalen ska också vara uppmärksam på risk för läkemedelsberoende.

Vi har tidigare skrivit om kritik mot esketamin: Kritik mot ny antidepressiv spray – ”sex personer dog”

Brief child and family phone interview (BCFPI) är en telefon- baserad intervjumetod. Vårdnadshavare till barn och ungdomar med misstänkt depression eller ångestsyndrom får svara på frågor om psykiatriska symtom hos sitt barn. Det finns dock en stor risk att missa många barn och ungdomar med depression eller ångestsyndrom, om man använder BCFPI. Socialstyrelsen avråder därför från metoden.

Barn och ungdomar kan få förebyggande behandling mot nya svåra depressioner

Det är vanligt att barn och ungdomar får återfall efter att de återhämtat sig från en depression (uppnått remission). För att förebygga återfall kan hälso- och sjukvården erbjuda antidepressiva läkemedel till patienter som har haft en medelsvår till svår depression, upp till cirka ett år efter återhämtningen. Eventuellt kan patienterna samtidigt behandlas med kognitiv beteendeterapi (KBT). Den förebyggande behandlingen har möjligen en måttlig effekt på risken för återfall.

De nationella riktlinjerna är ett stöd för prioriteringar

De nationella riktlinjerna ska främja en god och jämlik vård vid depression och ångestsyndrom, och är baserade på bästa tillgängliga kunskap. De hjälper dig som fattar beslut att välja och erbjuda den vård som ger störst nytta för patienten i relation till kostnaden. Vissa behandlingar bör införas eller få ökade resurser, medan andra bör minska eller avvecklas. Riktlinjerna ger därmed stöd för prioriteringar – de ska bidra till att resurser används effektivt och fördelas efter behov. Det handlar om prioriteringar på flera beslutsnivåer, och socialstyrelsen vänder sig därför främst till politiker, chefstjänstemän, verksamhetschefer och övriga beslutsfattare med ansvar för vården vid depression och ångestsyndrom.

”Även du som behandlar patienter kan ha stöd av riktlinjerna när du väljer metod i en aktuell behandlingssituation. Rekommendationerna gäller dock på gruppnivå, så du behöver ta hänsyn till de särskilda förutsättningarna och önskemålen i varje patientmöte.”

Socialstyrelsen utvärderar vården vid depression och ångestsyndrom

Socialstyrelsen utvärderar vården vid depression och ångestsyndrom löpande, med utgångspunkt i de nationella riktlinjerna. Den senaste utvärderingen från 2019 visar att allt fler har fått psykiatrisk vård för depression och ångestsyndrom de senaste 10 åren. Trots det växer köerna. Därför behöver regionerna bland annat fortsätta att bygga ut den så kallade första linjen, psykiatrisk primärvård för barn och ungdomar med symtom på psykisk sjukdom. En snabb och korrekt diagnos är nödvändig för en god vård, och den diagnostiska processen behöver förbättras avslutar Socialstyrelsen sin sammanfattning.

Läs mer på Socialstyrelsens webbplats: Utvärdering av vård vid depression och ångestsyndrom.

💗 Följ KBT Sverige på Facebook

Socialstyrelsens rapport om utvecklingen av den psykiska ohälsan hos barn och unga, åren 2006-2016.

Här hittar du de nya uppdaterade riktlinjerna för 2020.

Förslag till nya riktlinjer för vård och stöd vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd

Vad är de nationella vård- och insatsprogrammen för psykisk ohälsa?

Vägen till de nya riktlinjerna har varit lång och brokig. En mängd debattartiklar har publicerats och åsikter åt olika håll har framförts. Läs mer om det under nedanstående länkar:

Radioinslag om införandet av de nya riktlinjerna för behandling av depression, kritiken mot dessa från 17 forskare och om socialstyrelsens svar på kritiken.

Replik från företrädare för Socialstyrelsens projektledningsgrupp i arbetet med nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom.

”Socialstyrelsens nya riktlinjer är ett haveri” – ett nytt debattinlägg gällande socialstyrelsens förslag till nya nationella riktlinjer för vård vid depression och ångest

”För mig gränsar de svenska riktlinjerna till det oetiska.”

Följ KBT Sverige på instagram

Till Debattartikeln i Dagens Nyheter 171213: https://www.dn.se/debatt/unga-med-psykisk-ohalsa-maste-fa-hjalp-snabbare/

”Personer med psykisk ohälsa ska i första hand erbjudas de behandlingar som har vetenskapligt stöd”

Fyra företrädare för Beteendeterapeutiska föreningen skriver i Sydsvenskan att det är underligt att de politiker som styr Region Skåne prioriterar ”många verktyg i verktygslådan” framför att erbjuda de verktyg som har visat sig fungera bäst.

Socialstyrelsens nationella riktlinjer ska vara vägledande för beslut kring vilka behandlingsformer den offentligt finansierade vården ska erbjuda. Den rekommenderar kognitiv beteendeterapi, KBT, interpersonell psykoterapi samt läkemedel för mild till medelsvår depression och KBT för i princip alla ångeststörningar. Mindfulness rekommenderas enbart för att förebygga återfall hos patienter med återkommande depressioner.

Debattörerna skriver vidare att argumentet att satsningen i relation till regionens budget är liten håller inte. Då ignoreras följdkostnaderna för att inrätta mindfulnessgrupper och genomföra behandlingarna, liksom de kostnader som följer av att erbjuda mindre effektiva behandlingar som fortsatt vård och sjukskrivningar. Till det kommer det fortsatta lidandet hos patienter som inte förbättras av den behandling de erbjuds.

Relaterat: Region Skåne satsar på mindfulness – rätt eller fel?

Läs även: Socialstyrelsen lanserar behandling mot depression – trots oklar effekt

”Mindfulness kan leda till ångest och depression”

”Skadliga effekter – går snarast ner med mindfulnessträning”

Mindfulnessbaserad kognitiv terapi vid depression hos vuxna

Vad är mindfulnessbaserad kognitiv terapi?

Vad är mindfulness eller medveten närvaro?

Riksdagsledamot vill förebygga psykisk ohälsa med mindfulness

Till debattinlägget i Sydsvenskan 180731

Uppdaterade nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom

Idag publiceras de uppdaterade nationella riktlinjerna för vård vid depression och ångestsyndrom.

20200320_202124

Det finns flera rekommendationer för behandling av barn och unga. Framför allt lyfts behovet av att öka tillgängligheten till olika typer av psykologisk behandling.

I Socialstyrelsens uppdaterade rekommendationer föreslår socialstyrelsens projektgrupp ett antal åtgärder.

 • Vården bör snabbt kunna erbjuda en första bedömning av de som söker hjälp så att en effektiv behandling kan sättas in så tidigt som möjligt. Annars kan risken för långvarig sjukdom öka vilket på sikt också betydligt ökar självmordsrisken.
 • Tillgången till manualbaserad psykologisk behandling, som kognitiv beteendeterapi (KBT), interpersonell terapi (IPT) och psykodynamisk korttidsterapi (PDT) bör bli bättre. I vissa fall, beroende på tillståndets allvarlighetsgrad, rekommenderas även psykologisk behandling i kombination med läkemedel och fysisk aktivitet.
 • Varje vårdcentral bör kunna erbjuda manualbaserad psykopedagogisk behandling (PPB). Det innebär att den som drabbats, men även föräldrar och familjen, får hjälp med strukturerade och problemlösande metoder så att barnet eller ungdomen blir mer aktivt, vågar utmana sig själv och hittar goda rutiner för mat och sömn, en hjälp till självhjälp.
 • Negativ stress vid en jobbig skol- eller livs­situation behöver identifieras tidigt och åtgärdas då den kan leda till oro, ångest, nedstämdhet och på sikt till en depression. Detta är en viktig uppgift i den första kontakten med vården som kan vara elevhälsan eller ungdomsmottagningen men också vårdcentralen.
 • En planerad förnyad kontakt och strukturerad uppföljning behöver erbjudas. Den i dag rådande bristen på tillgänglighet gör det svårare att kunna erbjuda en god och kontinuerlig uppföljning både inom primärvård och barnpsykiatrisk vård.

Ovanstående presenteras i en debattartikel i Dagens Nyheter 171213

På uppdrag av Socialstyrelsen har en internationell jämförelse

genomförts under våren 2017. Syftet har varit att jämföra ett

antal länders riktlinjer samt undersöka om de skillnader som finns är

motiverade eller inte. Jämförelsen gäller specifikt psykologisk behandling,

fysisk aktivitet samt kombinationsbehandling med psykologisk

behandling och antidepressiva läkemedel vid depression. De

länder som förutom Sverige ingår i jämförelsen är Norge, Finland,

Danmark, England, Skottland, Tyskland, Nederländerna och Kanada.

MINI och SCID-I rekommenderas

Dessa riktlinjer ger rekommendationer om de diagnostiska intervjuerna

MINI (Mini International Neuropsychiatric Interview) och

SCID-I (Clinical Interview for DSM-IV Axis I Disorders, Clinical

Version) som stöd i den diagnostiska processen, som komplement till den kliniska

bedömningen vid diagnostik i den specialiserade vården till

vuxna personer med misstänkt depression eller ångestsyndrom.

MINI är en kortfattad strukturerad diagnostisk intervju som är

utvecklad för att kunna kartlägga olika psykiska sjukdomar och kan

användas som ett stöd i diagnostiseringen vid depression och ångestsyndrom.

SCID-I är en semistrukturerad intervju som används som underlag

för att diagnostisera personer med psykiska sjukdomar. Syftet är att

utgöra ett stöd vid den diagnostiska intervjun för att samla in relevant

information för en klinisk bedömning. SCID-I används i första hand

inom specialiserad psykiatri. Frågorna är strukturerade och riktade,

och frågorna åtföljs även av mer öppna frågor för att verifiera diagnoskriterierna.

Allt ska inte användas på rutin

Vissa av de åtgärder som finns med i riktlinjerna har fått rekommendationen FoU, dessa ska enligt riktlinjerna inte användas som rutin med hänsyn till att kunskapsläget är ofullständigt.

Uppdatering 2020: Uppdaterade Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom 2020

Nedan följer några av de nya rekommendationerna, (KBT-rekommendationer är fetmarkerade)

Rekommendationer

Hälso- och sjukvården bör

 • erbjuda KBT till vuxna med lindrig till medelsvår egentlig

depression (prioritet 2)

 • erbjuda IPT till vuxna med lindrig till medelsvår egentlig depression

(prioritet 3)

 • erbjuda behandling med antidepressiva läkemedel till vuxna

med lindrig till medelsvår egentlig depression (prioritet 3).

Hälso- och sjukvården kan

 • erbjuda fysisk aktivitet till vuxna med lindrig till medelsvår

egentlig depression (prioritet 6)

 • erbjuda korttids-PDT till vuxna med lindrig till medelsvår

egentlig depression (prioritet 7)

Rekommendationer

Hälso- och sjukvården bör

 • erbjuda KBT till barn och ungdomar med lindrig till medelsvår

egentlig depression (prioritet 2)

 • erbjuda behandling med fluoxetin till barn och ungdomar med

medelsvår till svår egentlig depression (prioritet 2).

Hälso- och sjukvården kan

 • erbjuda IPT till barn och ungdomar med lindrig till medelsvår

depression (prioritet 5).

 

Rekommendationer

Hälso- och sjukvården bör

 • erbjuda behandling med antidepressiva läkemedel till vuxna

med generaliserat ångestsyndrom (prioritet 3).

Hälso- och sjukvården kan

 • erbjuda KBT till vuxna med generaliserat ångestsyndrom

(prioritet 5).

Rekommendationer

Hälso- och sjukvården bör

 • erbjuda KBT till vuxna personer med paniksyndrom

(prioritet 3).

Hälso- och sjukvården kan

 • erbjuda behandling med antidepressiva läkemedel till vuxna

med paniksyndrom (prioritet 5).

Rekommendationer

Hälso- och sjukvården bör

 • erbjuda KBT med exponering och responsprevention till vuxna

med tvångssyndrom (prioritet 1)

 • erbjuda behandling med antidepressiva läkemedel till vuxna

med tvångssyndrom (prioritet 2).

Rekommendationer

Hälso- och sjukvården bör

 • erbjuda KBT till vuxna med social fobi (prioritet 3).

Hälso- och sjukvården kan

 • erbjuda behandling med antidepressiva läkemedel till vuxna

med social fobi (prioritet 5).

Rekommendationer

Hälso- och sjukvården bör

 • erbjuda traumafokuserad KBT med exponering till vuxna med

posttraumatiskt stressyndrom (prioritet 3).

Hälso- och sjukvården kan

 • erbjuda behandling med antidepressiva läkemedel till vuxna

med posttraumatiskt stressyndrom (prioritet 5)

 • erbjuda behandling med EMDR till vuxna med posttraumatiskt

stressyndrom (prioritet 7).

💗 Följ KBT Sverige på Facebook

Socialstyrelsens rapport om utvecklingen av den psykiska ohälsan hos barn och unga, åren 2006-2016.

De nya riktlinjerna återfinns här: http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2017/2017-12-4/Sidor/default.aspx

Vägen till de nya riktlinjerna har varit lång och brokig. En mängd debattartiklar har publicerats och åsikter åt olika håll har framförts. Läs mer om det under nedanstående länkar:

Radioinslag om införandet av de nya riktlinjerna för behandling av depression, kritiken mot dessa från 17 forskare och om socialstyrelsens svar på kritiken.

Replik från företrädare för Socialstyrelsens projektledningsgrupp i arbetet med nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom.

”Socialstyrelsens nya riktlinjer är ett haveri” – ett nytt debattinlägg gällande socialstyrelsens förslag till nya nationella riktlinjer för vård vid depression och ångest

”För mig gränsar de svenska riktlinjerna till det oetiska.”

Följ KBT Sverige på instagram

Till Debattartikeln i Dagens Nyheter 171213: https://www.dn.se/debatt/unga-med-psykisk-ohalsa-maste-fa-hjalp-snabbare/

Förslag till nya riktlinjer för vård och stöd vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd

Förslaget till nya nationella riktlinjer för vård och stöd vid schizofreni och
schizofreniliknande tillstånd är nu offentligt.

Screenshot_20191103-085343_Chrome

I dessa nationella riktlinjer ger Socialstyrelsen rekommendationer om vård och stöd vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd. Den slutliga versionen kommer att publiceras under sommaren 2018.

I rekommendationerna kan man bla läsa att enligt Socialstyrelsens rekommendation bör hälso- och sjukvården erbjuda kognitiv beteendeterapi till personer med schizofreni och schizofreniliknande tillstånd och kvarstående psykossymtom. Avgörande för rekommendationen är att tillståndet har en stor svårighetsgrad samt att åtgärden ger effekt på både positiva och negativa psykossymtom, samt stor gynnsam effekt på generell psykisk hälsa.

💗 Följ KBT Sverige på Facebook

Läs även om Nya riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom.

Se till att människor med psykoser kan få arbete eller studera och se till att olika yrkesgrupper samarbetar kring dem

Avatarterapi för personer som upplever demoner

Utrikesfödda som söker vård för psykos löper högre risk att bli tvångsvårdade

Psykoserna förändrade allt: ”Livet rasade ihop som ett korthus”

Utrikesfödda som söker vård för psykos löper högre risk att bli tvångsvårdade

Kända personer som lever med bipolär sjukdom

Följ KBT Sverige på instagram

Till förslaget till Nationella riktlinjer för vård och stöd vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd

Om riktlinjearbetet för vård vid depression och ångest; ”konstig röra”

Psykoterapeuten Anders Klingström beskriver arbetet med de Nya riktlinjerna för vård vid depression och ångestsyndrom. som en ”konstig röra”

Screenshot_20191103-085343_Chrome

där ostyrkta föreställningar om psykoterapi och familjeterapi togs för sanningar, medan medicinska behandlingar med svagt vetenskapligt stöd kunde rankas högt.

🧠 Följ KBT Sverige på Facebook

Se även: Vad är Piagets teori om barns utvecklingsfaser?

Vad händer när sekt-gemenskapen går överstyr?

Maladaptiva och adaptiva strategier för att hantera känslor

Till artikeln

”Socialstyrelsens nya riktlinjer är ett haveri” – ett nytt debattinlägg gällande socialstyrelsens förslag till nya nationella riktlinjer för vård vid depression och ångest

”För mig gränsar de svenska riktlinjerna till det oetiska.”

”Alla vill inte ha mediciner, men däremot hjälp att bearbeta svåra trauman eller konflikter.

Screenshot_20191103-090612_Chrome

För mig gränsar de svenska riktlinjerna till det oetiska.” Helene Nissen-Lie, första amanuens i psykologi vid Oslo universitet, och en av undertecknarna till debattartikeln som publicerades i januari -17 om de nya riktlinjerna för behandling av depression och ångestsyndrom.

”Det vore olyckligt om Socialstyrelsen rekommenderar samma metod till alla patienter med en bestämd diagnos. Mycket tyder på att patientens egna preferenser, terapeutens relationsskapande förmåga och förmåga att bedöma vad just den patienten behöver är viktigare än metoden i sig”, säger Carsten René Jørgensen, professor i klinisk psykologi vid Aarhus universitet i Danmark som också undertecknat DN-artikeln.

Socialstyrelsens svar på debattartikeln.

Replik från företrädare för Socialstyrelsens projektledningsgrupp i arbetet med nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom.

”Vid lindrig till medelsvår depression lyfter vi KBT och IPT, eftersom dessa visat effekt vid placebokontrollerade studier. För svåra depressioner är vår slutsats att det inte finns studier av tillräckligt bra kvalitet för att rekommendera psykoterapi. Men det har kommit nya studier sent inpå som vi tittar på nu, bland annat om effekterna av renodlad terapi vid svår depression”, säger Arvid Widenlou Nordmark, enhetschef på Socialstyrelsen.

💗 Följ KBT Sverige på Facebook

Läs dagens artikel i etc.

Se även: Slutrepliken i DN-debatten.

Se även: Föreläsning – psykisk ohälsa bland barn och unga

Hantering av stress med hjälp av ACT

Följ KBT Sverige på instagram

Tyvärr väljer Socialstyrelsen en mycket smalare väg där en inriktning av psykoterapi ska ges till alla som lider av depression och ångestsyndrom.

I akademikerbloggen kommenteras de nya riktlinjerna för vård vid depression och ångestsyndrom. Att enbart fokusera på en inriktning av psykoterapi är fel väg att gå om fler personer ska kunna få rätt hjälp skriver Josefine Johansson i inlägget.

Läs inlägget här.

Debatten angående de nya riktlinjerna har pågått i olika fora sedan en tid. förra veckan hamnade en radioreporter mitt i ett storbråk angående de nya riktlinjerna för behandling av depression.

Radioreportern hamnade mitt i ett storbråk angående de nya riktlinjerna för behandling av depression.

Från seminariet med rubriken Sverige ur tiden? Som hölls i riksdagen 22/2 -17 med olika forskare, psykoterapeuter och chefen för den enhet inom socialstyrelsen som drar upp de nya riktlinjerna för behandling av depression. Här är själva Inbjudan till seminariet

Lyssna på inslaget från Vetenskapsradions veckomagasin.

Tidigare debatt om de nya riktlinjerna:

https://kbtsverige.wordpress.com/2017/01/26/varden-ska-nu-begransas-framst-till-ett-ensidigt-biologiskt-perspektiv-med-en-okad-satsning-pa-psykofarmaka-och-ect-aven-for-barn-och-ungdomar/

https://kbtsverige.wordpress.com/2017/01/26/slutreplik-i-debatten-om-de-nya-riktlinjerna-for-behandling-av-depression/

https://kbtsverige.wordpress.com/2017/01/15/1181/

https://kbtsverige.wordpress.com/2017/02/19/inaktuella-former-av-pdt-slutreplik-om-riktlinjerna-for-behandling-av-depression/

Varför ska universiteten utbilda psykoterapeuter när de inte används i vården? Det är ett oerhört slöseri.

Det sa Stephan Hau, psykolog, psykoterapeut och professor vid Stockholms universitet under ett seminarium i riksdagen om nationella behandlingsriktlinjer vid depression och ångestsyndrom.

20200119_175735

I Tyskland beräknas 30 procent av den vuxna befolkningen lida av psykisk ohälsa och nästan 3,4 miljoner går i psykoterapi. Psykoterapeutisk behandling ingår i sjukförsäkringssystemet och alla innefattas i det, även arbetslösa, barn och studenter, och för de som saknar inkomst betalar staten för psykoterapeutisk behandling enligt Stephan Hau.

Universiteten i Sverige utbildar 1000-tals psykoterapeuter. Det är ett oerhört slöseri att inte använda sig av den kompetensen i arbetet med psykisk ohälsa.

Se även: Hundratals sökte den inställda psykoterapiutbildningen

Målmedveten träning för psykoterapeuter

Debattartikel: Psykoterapi får aldrig vara en plånboksfråga

Hur kan man veta vad som ligger bakom en terapeuttitel?

Vem får ställa diagnos?

Följ KBT Sverige på Facebook

Följ KBT Sverige på instagram:

psykologtidningen 170223.