Skaparen av DBT i lång intervju

Marsha Linehan ligger bakom utvecklandet av Dialektisk beteendeterapi (DBT) som är en tredje vågens KBT metod. DBT innefattar träning i medveten närvaro (mindfulness). I en intervju med Daniel Flynn får vi möta Marsha Linehan som berättar om utvecklingen av DBT och hur behandling och behandlingsresultat kan se ut.

Längd: 30,24 min

Se filmen nedan

💗 Följ KBT Sverige på Facebook

Se även CFT: Hur kan man stärka sitt trygghetssystem för bättre hälsa och välmående?

Vad är DBT?

Unik metod för att hjälpa ungdomar med självskadebeteende håller nu på att utvecklas i Sverige

Självskadebeteende är vanligt även hos personer utan personlighetssyndrom

Defusion: Räkna tankar

Animerad kortfilm om hur självkritik kan fungera och bemötas

Bli av med din ångest genom att sjunga den

Nytt vårdprogram för Emotionellt instabilt personlighetssyndrom (EIPS)/Borderline personlighetssyndrom.

Vad är Cognitive Process therapy?

Introduktion till Compassionfokuserad terapi (CFT)

Jag har en tanke…

Vad är schematerapi?

Kan du begreppet? Testa dig själv.

Följ KBT Sverige på instagram:

Se filmen här

Vad är DBT?

Dialektisk beteendeterapi (DBT) är en tredje vågens KBT metod. DBT utvecklades av Marsha Linehan under 1990-talet. Den började användas i Sverige 1998.

DBT utvecklades ursprungligen för självmordsnära och självskadande patienter med emotionellt instabil personlighetsstörning. Senare har insatsen anpassats för andra typer av problem. DBT fungerar transdiagnostiskt, dvs för flera olika diagnoser. 

DBT är baserat på inlärningsteori och kognitiv teori, men med ett särskilt fokus på emotionsteori. DBT innefattar även influenser från zenbuddhistisk filosofi såsom träning i medveten närvaro (mindfulness). Termen ”dialektisk” speglar de två polerna acceptans och förändring, som båda ses som nödvändiga i behandlingen. Terapeuten bekräftar, stöttar och accepterar patienten där hen befinner sig för stunden och leder hen samtidigt framåt genom att ge konkreta verktyg till förändring. Patienten å sin sida lär sig att använda tekniker som underlättar acceptans och förändring.

Patienter som bestämmer sig för att delta i DBT förbinder sig att närvara vid de behandlingstillfällen som ingår. Kring varje patient finns ett multidisciplinärt DBT-team som arbetar under kontinuerlig handledning. Behandlingen innefattar veckovis färdighetsträning i grupp och individuell terapi. Patienten kan även nå sin individuella terapeut på telefon mellan träffarna, för att få hjälp att undvika destruktivt beteende. Den gruppbaserade färdighetsträningen syftar till att lära sig hantera och stå ut med svåra känslor utan att ta till destruktiva beteenden. Man tränar medveten närvaro, sociala färdigheter, känsloreglering och att stå ut i kris. I den individuella terapin arbetar man med det som för tillfället utgör det största problemet i patientens liv. Om självskadande handlingar har förekommit sedan förra tillfället prioriterar man dessa framför allt annat. Kedjeanalys används för att identifiera vad som föregått, utlöst och förstärkt handlingen, vilka alternativa strategier som kunde ha använts i situationen och vad som försvårar deras användning. I takt med att patienten blir mer emotionellt stabil kan livshändelser, särskilt av traumakaraktär, bearbetas och man börjar jobba mot patientens individuella mål.

💗 Följ KBT Sverige på Facebook

Se även CFT: Hur kan man stärka sitt trygghetssystem för bättre hälsa och välmående?

Unik metod för att hjälpa ungdomar med självskadebeteende håller nu på att utvecklas i Sverige

Självskadebeteende är vanligt även hos personer utan personlighetssyndrom

Defusion: Räkna tankar

Animerad kortfilm om hur självkritik kan fungera och bemötas

Bli av med din ångest genom att sjunga den

Nytt vårdprogram för Emotionellt instabilt personlighetssyndrom (EIPS)/Borderline personlighetssyndrom.

Vad är Cognitive Process therapy?

Introduktion till Compassionfokuserad terapi (CFT)

Jag har en tanke…

Vad är schematerapi?

Kan du begreppet? Testa dig själv.

Följ KBT Sverige på instagram:

Vad är mindfulness eller medveten närvaro?

Mindfulness är ursprungligen ett buddhistiskt begrepp. Mindfulness sägs ha sitt ursprung i det arbete som Buddhas efterföljare gjorde med att utveckla förtjänstfulla karaktärsdrag utifrån olika aspekter av den åttafaldiga vägen, särskilt att fokusera på sinnelag och rätt tänkande samt utveckla meditation.

Mindfulness som också kallas medveten närvaro, är ett förhållningssätt som utvecklar uppmärksamhet, medvetenhet och medkänsla. Begreppet ”vara mindful” handlar om att vara fullt medveten om vad som sker i nuet utan filter och utan att bedöma det som sker.

Idag används medveten närvaro i tredje vågens KBT som del av t ex Dialektisk beteendeterapi (DBT), Compassionfokuserad terapi (CFT) och acceptance and commitment therapy (ACT).

Mindfulness används i behandling för bland annat stress, smärta, ångest och nedstämdhet.

Jon Kabat-Zinn, som populariserade mindfulness, sa: ”Medvetenhet kräver bara att vi uppmärksammar och ser saker som de är. Den kräver inte att vi ändrar något. Meditationen innebär att vända sig mot samhörighet och helhet precis som vid läkande och acceptans. Inget av detta kan framtvingas av viljan. Man behöver bara skapa rätt atmosfär och sedan släppa taget”

Medveten närvaro är ett av alla de begrepp som finns med på KBT Sveriges KBT-poster


Se även: Skolor inför KBT för att motverka skolk och mobbing

Töreskolan hade många kränkningar – vände trenden med mindfulness

Debattinlägg: ”Mindfulness är en intressant metod som har goda möjligheter att ge bra resultat.”

Skaparen av DBT i lång intervju

”Mindfulness och självhjälp räcker inte för att förhindra allvarlig utbrändhet”

Kända Youtubers i samtal med psykoterapeuten

Larmen om den ökande psykiska ohälsan bland unga kan vara kraftigt överdrivna

Ny Bris-rapport – fler barn och unga kontaktar Bris om våld, övergrepp, kränkningar och allvarlig psykisk ohälsa

Följ KBT Sverige på instagram:


20200119_175735

Vad är tredje vågens KBT?

Tredje vågens kognitiva beteendeterapi började växa fram i slutet av 1900-talet.

20200320_202124

Intresset för acceptance and commitment therapy (ACT), dialektisk beteendeterapi (DBT), compassionfokuserad terapi (CFT) och annan mindfulnessbaserad psykoterapi har sedan dess kraftigt ökat. I tredje vågens kognitiva beteendeterapi ingår influenser från buddhistiskt tänkande vilket används i tekniker för att bland annat uppnå medveten närvaro.

Tredje vågens KBT fungerar transdiagnostiskt, dvs för flera olika diagnoser.

💗 Följ KBT Sverige på Facebook

Se även CFT: Hur kan man stärka sitt trygghetssystem för bättre hälsa och välmående?

Defusion: Räkna tankar

Skaparen av DBT i lång intervju

Animerad kortfilm om hur självkritik kan fungera och bemötas

Bli av med din ångest genom att sjunga den

Nytt vårdprogram för Emotionellt instabilt personlighetssyndrom (EIPS)/Borderline personlighetssyndrom.

Vad är Cognitive Process therapy?

Introduktion till Compassionfokuserad terapi (CFT)

Jag har en tanke…

Vad är schematerapi?

Kan du begreppet? Testa dig själv.

Följ KBT Sverige på instagram:

Vilken terapiform föredrar du?

pexels-photo-4431090.jpeg
Foto av cottonbro pu00e5 Pexels.com

Kognitiv beteendeterapi (KBT) eller psykodynamisk terapi? Vilken terapiform föredrar du? Indelningen är grov då KBT är ett paraplybegrepp som inbegriper en rad olika behandlingsvarianter och tekniker som tex compassionfokuserad terapi (CFT) (1, 9, 11), beteendeaktivering, DBT (2, 8, 10), kognitiv omstrukturering, ACT (3, 7), habit reversal training (4) och mer integrativa metoder som schematerapi (5). Inom det dynamiska psykoterapifältet finns det numera också olika mer moderna varianter som tex ISTDP och mentaliseringsbaserad terapi  (MBT) (2, 6). En annan metod som blivit populär på senare tid är EFT. (12)

I skrivande stund pågår en omröstning på facebook där du kan ge din röst på den terapiform du skulle välja och även se hur röstningen ligger till i detta nu.

Uppdatering: omröstningen pågår inte längre men om du går in på länken kan du se resultatet av omröstningen.

Omröstningen hittar du här.

Uppdatering 191116: Vad kan vi göra för att bli bättre som terapeuter och förbättra utfallet av psykoterapeutisk behandling?

(1) Agneta Lagercrantz om självmedkänsla

(2) DBT och MBT rekommenderas: Nytt vårdprogram för Emotionellt instabilt personlighetssyndrom (EIPS)/Borderline personlighetssyndrom.

(3) Steven C. Hayes om forskningen inom ACT

(4) Vad är habit reversal training?

(5) Vad är schematerapi?

(6) Mentalisering – vad är det?

(7) kostnadsfri workshop: Vad är ACT och hur kan gruppbehandling fungera?

(8) Vad är DBT?

(9) Introduktion till Compassionfokuserad terapi (CFT)

(10) Skaparen av DBT i lång intervju

(11) Våga anlägga nya banor i din hjärna för Self Compassion

(12) Vad är Emotionsfokuserad terapi (EFT)?

Se också: Vad är tredje vågens KBT?

Musikterapi blir allt vanligare i Sverige

Dansen som hjälp till att hitta tillbaka till kroppen

Diskussionen bör inte handla om PDT eller KBT utan om evidensbaserade metoder och kompetensbrist

Självskadebeteende är vanligt även hos personer utan personlighetssyndrom

Att det görs felaktiga kopplingar mellan självskadebeteende och personlighetssyndrom är en trolig orsak till överdiagnostik av borderline-personlighetssyndrom menar artikelförfattarna i en artikel i Läkartidningen. Detta har lett till att de behandlingar som använts för behandling av självskadebeteende har varit sådana som utformats för borderlinepatienter. Behandlingsmetoder som valts har bla varit DBT, MBT och schematerapi. Nationellt pågår det sedan en tid tillbaka satsningar för att bredda behandlingsutbudet och öka kunskapen om individer med självskadebeteende.

Mer information om detta finns på Nationella Självskadeprojektets hemsida. Det finns nu också Internetbehandling för ungdomar som skadar sig själva.

”Både bland tonåringar och vuxna är självskadebeteende särskilt vanligt vid depression, men även vid ätstörningar, alkoholmissbruk och ångestsjukdomar, i synnerhet posttraumatiskt stressyndrom och generaliserat ångestsyndrom. Utöver borderline personlighetssyndrom är framför allt antisocialt personlighetssyndrom relaterat till att skada sig själv.”

Se även: Skaparen av DBT i lång intervju

Digitalt samtal om när vården sviker

Ny central BUP-enhet ska ge jämlikare vård

internetförmedlad behandling för ungdomar (13-17 år) som skadar sig själva

Flerspråkig app för barn och ungdomar som lider av stark oro, ångest, stress eller sömnsvårigheter

Vad är skillnaden mellan hypervigilans och hälsoångest?

Läs artikeln från Läkartidningen här.

Mer om PTSD: Om PTSD: Tiden läker inte alla sår.

Behandling av posttraumatiskt stressyndrom. En föreläsning av Anke Ehlers

Om skillnader vad gäller risk för utvecklande av PTSD och om att behandlingen behöver anpassas.

Referens:

Läkartidningen. 2016;113:DZTL

Läkartidningen 49-50/2016

Lakartidningen.se 2016-12-07

Nytt vårdprogram för Emotionellt instabilt personlighetssyndrom (EIPS)/Borderline personlighetssyndrom.

Det nya vårdprogrammet lägger stor vikt på ett gott bemötande

20200320_201635

och rekommenderar psykopedagogiska insatser, psykoterapeutiska behandlingar som DBT (Dialektisk beteendeterapi), MBT (Mentaliseringsbaserad terapi) samt en generalistisk modell som kan användas av vårdgivare utan DBT- eller MBT-specialisering. Programmet rekommenderar behandling inom öppenvården i den mån det är möjligt och erbjuder separat behandlingsstöd för barn och ungdomar med EIPS. Läkemedelsbehandling av EIPS-kärnsymtom rekommenderas inte i vårdprogrammet. Det nya vårdprogrammet erbjuds av Psykiatristöd.

Webbplatsen Psykiatristöd fungerar som ett stöd i det kliniska arbetet inom vuxenpsykiatri och beroendevård i Stockholms län. Informationen kring vårdnivå/remiss och handläggningsrekommendationer i vårdprogram gäller för vårdgivare med vårdöverenskommelse/avtal med Stockholms läns landsting.

Följ KBT Sverige på Facebook

Se även: Webbsändning: nationellt vård- och insatsprogram för depression och ångestsyndrom

Skaparen av DBT i lång intervju

Vilken terapiform föredrar du?

Mentalisering – vad är det?

Psykoterapeutisk, psykosocial och annan icke-farmakologisk behandling av PTSD

Döden har äntrat vår vardag på ett oundvikligt sätt

Vad är emotionellt instabilt personlighetssyndrom/borderline?

Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom 2020

Det kan behövas traumabehandling för att hoppa av ett kriminellt liv

Kan musik hjälpa oss att må bättre?

Följ KBT Sverige på instagram