Sök igen till handledarutbildningen i psykoterapi

Vårterminen 2022 finns inplanerat att en ny handledarutbildning i psykoterapi ska starta.

pexels-photo-4098366.jpeg
Foto av cottonbro pu00e5 Pexels.com

Kursen ges i tre inriktningar; handledning på kognitiv beteendeterapeutisk, psykodynamisk och familjeterapeutisk grund. Handledarkursen studeras på halvfart under tre terminer och ger 45 hp.

Handledarutbildningen i psykoterapi är en fortbildningskurs för legitimerade psykoterapeuter som syftar till att ge behörighet att handleda i psykoterapi. Såväl inrikningsspecifika som inriktningsövergripande synsätt och metoder behandlas utifrån handledningens teori och metod. Kursens mål är att ge födjupade kunskaper om handledningsuppdraget och färdigheter att bedriva handledning. Vidare att ge en förmåga att kunna integrera teori och praktisk tillämpning rörande handledning samt planera och praktiskt genomföra handledning. Den ska också ge färdigheter att planera och genomföra undervisning på högskolenivå. Tonvikt ska läggas på förmågan att reflektera kring sig själv och sin roll som handledare. Undervisningen ges i form av seminarier ca en dag per månad, handledning på handledning varannan vecka i grupp samt genomförande av handledningsuppdrag. Den studerande ansvarar på egen hand för att ordna ett lämpligt handledningsuppdrag.

VT 2022 – vilka psykoterapeututbildningar finns att söka?

För att bli antagen till kursen krävs att den sökande har legitimation som psykolog, specialistläkare, specialistsjuksköterska eller en socionomexamen. Därutöver krävs psykoterapeutexamen med kognitiv beteendeterapeutisk, psykodynamisk eller familjeterapeutisk inriktning och legitimation som psykoterapeut samt två års erfarenhet av psykoterapeutiska arbetsuppgifter som legitimerad psykoterapeut. Den sökande är endast behörig att söka den inriktning på handledarutbildning som överensstämmer med den sökandes inriktning på psykoterapeututbildningen.

Har du redan sökt utbildningen behöver du söka den en gång till!

På grund av en teknikalitet kommer det att öppna en ny antagningsomgång. Den nya antagningsomgången kommer att vara öppen för anmälan från den 15 september till och med den 15 oktober. 

Om du redan ansökt till utbildningen måste du alltså göra en ny anmälan mellan den 15 september och 15 oktober på antagning.se. 

Sista dag för att anmäla dig blir 15 oktober och antagningsbesked kommer att skickas ut från och med 9 december.

Samtliga behöriga som sökt i tid kommer att få plats på utbildningen.

Här hittar du information om de grundläggande psykoterapiutbildningar som är planerade till våren 2022.


En jämförelse: Grundläggande psykoterapiutbildning eller Hälso- och sjukvårdskuratorprogram?


Här hittar du samtliga GPU med PDT-inriktning.


Se även: Grundläggande psykoterapiutbildningar (steg 1) med systemisk inriktning


Psykoterapeututbildningar med KBT-inriktning


Grundläggande psykoterapiutbildningar (steg 1) barn och ungdom


Vilka lärosäten/skolor har steg 2/psykoterapeututbildningar?

Här finns en sida med information om psykoterapeututbildningar.


Psykoterapeututbildningar med psykodynamisk inriktning

Nu finns också legitimationsgrundande utbildningar till hälso- och sjukvårdskurator

Digital salong: Videohandledning: pedagogiska aspekter

”Att göra det vi gjort men nu i Zoom” – Att handleda och bedriva KBT på distans. Presentation av Aina Lindgren och Anna Mautner från Psykoterapimottagningen på Psykologiska institutionen på Stockholms universitet. Efterföljande diskussion och erfarenhetsutbyte: Vilka fördelar och pedagogiska förbättringar har videohandledningen gett oss? Vilka utmaningar för kvalitet och säkerhet finns? Hur fungerar det att handleda distansterapier?

Se även: Hur du kan förhålla dig mot corona med hjälp av ACT-metoden

Skolorna införde KBT för att motverka skolk och mobbing

När? Tisdag 13 april med start kl. 18.00-19.00. Tryck här för att vara med

Behöver du hjälp med att komma igång eller gå vidare med Zoom? Se vår sida med instruktioner om hur du kan gå till väga här.

Hur skulle det se ut om ett Zoom-möte skedde fysiskt?

Se även: Självomhändertagande för personal inom hälso- och sjukvård, funktionshinder samt äldreomsorg under coronakrisen

Psykoterapi på film och tv.

Filmer med skildringar av psykisk ohälsa

Dokumentärer och informationsfilmer om psykisk ohälsa

Inspelning: följ terapiprocessen när Jaime går i CPT

Film: Översätta problem till längtan och mål som samtalsledare

Animerad film, möt corona med hjälp av ACT

Film: Konsten att komma ihåg

Film: Fyra minuters yoga för stela/gamla psykoterapeuter

Film: Att utgå ifrån sig själv och nå fram med sin kommunikation

After Neverland – intervju med männen, andra som varit med om sexuella övergrepp som barn och mannen bakom filmen

Vilka delar kan vi jobba med i handledning?

Följ KBT Sverige på instagram: @kbtsverige

Se även: Att visualisera känslor, sätta mål och hitta riktning

Jeffrey E. Young: från KBT till schematerapi och vidare

Vem vill jag vara under coronakrisen?

Vad innebär coronakrisen för psykiatrin?

Bild, vem vill jag vara under coronakrisen?

Öppna upp för dina känslor under coronakrisen

Regionen rustar för psykisk ohälsa som följd av coronaviruset

Vad kan vi göra för att bli bättre som terapeuter och förbättra utfallet av psykoterapeutisk behandling?

100 miljoner kronor fördelas för att möta ökad utsatthet med anledning av coronaviruset

Den vanliga coronahjälten: Du

Självomhändertagande för psykoterapeuter under coronakrisen

”De nödvändiga samtalen” vid Covid-19 infektion – en samtalsguide

FEJSA CORONA MED HJÄLP AV ACT

20200119_175735

Lagom Ovanligt – Handledning med kreativa metoder av Katrin Byréus

I boken presenteras ett arbetssätt med väl utprovade kreativa metoder som författaren utvecklat under många år som handledare i en mängd olika verksamheter.

View this post on Instagram

Ur boken Lagom Ovanligt – Handledning med kreativa metoder av Katrin Byréus I boken presenteras ett arbetssätt med väl utprovade kreativa metoder som författaren utvecklat under många år som handledare i en mängd olika verksamheter. Exempel på innehåll för handledningens olika delar är: användandet av visuella redskap som stimulerar nyfikenhet och fantasi, teamövningar som hjälper deltagarna att lära känna varandra, träna kommunikation och bygga tillit i gruppen, värderingsövningar för att konkretisera och lyfta dilemman och problem, gestaltande metoder, såsom forumspel, levande stolar och tejping, för att exempelvis bearbeta och utforska ärenden, byta perspektiv och praktiskt träna bemötande. Boken beskriver ett ledarskap baserat på ett salutogent förhållningssätt, teorier för grupputveckling och compassion. Den vänder sig till handledare som vill tillägna sig fler språk i handledning och utveckla sitt ledarskap. Även chefer, pedagoger och andra gruppledare kan ha utbyte av boken. #reflekterandeteam #reflekterandeposition #lagomovanligt #ramverketförpsykoterapihandledning #clinicalsupervision #psykoterapibok #kbtsverige #psykoterapeutersverige #kbt #kognitivbeteendeterapi #psykoterapi #psykoterapeutiskbehandling #kbtstockholm #psykologiskbehandling #handledareochlärareipsykoterapi #psykoterapihandledning #handledning #psykosocialhandledning #psykoterapihandledare #handledning

A post shared by KBT Sverige (@kbtsverige) on

Följ KBT Sverige på instagram: @kbtsverige

Se även: Att visualisera känslor, sätta mål och hitta riktning

Jeffrey E. Young: från KBT till schematerapi och vidare

Vem vill jag vara under coronakrisen?

Vad innebär coronakrisen för psykiatrin?

Bild, vem vill jag vara under coronakrisen?

Öppna upp för dina känslor under coronakrisen

Regionen rustar för psykisk ohälsa som följd av coronaviruset

Vad kan vi göra för att bli bättre som terapeuter och förbättra utfallet av psykoterapeutisk behandling?

100 miljoner kronor fördelas för att möta ökad utsatthet med anledning av coronaviruset

Den vanliga coronahjälten: Du

Självomhändertagande för psykoterapeuter under coronakrisen

”De nödvändiga samtalen” vid Covid-19 infektion – en samtalsguide

FEJSA CORONA MED HJÄLP AV ACT

20200119_175735

Faktorer hos handledda och handledare som påverkar handledningsrelationen

Här nedan finns en modell som visar faktorer hos handledda och handledare som påverkar handledningsrelationen.

Modellen är hämtad från boken Fundamentals of Clinical Supervision av Janine M. Bernard & Rodney K. Goodyear

Fundamentals of Clinical Supervision offers a comprehensive, interdisciplinary approach that makes it the most highly cited publication in the field and an authoritative resource for anyone seeking certification as an Approved Clinical Supervisor. Readers gain a thorough view of clinical supervision as they explore central themes from a variety of mental health professions, as well as the important topics of supervision models and modalities, administrative issues, and professional concerns.

Följ KBT Sverige på instagram: @kbtsverige

Se även: Jeffrey E. Young: från KBT till schematerapi och vidare

Vem vill jag vara under coronakrisen?

Vad innebär coronakrisen för psykiatrin?

Bild, vem vill jag vara under coronakrisen?

Öppna upp för dina känslor under coronakrisen

Regionen rustar för psykisk ohälsa som följd av coronaviruset

Vad kan vi göra för att bli bättre som terapeuter och förbättra utfallet av psykoterapeutisk behandling?

100 miljoner kronor fördelas för att möta ökad utsatthet med anledning av coronaviruset

Den vanliga coronahjälten: Du

Självomhändertagande för psykoterapeuter under coronakrisen

”De nödvändiga samtalen” vid Covid-19 infektion – en samtalsguide

FEJSA CORONA MED HJÄLP AV ACT

Om möjligheter till att göra avdrag för egenterapi och handledning

Psykiatriker, socionomer, psykologer och andra med ett omvårdnadsyrke, som vidareutbildar sig till legitimerad psykoterapeut och har en anställning, kan medges avdrag för utgifter för egen psykoterapi som obligatoriskt ingår i utbildningen. Detta om arbetsgivaren betalar lön samt kurskostnader för den anställde under utbildningstiden. [1]

I den grundläggande psykoterapiutbildning (steg 1) ingår eget klientarbete under handledning, s.k. vårdhandledning. Egenterapi ingår inte i kursavgiften, men egenterapi krävs ofta för behörighet till psykoterapeututbildningen (steg 2).

Den som har gått grundläggande psykoterapiutbildning (steg 1-nivå i utbildningen till psykoterapeut), men inte genomgått psykoterapeututbildningen (steg 2-utbildningen), får behandla egna patienter med psykoterapi under förutsättning att hen har tillgång till s.k. vårdhandledning.

Vilka ordnar GPU idag?

Den som själv betalar för sådan vårdhandledning, som är en förutsättning för att hen under utbildningstiden ska få behandla egna patienter, har rätt till avdrag för sina utgifter. Utgiften för vårdhandledning är nödvändig för att kunna utföra den egna patientbehandlingen mot ersättning och är därför en utgift för att förvärva inkomster. Avdragsrätten följer av praxis från Högsta förvaltningsdomstolen.

Den som utbildar sig till legitimerad psykoterapeut har i de flesta fall redan en anställning inom sitt yrke. Utbildningen sker därför som en vidareutbildning under pågående anställning.

Hur är psykoterapeututbildningar upplagda?

Den som under pågående anställning vidareutbildar sig till legitimerad psykoterapeut behöver ofta genomgå egen psykoterapi. Detta i de fall det ingår obligatoriskt i utbildningen.

Om de slopade kraven till psykoterapeutprogrammet på Umeå universitet

Om det kan presumeras att utbildningen till psykoterapeut sker i arbetet och att egenterapin är av det obligatoriska slaget, anser Skatteverket att den anställde kan medges avdrag för utgifter för egenterapi som hen betalt själv. Omständigheter som talar för att utbildningen ska jämställas med att den anställde utför sitt arbete är att

  • utbildningen sker på arbetstid med bibehållen lön eller större delen av den,
  • arbetsgivaren betalar merparten av kostnaderna för utbildningen, exempelvis kursavgiften, kurslitteraturen eller i vissa fall reskostnader som föranleds av utbildningen.

Om dessa förutsättningar är uppfyllda bör den anställde kunna medges avdrag för egna utgifter för egenterapin. Den omständigheten att arbetsgivaren inte också bekostar egenterapin för den anställde trots att den är obligatorisk, bör normalt inte leda till att utgiften ses som en privat levnadskostnad.

Rättsfall med avdrag som godkänts

En sjukhuspräst som gick en psykoterapiutbildning och under den tiden haft egna patienter, hade rätt till avdrag för utgifter för den vårdhandledning som varit en förutsättning för att han skulle kunna behandla egna patienter under utbildningstiden se RÅ 1988 ref. 26.

En psykolog under utbildning och som i egen rörelse meddelat psykoterapi åt patienter hade rätt till avdrag för utgifter för egen psykoterapi och psykologkonsultationer, eftersom sådan vårdhandledning varit en förutsättning för hans rätt att själv ge terapi se RÅ 1989 not. 439.

I rättsfall från 1970-talet där avdrag genomgående vägrats för utgifter för egen psykoterapi eller psykoanalys har inte i något fall rört behandling som varit obligatorisk för deltagaren, även om det kan ha intygats att det varit till nytta för denne. Dessa rättsfall bör därför inte ensamma användas som skäl för att vägra avdrag för egenterapi.

Avdrag medges inte: 

Kostnader för psykoanalys  och psykoterapi, som inte obligatoriskt ingår i utbildningen till legitimerad psykoterapeut, är en privat levnadskostnad som du inte får göra avdrag för.

Rättsfall med avdrag som nekats:

RÅ 1973 ref 45 I-III. (Inget avdrag för psykoanalys för olika sjukvårdsanställda.)

RÅ 1974 ref 96. (Inget avdrag för psykoanalys för olika sjukvårdsanställda, inte heller som utbildningskostnad.)

Utbildningsanalys som obligatoriskt moment i utbildningen till psykoanalytiker. Inget avdrag. Utbildningsanalys innehöll enligt Skatteverket ett värde för den sökande på det personliga planet och avdrag nekades därför såsom för privata levnadskostnader. Enligt Skatteverket hade det ingen betydelse om den aktuella psykoanalysen hade varit till nytta för verksamheten. Skatteverket påförde även skattetillägg med motiveringen att det felaktigt begärts avdrag för de aktuella kostnaderna. Förvaltningsrätten i Malmö 2018-05-16, mål nr 9402-17 [2]

Likadant resonerade kammarrätten i Sundsvall år 2013, när en annan person gjorde ett avdrag på 54 000 kronor för egen psykoanalys under utbildning till psykoanalytiker.

Text: Nicklas Lakso, socionom, leg. psykoterapeut. Handledare och lärare i psykoterapi.


Se även: Hur vanligt är det att gå i terapi?

Hur är psykoterapeututbildningar upplagda?

Grundläggande psykoterapiutbildningar

Att musik inte räknas som en avdragsgill friskvårdsförmån visar att den nuvarande tolkningen av friskvårdsförmåner är föråldrad och att skattesubventionen missar målet

Vad kan vi göra för att bli bättre som terapeuter och förbättra utfallet av psykoterapeutisk behandling?


[1] Skatteverket, rättslig rådgivning.
Regler och ställningstaganden » Ställningstaganden » 2012 » Avdrag för egen psykoterapi som ingår obligatoriskt i utbildning under pågående anställning, m.m. dnr 131 183140-12/111

[2] Är svenska förvaltningsdomstolar rättssäkra? Del 4, Tidningen Konsulten. Mats Brockert, 18 okt 2019.