Psykiatrisk vård för unga ska i framtiden samlas på en plats

Flera verksamheter för barn och unga med psykisk ohälsa ska samlas på samma plats.

BUP, Stockholms centrum för ätstörningar (SCÄ) och Maria ungdom som ska flytta sina verksamheter till två byggnader på S:t Görans sjukhusområde i Stockholm berättar Dagens Nyheter. [1]

– Det har funnits diskussioner väldigt länge om det skulle vara önskvärt att samla den här typen av vård på ett och samma ställe, det handlar ju om den psykiatriska heldygnsvården för barn och unga. Det gör ju att vården blir effektivare, men det blir också enklare att hitta dit, säger Charlotte Broberg (M), vid fastighets- och servicenämnden till DN.

Charlotte Broberg hänvisar till Folkhälsomyndighetens lägesrapport om psykisk hälsa under 2020, den visar en påtaglig ökning av psykisk ohälsa bland unga kvinnor när det gäller svåra besvär av ängslan, oro eller ångest. En rapport från Region Stockholm visade även att fler barn sökte vård för psykisk ohälsa under pandemin.

Förhoppningen är att verksamheterna ska vara på plats inom några år. När psykiatrisk vård för unga hamnar i samma lokaler, är målet att kunna öka antal vårdplatser för barn och unga med minst sju, från 52 till 59 vårdplatser.

🧠 Följ KBT Sverige på Facebook

Se även: Diagnoskriterierna för ADHD enligt DSM-5

Lanseringskonferens för nationellt vård- och insatsprogram för adhd

”Äldrelyftet” ett projekt om att åldras och må bra med ADHD

Ny central BUP-enhet ska ge jämlikare vård

Gruppterapi för föräldrar

Diagnoskriterier för autism enligt ICD-10

Bättre kompetens hos polisen för att bemöta personer med psykisk ohälsa och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Tillgänglighet i vården för personer med autism, vad kan det vara?

Hundratals barn kan ha fått fel diagnos

Läkemedelsbehandling och KBT – vanligast behandlingsinsatser för tonåringar

Blev feldiagnosticerad i tonåren, först efter tio år fick hon sin PMDS-diagnos

Man bör ha minst fem timmars samtal innan en psykiatrisk diagnos kan fastställas

Följ KBT Sverige på instagram

[1] DN 210422: ”Psykiatrisk vård för unga ska samlas på en plats

Folkhälsomyndigheten är för ny stödlinje för psykisk ohälsa!

Vid årsskiftet 2019/20 lades den Nationella hjälplinjen ner, detta trots kraftiga protester från många håll vilket KBT Sverige rapporterade om vid flera tillfällen (Stödlinjen dit vem som helst kan ringa vid akut kris läggs nu ned Den nationella Hjälplinjen läggs ner – regionen hänvisar till vårdcentralen och psykakuten). Beslutet togs av aktiebolaget Inera, ägt av SKR, Sveriges Kommuner och Regioner. Under 2020 fick de kvarvarande (ofta ideellt drivna) stödlinjerna samt 1177 ett tydligt ökat tryck från hjälpbehövande, vilket det inte fanns kapacitet att möta upp. MIND fick däremot 30 miljoner.

Folkhälsomyndigheten fick under 2020 i uppdrag att analysera behovet av en nationell stödlinje som riktar sig till personer med psykisk ohälsa/suicidalitet samt till anhöriga och närstående, socialminister Lena Hallengren berättade detta i ett pressmeddelande. Uppdraget gavs av Socialdepartementet mot bakgrund av rådande situation gällande psykisk ohälsa i befolkningen, och eventuella förändrade behov av stöd som ett resultat av covid-19-pandemin, och därutöver nedläggningen av Nationella Hjälplinjen.

Utgångspunkten för analysen har varit i befintliga stödlinjers verksamhet inom området psykisk ohälsa, kompletterat med en omvärldsanalys av andra verksamheter och uppdrag med relevans för en nationell stödlinje. Utredningen avgränsades till att kartlägga stödlinjer som vänder sig till den vuxna befolkningen.

Stödlinje har i utredningen definierats som ingångar för samtalsstöd exempelvis via telefon och chatt. Gemensamt är att det finns en människa i andra änden redo att ge stöd eller hänvisa till stöd. De har definierat stödsamtal som ges via en stödlinje som antingen ”medmänskligt samtalsstöd” eller ”professionellt samtalsstöd”. Det är i första hand volontärer eller egenerfarna som erbjuder det medmänskliga samtalsstödet men även stöd som erbjuds av präster har kategoriserats som medmänsklig samtalsstöd. I det professionella samtalsstödet har kravet varit att det ges av personer med relevant professionell utbildning och erfarenhet av att ha arbetat med stöd och behandling för psykisk ohälsa (inklusive suicidalitet). Det ingår i det professionella stödet att även ha kunskap om såväl hälso- och sjukvårdens verksamheter som socialtjänstens. Det är dock inte att betrakta som vård och behandling, men kan finnas som ett komplement till ordinarie vårdinsatser. Gemensamt för både medmänskligt och professionellt samtalsstöd i det här sammanganhanget är att den som söker stöd kan vara anonym.

Kartläggningen av befintliga stödlinjer visar att det hösten 2020 i Sverige fanns 71 olika stödlinjer för psykisk ohälsa och suicidalitet samt för närstående och anhöriga.

Kartläggningen visar på att en stödlinje bör ha ett brett uppdrag när det gäller psykisk ohälsa. Det finns behov av mer kunskap om de som använder stödlinjer men det är sannolikt en mindre andel av allmänheten. Folkhälsomyndighetens erfarenheten är att stödlinjer kan vara särskilt viktiga för grupper där stigma kring psykisk ohälsa är vanligt. I intervjuerna i deras kartläggning nämns grupper som kan ha särskilt stora behov av stöd. Dessa grupper är exempelvis unga vuxna, äldre, personer i arbetslöshet, personer med funktionsnedsättning, nyanlända, nationella minoriteter, gravida samt personer som lever ensamma. Dessutom kan personer med diagnosticerad psykiatrisk sjukdom ha behov av en ytterligare stödkontakt som inte möjliggörs inom den ordinarie vården.

Sammantaget pekar resultaten av utredningen på att en nationell stödlinje troligen bör fokusera på att möta behov som:

 • ·  ”bara prata”
 • ·  hjälp att sortera tankar och behov (inkl. vårdbehov)
 • ·  hjälp att förstå vad man kan göra själv (egenvård)
 • ·  hjälp att förstå hur jag kan stötta andra
 • ·  krisstöd vid akut händelse

Slutsatser:

 • Utredningen har identifierat luckor i tillgänglighet till hälso- och sjukvård vid psykisk ohälsa, att tröskeln till att söka stöd behöver sänkas och att befintliga stödlinjer inom civilsamhället inte har kapacitet att möta det behov som finns.
 •  Det finns därmed behov av en nationell aktör som erbjuder professionellt (och anonymt) samtalsstöd via telefon, chatt och andra digitala kanaler, som komplement till civilsamhällets utbud av medmänskligt stöd.
 •  Ett nationellt uppbyggt stöd kan bidra till ytterligare kvalitetssäkring och genera kunskapsutveckling på området.
 •  Ett professionellt och anonymt samtalsstöd bör ges ett tydligt hälsofrämjande och förebyggande uppdrag, och fungera som ett komplement till hälso- och sjukvårdens uppdrag.
 • Det är av vikt att ett sådant samtalsstöd kan säkerställa en smidig övergång till hälso- och sjukvård när behov av vård och behandling föreligger.
 •  Det finns även behov av samordnad information om, och kvalitetssäkring avseende befintliga stödlinjer via ideell sektor, som erbjuder medmänskligt stöd.
 •  I och med uppdraget att sprida kunskap till allmänheten, har Folkhälsomyndigheten möjlighet att nå individer som söker kunskap och stöd via den digitala plattformen Fokus psykisk hälsa, som även skulle kunna fungera som en ingång till det föreslagna samtalsstödet och därmed utgöra en samlingsplats för kunskap och länkar till stöd inom området psykisk hälsa och suicidprevention, riktat till allmänheten.

Folkhälsomyndigheten föreslår att när en ny stödlinje byggs upp så bör den få en finansiering om 15 – 20 miljoner kronor per år, vilket skulle innebära en tydlig kapacitetsökning jämfört med den nu nerlagda Nationella hjälplinjen.

Läs Folkhälsomyndighetens rapport på länken nedan

💗 Följ KBT Sverige på Facebook

Se även: Psykosocialt stöd i coronatider

HIT KAN DU VÄNDA DIG OM DU MÅR DÅLIGT

Aviciis stiftelse med fokus på förebyggande av psykisk ohälsa och suicid

Chefsöverläkaren är kritisk till att Hjälplinjen ska läggas ned

Se även: Självmordet skriver om storyn om Avicii

Anställd på Hjälplinjen: det är en stor kompetens bland personalen som nu går förlorad

Hyllningskonsert för Avicii sålde slut direkt

Avicii – en av många musiker med ångest

Följ KBT Sverige på instagram:

Läs Folkhälsomyndighetens rapport här Publicerat 4 mars 2021

Folkhälsomyndigheten rekommenderar nu att du ska testa dig om du har symtom för covid-19

20200307_183536

Det har nu gått åtta månader sedan inlägget om att Coronaviruset ger kontrollförlust. Under våren fick nästan ingen testa sig i de flesta regioner, rekommendationen nu är att man bör testa sig. Nu har också lokala råd införts och hemisolering för den som bor med en covid-19-smittad person är en annan ny åtgärd.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar nu att vuxna med symtom på covid-19 tar ett PCR-test. Samma rekommendation gäller barn från förskoleklass, det vill säga från cirka 6 års ålder. ”Det är viktigt att du testar dig för att få veta om du har sjukdomen covid-19 så att du inte smittar andra.”

Om symtomen fortfarande är kvar efter ett dygn, gå in på webbplatsen www.1177.se/covid-19-prov och välj den region du befinner dig i för att se vad som gäller för att testa sig. Ett PCR-test bör tas så tidigt som möjligt eftersom det finns mest virus i början av sjukdomen. I väntan på ditt provsvar bör du stanna hemma och undvika nära kontakt med andra.

Det är regionerna som beslutar om vilka personer som testas bland annat utifrån rådande smittspridningsläge av covid-19 och andra infektioner i regionen. Du behöver därför ta reda på vad som gäller i den region du befinner dig i.

Om testet visar att du har covid-19 får du information om hur länge du behöver stanna hemma och vad du ska göra för att inte smitta andra. Du är skyldig att följa de förhållningsregler som du får eftersom covid-19 omfattas av smittskyddslagen. Även hushållskontakter till den som är smittad får förhållningsregler.

Antikroppstest efter genomgången sjukdom

Ett antikroppstest visar om en person har haft covid-19 och bildat antikroppar mot viruset. Det kan visa om en person har fått ett helt eller delvis skydd mot covid-19 efter en genomgången infektion.

Det är regionerna som beslutar om vilka personer som testas. Därför behöver du ta reda på vad som gäller i den region du befinner dig i genom att gå in på webbplatsen www.1177.se/covid-19-prov och välja din region. Även vissa privata aktörer tar antikroppstester och ansvarar då för all information kring utförande och provsvar.

Anders Tegnell uppmanar arbetsgivare att vara extra vaksamma på psykisk ohälsa

Krisstöd till personal inom vård och äldreomsorg som arbetat med covid-19

Nu införs hemisolering för den som bor med en covid-19-smittad person

20170916_135507

hur vill jag vara

Under våren publicerade vi FEJSA CORONA MED HJÄLP AV ACT vilket är ett paket med praktiska steg med syfte att respondera effektivt på Coronakrisen.

Vi har tidigare berättat om samtalsguiden ”De nödvändiga samtalen” vid Covid-19 infektion vilken kan fungera som stöd eller inspiration.

Som psykoterapeut är det viktigt att ta hand om sig själv för att orka ta hand om andra. Det gäller såklart inte bara psykoterapeuter utan det är viktigt med självomhändertagande även för personal inom hälso- och sjukvård, funktionshinder samt äldreomsorg under coronakrisen.

Inlägg av:

Nicklas Lakso, socionom, leg. psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi.

Se även: Hantering av stress med hjälp av ACT

Döden har äntrat vår vardag på ett oundvikligt sätt

Självmordslinjen börjar med dygnet runt-öppet

100 miljoner kronor fördelas för att möta ökad utsatthet med anledning av coronaviruset

Psykosocialt stöd i coronatider

Kombinationen av mycket krav och lite kontroll är väldigt dålig

Hur kan vi hantera Coronakrisen?

Om att uppmärksamma och acceptera negativa tankar.

Att göra sådant som har betydelse i tider av stress

Bacillofobi och bakteriofobi

Vad är stabilisering?

Här är djuren vi finner mest skrämmande och avskyvärda

MÖT CORONA MED HJÄLP AV ACT

Allmänna råd vid lokala utbrott av covid-19

20200307_183536

Sedan den 1 april 2020 gäller föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 (HSLF-FS 2020:12). Råden utgår från den skyldighet som var och en har att enligt smittskyddslagen vidta åtgärder för att skydda andra från risken att smittas av covid-19.

Sedan den 19 oktober har ovanstående föreskrift en ny särskild del, ”Allmänna råd vid lokala utbrott av covid-19”. Dessa råd gäller efter att Folkhälsomyndigheten, efter samråd med smittskyddsläkaren i regionen, särskilt har beslutat det. Folkhälsomyndigheten kan besluta att ett eller flera råd ska gälla. Råden kan omfatta en hel region eller en del av region. Syftet är att med riktade insatser begränsa lokala utbrott av covid-19. Råden gäller under en begränsad tid som Folkhälsomyndigheten beslutat om och kan förlängas vid behov.

Följande regioner har (201101) nu allmänna råd:

Region Skåne

För den som vistas i Skåne län finns beslut om lokala allmänna råd:

 • Undvika att resa med kollektivtrafik eller andra allmänna färdmedel.
 • Avstå från att vistas i inomhusmiljöer som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek kan göras.
 • Avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och ungdomar födda 2005 eller senare. Smittskyddsläkaren i Skåne betonar att det viktigaste är att undvika idrottsträningar, matcher, cuper och tävlingar, särskilt sådana som drar deltagare från andra regioner.
 • Om möjligt undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med.
 • Beslutet omfattar också skärpta allmänna råd för verksamheter och arbetsplatser.

Beslutet gäller till och med den 17 november, men kan förlängas.

Region Stockholm

För den som vistas i Stockholm län finns beslut om lokala allmänna råd:

 • Avstå från att vistas i inomhusmiljöer som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek kan göras.
 • Avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller senare.
 • Om möjligt undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med. Det innebär bland annat en avrådan från att arrangera eller delta i en fest eller liknande socialt umgänge.

Nödvändig närkontakt, som vid exempelvis vårdbesök och medicinska undersökningar, omfattas inte av rådet. Det är dock viktigt att tänka på att den som har symtom som kan vara covid-19 ska undvika all nära kontakt med andra.

Beslutet omfattar också skärpta allmänna råd för verksamheter – som exempelvis butiker, köpcentrum och idrottsanläggningar – och arbetsplatser i länet:

 • Alla verksamheter bör vidta åtgärder så att var och en ska kunna följa de allmänna råden vid lokala utbrott av covid-19. Det kan till exempel innebära att verksamheten minimerar antalet besökare vid samma tidpunkt.
 • Arbetsgivare bör vidta åtgärder för att anställda ska kunna följa de allmänna råden vid lokala utbrott av covid-19. Det kan vara åtgärder som att uppmana personalen att arbeta hemifrån, erbjuda utökade förutsättningar för att arbeta hemifrån och att tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten skjuts upp.

Beslutet gäller till och med den 19 november 2020, men kan förlängas.

Region Uppsala

För den som vistas i Uppsala län finns beslut om lokala allmänna råd:

 • undvika att resa med kollektivtrafik eller andra allmänna färdmedel och
 • om möjligt, undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med.
 • Beslutet omfattar också skärpta allmänna råd för verksamheter och arbetsplatser.

Beslutet gäller till och med den 17 november, men kan förlängas.

Region Västra Götaland

För den som vistas i Västra Götalands län finns beslut om lokala allmänna råd:

 • Avstå från att vistas i inomhusmiljöer som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek kan göras.
 • Avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller senare.
 • Om möjligt undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med. Det innebär bland annat en avrådan från att arrangera eller delta i en fest eller liknande socialt umgänge.

Nödvändig närkontakt, som vid exempelvis vårdbesök och medicinska undersökningar, omfattas inte av rådet. Det är dock viktigt att tänka på att den som har symtom som kan vara covid-19 ska undvika all nära kontakt med andra.

Beslutet omfattar också skärpta allmänna råd för verksamheter – som exempelvis butiker, köpcentrum och idrottsanläggningar – och arbetsplatser i länet:

 • Alla verksamheter bör vidta åtgärder så att var och en ska kunna följa de allmänna råden vid lokala utbrott av covid-19. Det kan till exempel innebära att verksamheten minimerar antalet besökare vid samma tidpunkt.
 • Arbetsgivare bör vidta åtgärder för att anställda ska kunna följa de allmänna råden vid lokala utbrott av covid-19. Det kan vara åtgärder som att uppmana personalen att arbeta hemifrån, erbjuda utökade förutsättningar för att arbeta hemifrån och att tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten skjuts upp.

Beslutet gäller till och med den 19 november 2020, men kan förlängas.

Region Östergötland

För den som vistas i Östergötlands län finns beslut om lokala allmänna råd:

 • Avstå från att vistas i inomhusmiljöer som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek kan göras.
 • Avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller senare.
 • Om möjligt undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med. Det innebär bland annat en avrådan från att arrangera eller delta i en fest eller liknande socialt umgänge.

Nödvändig närkontakt, som vid exempelvis vårdbesök och medicinska undersökningar, omfattas inte av rådet. Det är dock viktigt att tänka på att den som har symtom som kan vara covid-19 ska undvika all nära kontakt med andra.

Beslutet omfattar också skärpta allmänna råd för verksamheter – som exempelvis butiker, köpcentrum och idrottsanläggningar – och arbetsplatser i länet:

 • Alla verksamheter bör vidta åtgärder så att var och en ska kunna följa de allmänna råden vid lokala utbrott av covid-19. Det kan till exempel innebära att verksamheten minimerar antalet besökare vid samma tidpunkt.
 • Arbetsgivare bör vidta åtgärder för att anställda ska kunna följa de allmänna råden vid lokala utbrott av covid-19. Det kan vara åtgärder som att uppmana personalen att arbeta hemifrån, erbjuda utökade förutsättningar för att arbeta hemifrån och att tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten skjuts upp.

Beslutet gäller till och med den 19 november 2020, men kan förlängas.

Här är vad som gäller om du vill testa dig för aktuella symptom eller för antikroppar.

Se även ett tidigare inlägg från idag om hur Coronapandemini högsta grad är pågående

20200325_164317

Steven Hayes skrev ett inlägg om den vardagliga coronahjälten. Att öppna upp, göra plats för svåra känslor och att vara snäll mot sig själv är sunda sätt att möta sina känslor på.

Anders Tegnell uppmanar arbetsgivare att vara extra vaksamma på psykisk ohälsa

Krisstöd till personal inom vård och äldreomsorg som arbetat med covid-19

20200416_113419

Vem vill jag vara under coronakrisen?

Nu införs hemisolering för den som bor med en covid-19-smittad person

Vad kan vi kontrollera och inte?

20200323_214835

Den här modellen ger en enkel överblick.

20200501_183045

En ny guide från WHO för att hantera motgångar har som syfte att rusta människor med färdigheter för att hantera stress. Guiden som är gratis, kan användas fristående och tillsammans med ljudövningar. Läs mer.

hur vill jag vara

För en tid sedan publicerade vi även FEJSA CORONA MED HJÄLP AV ACT vilket är ett paket med praktiska steg med syfte att respondera effektivt på Coronakrisen.

coronalopsedelDetta genom att använda principer från acceptance and commitment therapy (ACT). Det finns även en animerad film med samma fokus.

FB_IMG_1586188626902Vi har tidigare berättat om samtalsguiden ”De nödvändiga samtalen” vid Covid-19 infektion vilken kan fungera som stöd eller inspiration.

Som psykoterapeut är det viktigt att ta hand om sig själv för att orka ta hand om andra. Det gäller såklart inte bara psykoterapeuter utan det är viktigt med självomhändertagande även för personal inom hälso- och sjukvård, funktionshinder samt äldreomsorg under coronakrisen.

Stillasittande och distanskontakter kan ge nya smärtor och stelhet? Här finns en film om yoga för psykoterapeuter.

Inlägg av:

Nicklas Lakso, socionom, leg. psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi.

Se även: Hantering av stress med hjälp av ACT

Döden har äntrat vår vardag på ett oundvikligt sätt

Självmordslinjen börjar med dygnet runt-öppet

100 miljoner kronor fördelas för att möta ökad utsatthet med anledning av coronaviruset

Psykosocialt stöd i coronatider

Kombinationen av mycket krav och lite kontroll är väldigt dålig

Hur kan vi hantera Coronakrisen?

Om att uppmärksamma och acceptera negativa tankar.

Att göra sådant som har betydelse i tider av stress

Bacillofobi och bakteriofobi

Vad är stabilisering?

Här är djuren vi finner mest skrämmande och avskyvärda

MÖT CORONA MED HJÄLP AV ACT

Coronapandemin pågår i högsta grad fortfarande

20200307_183536

Det har nu gått åtta månader sedan inlägget om att Coronaviruset ger kontrollförlust. Det har också gått sju månader sedan inlägget om Hur kan vi hantera Coronakrisen? Och ett halvår har gått sedan inlägget Att leva under Coronakrisen. I somras skrev vi inlägget om att Sommaren började och att Coronapandemin pågår fortfarande. En del av innehållet i de inläggen är kanske inte längre lika relevant. WHO har ändrat sina riktlinjer om munskydd; de bör användas i folkmassor och på andra platser där det är svårt att hålla avstånd. Under våren fick nästan ingen testa sig i de flesta regioner, rekommendationen nu är att man bör testa sig. Nu har lokala råd införts och hemisolering för den som bor med en covid-19-smittad person är en annan ny åtgärd.

46,463,608 fall av Covid-19 har nu konfirmerats i världen. Det finns 1,201,257 bekräftade dödsfall. 33,541,542 har tillfrisknat.

I skrivande stund har 124,355 personer i Sverige konstaterats ha coronaviruset och 5,938 är döda.

Håll avstånd och ta personligt ansvar

Viktiga saker som alla bör göra:

 • Stanna hemma även om du bara känner dig lite förkyld.
 • Har du nytillkomna symptom på covid-19 som inte går över inom ett dygn bör du kontakta 1177 för att se vad som gäller i den region där du bor för att lämna prov för covid-19, förutsatt att symtomen inte kan förklaras av andra sannolika orsaker så som känd allergi, migrän eller spänningshuvudvärk.
 • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten, i minst 20 sekunder.
 • Håll en armlängds avstånd till andra både inomhus och utomhus.
 • Om det är möjligt, färdas på ett annat sätt än med allmänna färdmedel eller kollektivtrafiken, till exempel gå eller cykla.
 • Välj ett färdmedel där du kan boka plats eller ett där du kan undvika trängsel.
 • Håll avstånd till andra på bussen, tunnelbanan, spårvagnen och andra allmänna färdmedel.
 • Undvik att delta i större sociala sammanhang som fester, begravningar, dop, kalas eller bröllop. När det gäller begravningar har Svenska kyrkan och Myndigheten för stöd till trossamfund information om hur dessa kan genomföras för att förhindra smitta av covid-19.
 • Håll avstånd till andra på idrottsplatser, badhus och gym och undvik att byta om i allmänna omklädningsrum.

Sedan den 1 april 2020 gäller föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 och utgår från den skyldighet som var och en har att vidta åtgärder för att skydda andra från risken att smittas av covid-19. Sedan den 19 oktober har föreskriften en ny särskild del, ”Allmänna råd vid lokala utbrott av covid-19”. Syftet är att med riktade insatser begränsa lokala utbrott av covid-19. Råden gäller under en begränsad tid och kan förlängas vid behov.

Här finns mer information om allmänna råd och en aktuell sammanställning av vilka regioner som nu har allmänna råd

Folkhälsomyndigheten rekommenderar nu att du ska testa dig om du har symtom för covid-19

Folkhälsomyndigheten rekommenderar nu att vuxna och barn från förskoleklass med symtom på covid-19 tar ett PCR-test. Läs mer om det här, vad som gäller regionalt och om antikroppstest efter genomgången sjukdom.

Då viruset ökar finns det än så länge visst utrymme att ta emot fler men ingen vill väl ha det som under våren? Då öppnade det upp ett fältsjukhus på mässan i Älvsjö. Fältsjukhuset i Älvsjö avvecklades efter några månader med omedelbar verkan. Fältsjukhuset byggdes upp på drygt en vecka, men togs aldrig i bruk.

– Vi såg sjukhuset som en hemförsäkring, något vi hoppades på att slippa använda men som man absolut måste ha, sa Björn Eriksson till Dagens Nyheter.

20200325_164317

Steven Hayes skrev ett inlägg om den vardagliga coronahjälten. Att öppna upp, göra plats för svåra känslor och att vara snäll mot sig själv är sunda sätt att möta sina känslor på.

Anders Tegnell uppmanar arbetsgivare att vara extra vaksamma på psykisk ohälsa

Krisstöd till personal inom vård och äldreomsorg som arbetat med covid-19

20200416_113419

Vem vill jag vara under coronakrisen?

– Det är typ en stor förkylning nästan eller feber, säger 6-åriga Alicia från Uppsala om coronaviruset. I en nyligen påbörjad studie får barn och ungdomar svara på frågor om vad de tänker om corona, vad som är bäst och sämst för dem själva och om det är något de oroar sig för i relation till sjukdomen. Läs mer.

Nu införs hemisolering för den som bor med en covid-19-smittad person

20170916_135507

Att själv hitta riktning och ta steg i den riktningen är oftast hjälpsamt.

Det väntas som en följd av Coronakrisen ske en ökning av depressioner, posttraumatiskt stresssyndrom (PTSD) och utmattning. I ett längre perspektiv varnar man också för en ökning av självmord. Därför har regionen beslutat om en rad olika åtgärder, både kortsiktiga och långsiktiga. Läs mer.

Vad kan vi kontrollera och inte?

20200323_214835

Den här modellen ger en enkel överblick.

Att titta på intressanta Dokumentärer och informationsfilmer om psykisk ohälsa är fortfarande ganska bra tidsfördriv för de som följer rekommendationerna om social distansering.

20200501_183045

En ny guide från WHO för att hantera motgångar har som syfte att rusta människor med färdigheter för att hantera stress. Guiden som är gratis, kan användas fristående och tillsammans med ljudövningar. Läs mer.

hur vill jag vara

Under våren publicerade vi FEJSA CORONA MED HJÄLP AV ACT vilket är ett paket med praktiska steg med syfte att respondera effektivt på Coronakrisen.

coronalopsedelDetta genom att använda principer från acceptance and commitment therapy (ACT). Det finns även en animerad film med samma fokus.

jaghar

Jag har en tanke…

Den kroniska sjukdomen myalgisk encephalomyelit, ME, har ett känt samband med virusutbrott. Läs mer.

FB_IMG_1586188626902Vi har tidigare berättat om samtalsguiden ”De nödvändiga samtalen” vid Covid-19 infektion vilken kan fungera som stöd eller inspiration.

Som psykoterapeut är det viktigt att ta hand om sig själv för att orka ta hand om andra. Det gäller såklart inte bara psykoterapeuter utan det är viktigt med självomhändertagande även för personal inom hälso- och sjukvård, funktionshinder samt äldreomsorg under coronakrisen.

Stillasittande och distanskontakter kan ge nya smärtor och stelhet? Här finns en film om yoga för psykoterapeuter.

Inlägg av:

Nicklas Lakso, socionom, leg. psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi.

Se även: 

Hantering av stress med hjälp av ACT

Döden har äntrat vår vardag på ett oundvikligt sätt

Självmordslinjen börjar med dygnet runt-öppet

100 miljoner kronor fördelas för att möta ökad utsatthet med anledning av coronaviruset

Psykosocialt stöd i coronatider

Kombinationen av mycket krav och lite kontroll är väldigt dålig

Hur kan vi hantera Coronakrisen?

Om att uppmärksamma och acceptera negativa tankar.

Att göra sådant som har betydelse i tider av stress

Bacillofobi och bakteriofobi

Vad är stabilisering?

Här är djuren vi finner mest skrämmande och avskyvärda

MÖT CORONA MED HJÄLP AV ACT

Ny rapport visar på en rad brister i vården av patienter som tagit sitt liv

En ny rapport från Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen visar på en rad brister i vården av patienter som tagit sitt liv.

Ungefär en tredjedel av alla som tar sitt liv har en aktuell kontakt med den psykiatriska hälso- och sjukvården, och betydligt fler har haft kontakt med annan hälso- och sjukvård.

I Sverige dog 1268 personer av suicid under år 2018

Varje år dör cirka 1 200 personer i suicid i Sverige, eller 1 500 personer om även de osäkra fallen räknas in.

Rapporten visar att självmorden oftast ägde rum i nära anslutning till pågående vård. I de flesta fall fanns närstående till patienten, men i endast en tredjedel av fallen hade de närstående varit delaktiga i vården.

Totalt identifierades 650 så kallade felhändelser i vården av de 228 patienterna, och dessutom 750 bidragande bakomliggande orsaker till dessa. Det rörde sig främst om brister i uppföljning av åtgärder, brister i vård- och behandlingsplaner, brister i bedömningar av självmordsrisken och brister i samverkan mellan vårdaktörer med olika ansvar för patienten.

Slutsatser är att det nu behövs gemensamma insatser på lokal, regional och nationell nivå för att åstadkomma ett mer hållbart och effektivt patientsäkerhetsarbete för självmordsbenägna patienter. Framför allt behövs ökad kunskap om:

 • uppföljningar i vården och hur dessa bör genomföras
 • arbete med individuella vård- och behandlingsplaner
 • hur självmordsriskbedömningar bör genomföras, dokumenteras och följas upp
 • hur samverkan inom vården och mellan aktörer bör ske.

Se även: Sista chansen att se jakten på svar om varför män är så överrepresenterade när det gäller självmord

Är brister i skolan en förklaring till ökande psykisk ohälsa?

Det ska bli lättare att söka hjälp vid psykisk ohälsa

Nationell kraftsamling mot psykisk ohälsa

Varje år hoppar uppemot 20 personer framför tunnelbanan i Storstockholms tunnelbanenät

Trots ökad oro har antalet självmord minskat under coronapandemin

Hårdrock för insamling och till minne av basisten som gick bort i självmord

HIT KAN DU VÄNDA DIG OM DU MÅR DÅLIGT


Till rapporten Händelseanalyser av suicid inom hälso- och sjukvården

Ny studie visar på vikten av mer fysisk aktivitet bland barn

Barn och unga sitter, halvligger eller står mer eller mindre stilla under större delen av sin vakna tid enligt en ny undersökning från Folkhälsomyndigheten där skolelever har burit aktivitetsmätare. Resultaten visar ett tydligt samband mellan fysisk aktivitet, mindre stresskänslor och ett bättre mående. [1]

– Det är mycket angeläget med insatser som ger barn och unga, särskilt tonåringar, möjligheter till mer rörelse i sin vardag. Även en liten ökning kan ge stora hälsovinster på både kort och lång sikt, både för individen och för samhället som helhet. Insatser som når alla kan också bidra till att utjämna de påverkbara skillnader i hälsa som finns i dag mellan olika grupper, säger Marita Friberg, utredare på Folkhälsomyndigheten.


Se även: ”All typ av aktivering hjälper mot psykisk ohälsa”

Fysisk aktivitet ordineras mot psykisk ohälsa

Fysisk aktivitet lika effektivt som läkemedel eller kognitiv samtalsterapi (KBT) vid lindrig och måttlig depression?

Ungdomsdepression kopplat till ökad risk för 66 sjukdomar och förtida död

Vad är Piagets teori om barns utvecklingsfaser?

Se även: Vad är psoriasis?

KBT vid bröstsmärta hos hjärtfriska

Immunförsvaret aktiveras på ett missriktat sätt vid vissa psykiska sjukdomar

Vad är PMS och PMDS?

Vad är IBS?

”Mindfulness kan leda till ångest och depression”

Vad är barnafrid?

Vad är trichotillomani eller Hair-Pulling Disorder?

Vad är Schrödingers katt?

Vad är hälsoångest?


[1] ”Ny studie visar på vikten av insatser för mer fysisk aktivitet bland barn” PUBLICERAT 29 APRIL 2019