”Terapi över lång tid kostnadseffektiv för samhället”

Långa psykoterapier kan enligt en studie vid Helsingfors universitet på sikt vara kostnadseffektivare för samhället än korttidsterapi vid behandling av ångest och depression. Observera att i studien jämförs psykodynamisk långtidsterapi med psykodynamisk korttidsterapi och lösningsfokuserad terapi. KBT var alltså inte med i jämförelsen.

– Om du vill ha hållbara resultat och patienterna har komplicerade problem är det mer kostnadseffektivt att använda långtidsterapier, säger  Olavi Lindfors, docent i psykologi och en av författarna till studien.

Läs mer och lyssna på ett radioinslag om detta.

Annonser

Radioreportern hamnade mitt i ett storbråk angående de nya riktlinjerna för behandling av depression.

Från seminariet med rubriken Sverige ur tiden? Som hölls i riksdagen 22/2 -17 med olika forskare, psykoterapeuter och chefen för den enhet inom socialstyrelsen som drar upp de nya riktlinjerna för behandling av depression. Här är själva Inbjudan till seminariet

Lyssna på inslaget från Vetenskapsradions veckomagasin.

Tidigare debatt om de nya riktlinjerna:

https://kbtsverige.wordpress.com/2017/01/26/varden-ska-nu-begransas-framst-till-ett-ensidigt-biologiskt-perspektiv-med-en-okad-satsning-pa-psykofarmaka-och-ect-aven-for-barn-och-ungdomar/

https://kbtsverige.wordpress.com/2017/01/26/slutreplik-i-debatten-om-de-nya-riktlinjerna-for-behandling-av-depression/

https://kbtsverige.wordpress.com/2017/01/15/1181/

https://kbtsverige.wordpress.com/2017/02/19/inaktuella-former-av-pdt-slutreplik-om-riktlinjerna-for-behandling-av-depression/

Varför ska universiteten utbilda psykoterapeuter när de inte används i vården? Det är ett oerhört slöseri.

Det sa Stephan Hau, psykolog, psykoterapeut och professor vid Stockholms universitet under ett seminarium i riksdagen om nationella behandlingsriktlinjer vid depression och ångestsyndrom.

I Tyskland beräknas 30 procent av den vuxna befolkningen lida av psykisk ohälsa och nästan 3,4 miljoner går i psykoterapi. Psykoterapeutisk behandling ingår i sjukförsäkringssystemet och alla innefattas i det, även arbetslösa, barn och studenter, och för de som saknar inkomst betalar staten för psykoterapeutisk behandling enligt Stephan Hau.

Universiteten i Sverige utbildar 1000-tals psykoterapeuter. Det är ett oerhört slöseri att inte använda sig av den kompetensen i arbetet med psykisk ohälsa.

psykologtidningen 170223.

WINST – webbutbildning för insatser mot ätstörningar

I WINST – webbutbildning för insatser mot ätstörningar får du följa fyra ungdomar och se hur deras situation utvecklas. Alla foton och filmer är med skådespelare. Det är en webbutbildning som ger kunskap om tidiga tecken vid ätstörning och hur man kan bemöta unga personer som man misstänker har en ätstörning.

Läs mer och gå utbildningen.

PSYK-E bas – webbutbildning i grundläggande psykiatri

PSYK-E bas är en webbutbildning i grundläggande psykiatri för personal som i sitt arbete kommer i kontakt med personer med psykisk ohälsa. PSYK-E bas, en webbutbildning med temat Kunskap med hög tillgänglighet var du än befinner dig.

Programmet har utvecklats för landstings- och kommunpersonal, men är av värde för alla som i sin yrkesutövning kommer i kontakt med människor med psykisk sjukdom.

Psyk-E bas är en del av regeringens satsning på att förstärka kompetensen hos personal i socialtjänsten och i den psykiatriska hälso- och sjukvården.

Läs mer och gå utbildningen. 

Alla som arbetar inom hälso- och sjukvården berörs av bestämmelsen om barn som anhöriga.

2 g § hälso- och sjukvårdslagen säger att hälso- och sjukvården särskilt ska beakta ett barns behov av information, råd och stöd om barnets förälder eller någon annan vuxen som barnet varaktigt bor tillsammans med

har en psykisk störning eller psykisk funktionsnedsättning
har en allvarlig fysisk sjukdom eller skada
eller

är missbrukare av alkohol eller annat beroendeframkallande medel.
Detsamma gäller om barnets förälder eller någon annan vuxen som barnet varaktigt bor tillsammans med oväntat avlider.

Webbutbildningen Barn som anhöriga – Våga fråga! vänder sig till dig som arbetar inom hälso- och sjukvården. Syftet är bland annat att ge dig mer kunskap om hur barn som anhöriga kan uppmärksammas enligt 2 g § i hälso- och sjukvårdslagen.

Länk till utbildningen och mer info.

Fråga om våld på barn- och ungdomspsykiatrin.

Erfarenheten visar att mångdubbelt fler fall av våld i nära relationer upptäcks när man rutinmässigt börjar fråga om våld inom barn- och ungdomspsykiatrin.

Många inom barn- och ungdomspsykiatrin är osäkra på hur de ska närma sig dessa känsliga frågor. Den virtuella BUP-mottagningen är ett verktyg som kan minska osäkerheten.

http://www.kunskapsguiden.se/utbildning/Virtuell-BUP-mottagning-ger-beredskap-att-fraga-om-vald/Sidor/default.aspx