Temadag om suicidprevention.

Inom ramen för programmet Hälsa i Sverige för asylsökande och nyanlända arrangeras en temadag om suicidprevention 30 mars 2017 kl 10.00-15.00. Du kan välja att fysiskt närvara, följa dagen live på webben eller att se inspelningen efteråt.

Denna temadag vänder sig till personal inom:

Vård och omsorg (asyl- och integrationshälsa, primärvård, första linjens psykiatri, barn- och ungdomspsykiatri, specialistpsykiatri)
Boenden
Elevhälsan
Socialtjänsten
Myndigheter och civilsamhälle

Medverkande under dagen:

Ullakarin Nyberg, med dr, överläkare S:t Göran, vice ordf Svenska Psykiatriska föreningen

Maria Sundvall, överläkare, Transkulturellt Centrum

Ing-Marie Wieselgren, projektchef Uppdrag Psykisk Hälsa, Sveriges Kommuner och Landsting

Sven Bremberg, Folkhälsomyndigheten

Susan Sami, hälsokommunikatör Transkulturellt Centrum
Fler medverkande kommer att tillkomma.

Mer info och sidan där websändningen/inspelningen kommer att finnas.

Annonser

Psykisk ohälsa vanligaste hälsoproblemet hos nyanlända barn

Idag släpper Barnombudsmannen en ny rapport om nyanlända barns hälsa.

Resultatet visar att det vanligaste hälsoproblemet hos nyanlända barn är psykisk ohälsa. Problemen som nyanlända barn har är av allvarlig karaktär och kan vara exempelvis posttraumatisk stressyndrom, trauma, depressioner och självskadebeteende. Barnombudsmannens rapport visar också att barns tillstånd riskerar att bli värre under asylprocessen i Sverige.

Barnombudsmannen föreslår bla att elevhälsan ska stärkas, att socialstyrelsen ska förtydliga hur samverkan ska ske mellan olika inblandade instanser såsom skolhälsovården, BUP och elevhälsan. Man föreslår också att Inspektionen för vård och omsorg (IVO) ska få i uppdrag att genomföra en nationell tillsyn av tillgången till vård för traumatiserade barn och att man utifrån tillsynen ska utveckla kompetensen om trauma och säkerställa att det finns tillgänglig behandling över hela landet.

Ladda ner rapporten här.

Läs även: Om förhöjd oro hos ensamkommande ungdomar och ökade behov vad gäller kontakt med barn och ungdomspsykiatrin.

Om förhöjd oro hos ensamkommande ungdomar och ökade behov vad gäller kontakt med barn och ungdomspsykiatrin.

Under de tio första månaderna av år 2016 skrevs drygt 630 asylsökande barn och ungdomar in på BUP i Stockholm. Det är mer än en dubblering jämfört med hela 2015 då hade BUP totalt kontakt med 287 patienter. I Dagens Nyheter 25/11 förklarade Mikael Billing, chef för asylpsykiatriska enheten på BUP i Stockholm, den dramatiska ökningen med att Stockholms län tagit emot betydligt fler ensamkommande ungdomar under år 2016 än tidigare år.

Barnen som kommer till asylpsykiatriska enheten har fått remiss från BUP Stockholms öppenvård. De vanligaste orsakerna är sömnproblem, ångest och depressiva symptom. Omkring hälften av dem känner stor oro och ängslan.

Inskrivningsformulären till BUP visar också att mellan 30 och 40 procent av både pojkarna och flickorna har suicidtankar.

Fler och fler av dem som skrivs in på barn- och ungdomspsykiatrin kommer från Afghanistan. Just nu finns det omkring 36 000 afghaner som väntar på besked om uppehållstillstånd i Sverige, många av dem är ensamkommande barn och ungdomar. I dagsläget har omkring 700 asylsökande med avslag återvänt, merparten av dem frivilligt.

Fram tills slutet av oktober i år har cirka 1 200 afghanska ensamkommande barn beviljats uppehållstillstånd i Sverige, drygt 400 har fått avslag.

I början av oktober i år tecknade regeringen ett nytt avtal med Afghanistan om att sända tillbaka afghaner som har fått avslag på sin asylansökan, även om det sker under tvång. Det nya avtalet har lett till stor oro i gruppen ensamkommande.

– Vi får signaler om större och större oro, speciellt bland afghanska ungdomarna. Läget har förvärrats sedan avtalet blev klart. Många uttrycker att om jag inte kan stanna kan jag lika bra dö här, även om det fortfarande är många som får bifall på sin asylansökan, säger Mikael Billing.

– Det är väldigt viktigt att de får hjälp i tid, annars är risken att deras psykiska ohälsa förvärras snabbt. Det handlar ofta om samtalsterapi, antidepressiva mediciner eller sömnmedicin som behöver sättas in. Men vi försöker också hitta samarbete med personer som är viktiga för barnen, till exempel boendepersonal och lärare i skolan säger Mikael Billing.

Vad innebär den svenska regeringen och Afghanistans regerings överenskommelse om en avsiktsförklaring och ett återtagandeavtal för de ensamkommande barn som utvisas?
Överenskommelsen som regeringen ingått med Afghanistan förtydligar att alla personer med afghanskt medborgarskap och som inte längre har rätt att vistas i Sverige ska återtas av Afghanistan. Återtagandeavtalet med Afghanistan rör Migrationsverkets arbete med återvändande som sker självmant samt återvändande under tvång som Polismyndigheten ansvarar för. Avtalet innebär ett ökat samarbete mellan afghanska och svenska myndigheter vad gäller afghanska medborgare som inte har fått uppehållstillstånd i Sverige. Det återvändande som sker självmant till Afghanistan har pågått sedan länge och fortsätter även nu. För frågor gällande återvändande under tvång hänvisas till Polismyndigheten. Ensamkommande barn som återvänder måste även fortsatt ha ett ordnat mottagande på plats.

 

Källor:

Dagens Nyheter 161125

migrationsverket.se

Första linjens psykiatri för barn och ungdomar i Stockholm: https://kbtsverige.wordpress.com/2016/07/13/forsta-linjens-psykiatri-for-barn-och-ungdomar/