Bättre behandling vid samlarsyndrom sökes

Vi har tidigare berättat att patologiskt samlande/samlarsyndrom så sent som 2013 blev en egen diagnos. I socialstyrelsens riktlinjer rekommenderas KBT-behandling.

Kognitiv beteendeterapi för samlarsyndrom erbjuds ibland i primärvården, då ofta som gruppbehandling under femton veckor. Mellan träffarna ges hemuppgifter som handlar om att rensa och börja organisera hemma. 

KBT har god evidens som behandlingsform. Många olika studier har visat att särskilt utvecklad KBT för just samlarsyndrom fungerar ganska bra, vilket man ofta ger på en mottagning. Men föga förvånande för oss som jobbat med personer med samlarsyndrom, så når man ofta inte hela vägen. Det behövs insatser på plats och ofta handfast hjälp. 

Volen Ivanov har varit med och byggt upp Samlarteamet inom Stockholm stad, där Johan Ågren och tre boendestödjare till ingår. Under Volen Ivanovs handledning utvecklar de ett sätt att arbeta med KBT med klienterna i deras hem rapporterar Forte. [1]

Boendestödjarna uppmuntrar och utmanar klienterna att till exempel rensa en liten begränsad yta och stå ut med ångesten, eller att gå till soprummet utan att ta med sig något hem. Arbetet går inte fort, men framåt. I ett aktuellt forskningsprojekt ska Volen Ivanov undersöka effekten av att kombinera Stockholm Stads och Region Stockholms insatser.

– Vi kommer att rekrytera 70–80 personer med samlarsyndrom till studien. Alla kommer att få kognitiv beteendeterapi inom psykiatrin, men hälften kommer dessutom att få hjälp av Samlarteamet i sitt hem efteråt. Vår hypotes är att de som får båda insatserna kommer att lyckas minska belamringen i sitt hem mer än de andra. Att de därmed får en större förbättring när det gäller symtom och att kunna använda sina hem, säger Volen Ivanov till Forte.

Volen vill då kunna sprida konceptet till alla Sveriges regioner och kommuner. Han studerar hur alla inblandade parter inom psykiatrin och socialtjänsten upplever samarbetet, samt vilka hinder och framgångsfaktorer som finns.

På många håll har det funnits bra samarbetsmodeller mellan kommun och region, många startade vid psykiatrireformen, tyvärr förefaller det som att det blir mindre och mindre vanligt. Vi på KBT-Sverige välkomnar därför dessa samarbeten, vilket dock inte är en ny företeelse i sig som sagt. 

Diagnoskriterierna för patologiskt samlande enligt DSM-5

 

Se länk till artikeln nedan

 

Se även: Vad är OCD eller tvångssyndrom?

 

Om diagnosen samlarsyndrom och behandling med KBT

 

Steven Hayes om ACT för OCD

 

Vad är tankefällor?

 

Författaren om att acceptera tvångstanken och se den för vad den är

 

Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom 2020

 

Psykiatrin får även fortsättningsvis två miljarder kronor extra om året

 

[1] Tidskriften Forte, hämtat 201121

Diagnoskriterierna för patologiskt samlande enligt DSM-5

Diagnoskriterierna för patologiskt samlande enligt DSM-5:

1. Svårt att slänga
Svårigheter att slänga föremål oavsett föremålens värde. Svårigheten ska vara ihållande.

2. Obehagskänslor
Det upplevda behovet av att behålla föremålen ska vara förenat med ett obehag av att skiljas från dem, som sedan ska ligga till grund för sjukdomen.

3. Hemmet blir överbelamrat
Symtomen ska över tid resultera i att hemmet blir överbelamrat med saker (såvida inte en annan part ser till att hålla efter).

4. Samlandet skapar lidande
Samlandet resulterar i ett lidande för den drabbade och att det resulterar i en försämrad funktion socialt, i arbetet eller i andra avseenden som är av betydelse – exempelvis att upprätthålla en säker miljö för en själv eller annan.

5. Inget annat medicinskt tillstånd
Samlandet beror inte på något annat medicinskt tillstånd exempelvis hjärnskada eller annan sjukdom.

6.  Kan inte förklaras av annat tillstånd i DSM-5
Samlandet kan inte förklaras av annat tillstånd i DSM-5, exempelvis tvångstankar i tvångssyndrom, minskad energi i egentlig depression, vanföreställningar i schizofreni eller annat psykotiskt tillstånd, kognitiva nedsättningar i demens eller avgränsade intressen i autismspektrumstörning.

Se även: Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom 2020

Uttalanden från JO om saklighet och opartiskhet i Socialstyrelsens arbete med nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom

”Mindfulness kan leda till ångest och depression”

När mat skapar ångest

KBT-behandling för hälsorelaterad ångest

Vad är schizoaffektivt syndrom?

Steven Hayes om ACT för OCD

Diagnoskriterierna för egentlig depression enligt DSM-5

Läs även Om diagnosen samlarsyndrom och behandling med KBT.

Om diagnosen samlarsyndrom och behandling med KBT.

I en intervju i tidningen Land intervjuas Volen Ivanov om fenomenet patologiskt samlande/samlarsyndrom som så sent som 2013 blev en egen diagnos.
”Smala gångar mellan högar av skräp, papper, tidningar och diverse prylar som ”kan vara bra att ha”. En säng man inte längre får plats att sova i. Kartonger och lådor staplade från golv till tak.”
Forskningen om samlarsyndrom är fortfarande i sin linda. Hur vanligt det är hos befolkningen i Sverige är okänt. Enligt en brittisk forskningsstudie led minst 1,5 procent av befolkningen i ett område i London av samlarsyndrom.
Det är vanligt med samsjuklighet med ADHD eller ADD och även med andra psykiska och somatiska sjukdomar.
KBT i grupp förespråkas som behandling av Volen Ivanov.
Diagnoskriterierna för patologiskt samlande enligt DSM-5
Se länk till artikeln nedan
Läs hela artikeln i Land här.