Grundläggande psykoterapiutbildning eller Hälso- och sjukvårdskuratorprogram?

Funderar du på att söka till grundläggande psykoterapiutbildning (GPU) eller det nya hälso- och sjukvårdskuratorprogrammet men har svårt att välja?

Här har vi gjort en jämförelse av flera aspekter av respektive utbildningar. Då innehållet och inriktningarna i grundläggande psykoterapiutbildning skiljer sig åt hos olika utbildningsanordnare så kan det hända att någon faktapunkt inte stämmer för en viss utbildning.

Behörighet:

Hälso- och sjukvårdskuratorprogrammet: socionomexamen eller motsvarande. Vad som skulle vara motsvarande finns inte definierat.

GPU: skiftande men här följer de kanske vanligaste: att den sökande uppfyller samtliga krav nedan: 1. har någon av följande yrkesexamen: socionomexamen, sjuksköterskeexamen med specialisering i psykiatri, psykologexamen eller läkarexamen. Även sjukgymnast, arbetsterapeut, logoped, specialpedagog eller specialistsjuksköterska kan bedömas som behörig under förutsättning att den sökande har 30hp i psykologi eller psykiatri. 2. har minst två års arbetslivserfarenhet med professionell människovårdande inriktning efter yrkesexamen. Anställningen skall ha omfattat minst 50 procent av en heltidsanställning. 3. under utbildningstiden har arbetsuppgifter på arbetsplats/praktikplats, annan än i egen verksamhet, som innebär kontinuerliga patient/klientkontakter. Detta innebär att den sökande under kurstiden ska ha sådana terapeutiska uppgifter på arbetsplatsen/praktikplatsen som kan utgöra underlag för meningsfull handledning inom vald inriktning. Dessa uppgifter skall skriftligen intygas av arbetsgivare/praktikansvarig. Anställningen/praktiktjänstgöring skall omfatta minst 50 procent motsvarande en heltidsanställning och fortgå under hela utbildningstiden. 4. Svenska 3/B. (Lunds universitet)


Studieort:

Hälso- och sjukvårdskuratorprogrammet:

Lund, Örebro och Göteborg (Det kan även finnas uppdragsutbildning på andra orter)

GPU: Ges på flera orter i Sverige (Se aktuella utbildningar)


Urval:

Hälso- och sjukvårdskuratorprogrammet:

Lund: Minst tre års yrkeslivserfarenhet efter socionomexamen med professionell människovårdande inriktning. Anställningen skall ha omfattat minst 50 procent av en heltidsanställning. Minst ett års yrkeslivserfarenheter från hälso- och sjukvårdssektorn efter socionomexamen. Anställningen ska ha omfattat minst 50 procent av en heltidsanställning. Avslutad(e) kurs(er) på avancerad nivå om minst 15 högskolepoäng efter socionomexamen.

Örebro: Antal högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag

Göteborg: Högskolepoäng, max 165 hp enligt universitetets webbsida (alla socionomer har minst 210 hp).

GPU: Vid fler behöriga sökande än antal platser görs ett urval mellan de behöriga sökande genom meritpoäng hos universitet och högskolor. Ibland används intervjuer. Det finns ingen direkt insyn i hur de privata utbildningsanordnarna gör.


Högskolepoäng:

Hälso- och sjukvårdskuratorprogrammet: 60 högskolepoäng

GPU: 45-60 högskolepoäng, eller inga om utbildningen ges hos privat utbildningsanordnare.


Studietakt:

Hälso- och sjukvårdskuratorprogrammet:

Lund: heltidsstudier

Göteborg: halvtid och heltidsstudier

Örebro: heltidsstudier

GPU: Vanligen motsvarande halvtid med en utbildningsdag varje eller varannan vecka.


Utbildningsinnehåll:

Hälso- och sjukvårdskuratorprogrammet: Utbildningen till hälso- och sjukvårdskurator är på avancerad nivå och väver samman fördjupad yrkesrelevant och teoretisk kunskap med praktisk träning i yrkesrollen.

GPU: Grundläggande psykoterapiutbildning är en utbildning på avancerad nivå för yrkesverksamma personer inom vård och behandling där kliniska kunskaper och erfarenheter vävs ihop med fördjupade teoretiska kunskaper inom en specifik psykoterapeutisk inriktning.


Praktik: 

Hälso- och sjukvårdskuratorprogrammet: praktikplacering i en klinisk verksamhet. Där får de delta i samtal med patienter, anhöriga och vårdplaneringsmöten.

GPU: Bedriva psykoterapeutisk behandling med en eller ett par klienter under handledning av legitimerad psykoterapeut.


Skriftligt självständigt arbete:

Hälso- och sjukvårdskuratorprogrammet: ja

GPU: Inget formellt krav även fast det kan förekomma på en del GPU.


Vad är skillnaden mellan grundläggande psykoterapiutbildningar och legitimationsgrundande psykoterapeututbildningar?


Legitimation:

Hälso- och sjukvårdskuratorprogrammet: ja

GPU: nja. Om du har jobbat inom verksamhet som kurator inom hälso- och sjukvården i minst två år samt avklarad GPU kan du under övergångsperioden
fram till den 1 juli 2024 ansöka om legitimation som hälso- och sjukvårdskurator. GPU ger ofta även behörighet till psykoterapeututbildningar.


Kan jag jobba samtidigt?

Hälso- och sjukvårdskuratorprogrammet: ja, vid deltidsstudier på Göteborgs universitet. Om du studerar på heltid går det såklart i praktiken att ha ett extraarbete.

GPU: ja, det är vanligtvis en förutsättning att man samtidigt jobbar på minst halvtid.


Efter utbildningen: 

Hälso- och sjukvårdskuratorprogrammet: Du kan bli anställd som Hälso- och sjukvårdskurator. Under de senaste 10 åren har antalet kuratorer inom den offentliga hälso- och sjukvården ökat, då vården möter ett mångfacetterat samhälle som ställer krav på psykosocial expertis. Kompetensen som hälso- och sjukvårdskurator engageras inom flera nya områden som involverar övriga professioner inom hälso-och sjukvården, såsom konsultation, avlastningssamtal och reflektionsmöten. Du får inte behörighet att söka till psykoterapeututbildning.

GPU: Beroende på utbildning så ger en del behörighet att söka till psykoterapeututbildning. Efter utbildningen kan du bedriva psykoterapeutisk behandling under handledning av legitimerad psykoterapeut.


Forskningsförberedande: 

Hälso- och sjukvårdskuratorprogrammet: ja

GPU: nej


Ger behörighet att ansöka till forskarutbildning: 

Hälso- och sjukvårdskuratorprogrammet: ja

GPU: nej


Lycka nu till med ditt val!


Sammanställt av Nicklas Lakso, socionom, leg. psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi (har GPU med KBT inriktning och PDT inriktning, har däremot inte beställt Hälso- och sjukvårdskuratorsleg. än, trots att det är fullt möjligt)


❤ Följ KBT Sverige på Facebook

Skärmavbild 2020-12-12 kl. 21.32.54På den här postern har vi samlat begrepp och personer som är centrala för KBT.

Läs mer om innehållet i det nya Hälso- och sjukvårdskuratorprogrammet här.

Kurser som ingår i hälso- och sjukvårdskuratorprogrammet

Se även: HT 2021: hälso- och sjukvårdskuratorsutbildning

Den grundläggande psykoterapiutbildningen (steg 1) är inställd

HT 2021 – vilka psykoterapeututbildningar finns att söka?

Se även: Utbildningen till hälso och sjukvårdskurator försenas

Ett lärosäte får tillstånd att utfärda hälso- och sjukvårdskuratorsexamen

Studierektorn på socialhögskolan uttalar sig: Lunds universitet om hälso- och sjukvårdskuratorsexamen

Hur kan man veta vad som ligger bakom en terapeuttitel?

Legitimationsgrundande utbildning till hälso- och sjukvårdskurator

Grundläggande psykoterapiutbildningar (steg 1) med systemisk inriktning

cropped-kbtsverigelog

Till hösten startar hälso- och sjukvårdskuratorprogrammet

Hälso- och sjukvårdskuratorprogrammet är en yrkesinriktad påbyggnadsutbildning på avancerad nivå. Programmet omfattar 60 högskolepoäng, vilket innebär ett års heltidsstudier. Programmet ges på Campus Helsingborg, Lunds universitet och studenter antas varje hösttermin.

Utbildningen kommer att ske i nära samverkan med yrkesfältet och ger kunskaper och färdigheter som förbereder studenterna för deras kommande yrkesroll som hälso- och sjukvårdskurator.

Redan i början av utbildningen får studenterna en praktikplacering i en klinisk verksamhet. Där får de delta i samtal med patienter, anhöriga och vårdplaneringsmöten, och utföra ett kvalificerat utredningsarbete som ingår i utbildningen.

Parallellt med praktiken får studenterna fördjupa sig i frågor som rör hälsa, ohälsa, sjukdom och trauman, etiska dilemman och patienters rättigheter.

Vad välja? Grundläggande psykoterapiutbildning eller Hälso- och sjukvårdskuratorprogram?

Fem kurser i socialt arbete ingår i programmet. Läs mer om dessa här.

Behörighet, urval och framtidsutsikter – hälso- och sjukvårdskuratorprogrammet

Se även: HT 2020: Grundläggande psykoterapiutbildningar (steg 1)

Se även: Utbildningen till hälso och sjukvårdskurator försenas

Ett lärosäte får tillstånd att utfärda hälso- och sjukvårdskuratorsexamen

HT 2020 – vilka psykoterapeututbildningar finns att söka?

Kurslitteratur på hälso- och sjukvårdskuratorsprogrammet

Studierektorn på socialhögskolan uttalar sig: Lunds universitet om hälso- och sjukvårdskuratorsexamen

Hur kan man veta vad som ligger bakom en terapeuttitel?

Legitimationsgrundande utbildning till hälso- och sjukvårdskurator

Grundläggande psykoterapiutbildningar (steg 1) med systemisk inriktning

Psykosocialt stöd i coronatider

KBT Sverige finns nu på instagram

20200119_175735

Ett lärosäte får tillstånd att utfärda hälso- och sjukvårdskuratorsexamen

Det är nu klart att ett lärosäte får tillstånd att utfärda hälso- och sjukvårdskuratorsexamen.

Screenshot_20190702-143302_Facebook

Beslutet fattades av UKÄ den 11 februari. De förväntar sig fler ansökningar och beslut för andra lärosäten framöver. Statliga universitet och högskolor ska ansöka till UKÄ om examenstillstånd.

Lunds universitet blir det första lärosätet som får tillstånd att utfärda hälso- och sjukvårdskuratorsexamen.

Lunds universitet har den 14 mars 2019 ansökt hos Universitetskanslersämbetet (UKÄ) om tillstånd att utfärda hälso- och sjukvårdskuratorsexamen.

De sakkunniga anförde i sitt yttrande om ansökan den 17 december 2019 till UKÄ att bedömningsgrunden säkring av examensmålen var otillfredsställande. De sakkunniga ansåg att litteraturvalet inte fördjupar den yrkesförberedande potentialen i den kliniska praktiken men ansåg också att det var en brist att kurser med teoretiska lärandemål, som motsvarar halva utbildningen (30 högskolepoäng), endast examineras via färdigheter. Samtliga övriga bedömningsgrunder bedömdes dock som tillfredsställande. UKÄ instämde i de sakkunnigas bedömning och beslutade den 17 december 2019 att ge Lunds universitet möjlighet att senast den 17 juni 2020 komplettera sin ansökan. Lunds universitet lämnade den 15 januari 2020 in en kompletterande redogörelse för vilka åtgärder som vidtagits baserat på de sakkunnigas yttrande.

De sakkunnigas bedömning är att Lunds universitet nu har de förutsättningar som krävs för att ge hälso- och sjukvårdskuratorsexamen och att utbildningen uppfyller kraven i högskolelagen och de examensmål som anges i högskoleförordningen. UKÄ instämmer i de sakkunnigas bedömning.

Lunds universitet har för avsikt att starta den första utbildningen redan hösten 2020.

Uppdatering: Det är nu klart att utbildningen startar till hösten. Läs mer om utbildningsinnehållet här.

Se även: Utbildningen till hälso och sjukvårdskurator försenas

Studierektorn på socialhögskolan uttalar sig: Lunds universitet om hälso- och sjukvårdskuratorsexamen

Hur kan man veta vad som ligger bakom en terapeuttitel?

Legitimationsgrundande utbildning till hälso- och sjukvårdskurator

Grundläggande psykoterapiutbildningar (steg 1) med systemisk inriktning

Följ KBT Sverige på instagram

 

Utbildningen till hälso och sjukvårdskurator försenas

KBT Sverige besökte under dagen en mässa där Stockholms universitet var representerade. De hade med sig den nya kurskatalogen för 20/21. I den fanns ingen information om den planerade utbildningen kurator inom hälso och sjukvård. Vi intervjuade då två personer som representerade Stockholms universitet. De hade ingen som helst kännedom om utbildningen och sa att utbildningen inte kommer att genomföras med start hösten 2020 då den inte finns med i kurskatalogen. Det förefaller alltså vara så att de som vill gå utbildning till hälso och sjukvårdskurator får vänta ett tag till. Iallafall om ni vill studera på Stockholms universitet.

Till hösten startar den första utbildningen på Lunds universitet. Läs mer om den utbildningen här.

Uppdatering: Ett lärosäte får tillstånd att utfärda hälso- och sjukvårdskuratorsexamen

Lunds universitet om hälso- och sjukvårdskuratorsexamen

Se även: Legitimationsgrundande utbildning till hälso- och sjukvårdskurator

En ny psykoterapeututbildning startar, i annorlunda tappning

Vad är skillnaden mellan grundläggande psykoterapiutbildningar och legitimationsgrundande psykoterapeututbildningar?

Hur är psykoterapeututbildningar upplagda?

Legitimationsgrundande utbildning till hälso- och sjukvårdskurator

Hösten 2020 startar den första legitimationsgrundande utbildningen till hälso- och sjukvårdskurator.

Screenshot_20191103-085257_Chrome

Lärosäten som tidigare ansökt om att få utfärda examen för hälso- och sjukvårdskurator hos UKÄ är: Jönköping university, Umeå universitet, Linnéuniversitetet, Göteborgs universitet, Lunds universitet, SAPU – Skandinaviens Akademi för Psykoterapiutveckling, Svenska institutet för Kognitiv Psykoterapi och tre stockholmslärosäten i samverkan (Ersta Sköndal Bräcke högskola, Stockholms universitet och Södertörns högskola). UKÄ har uppgett att arbetet med att bedöma vilka som ska ha rätt till att utfärda hälso- och sjukvårdskurators-examen tar sex till nio månader. Därför kan man tidigast räkna med att få besked 15 april 2019. Första kursstart kan därför bli tidigast 1 september 2019.

Ladda ner KBT Sveriges KBT-poster!

Se även: Utbildningen till hälso och sjukvårdskurator försenas

📣 Ett lärosäte fick tillstånd att utfärda hälso- och sjukvårdskuratorsexamen

Antal sökande till hälso- och sjukvårdskuratorprogrammet

Behörighet, urval och framtidsutsikter – hälso- och sjukvårdskuratorprogrammet

➡️ vad välja Grundläggande psykoterapiutbildning eller Hälso- och sjukvårdskuratorprogram? Se en jämförelse här.

Psykoterapeututbildning i socialt arbete

Grundläggande psykoterapiutbildningar (ofta kallade Steg 1)

Behörighet till psykoterapeutstudier

Hur är psykoterapeututbildningar upplagda?

Sen anmälan till höstterminen öppnar 15 juli

—–

Läs mer om legitimationen, utbildningen, övergångsregler etc på Socionom och terapeut’s facebooksida.

Följ KBT Sverige på instagram:

20200119_175735