Vad är Compassion?

The international center for Compassionate Organizations har lagt upp en hyfsat välgjord introduktionsfilm till Compassion på sin hemsida. Filmen är 5.50 minuter lång med engelsk text och den kan ses på https://www.compassionate.center/pgs/resources/video/compassion-intro.html

Läs även andra Compassionrelaterade inlägg på KBT Sverige

https://kbtsverige.wordpress.com/2016/11/12/om-compassion-som-vag-till-att-kanna-trygghet-och-ma-battre/

Om Self Compassion, Positiv psykologi och ACT för att bli mer nöjd.

Self-compassion bättre än självförtroende

Negativa känslor är nyckeln till välmående.

Compassion som app!

Annonser

BUP-psykologen uttalar sig om clownrädslan och hur man som förälder kan prata med sina barn.

I aftonbladet uttalar sig Eva Arvidsson, psykolog på BUP Danderyd om skrämselclowner. Eva ger råd till föräldrar och barn som oroar sig och som utsatts. Att som förälder lyfta ämnet och prata med sina barn om att clowner och liknande kan dyka upp, speciellt i Halloweentider men att man inte ska vara rädd är ett av de tips Eva ger.

Läs hela intervjun http://www.aftonbladet.se/nyheter/article23716818.ab

Läs även mer om clownrädsla på www.facebook.com/kbtsverige

Snabba fakta om olika anknytningsmönster och hur de kan uppstå.

Mary Ainsworth kategoriserade tre olika anknytningsmönster: A, B och C-anknytning. Senare har även D-anknytning kategoriserats som ett eget anknytningsmönster av bla Mary Main.

A-anknytning (avoidant); otrygg undvikande anknytning.

B-anknytning; trygg anknytning.

C-anknytning (ambivalent/anxious); otrygg ängslig anknytning.

D-anknytning (desorganized); otrygg desorganiserad anknytning.

 Vilken typ av anknytning som uppstår beror till stor del på anknytningspersonen (vanligen föräldern/föräldrarna), modern brukar ofta benämnas som den primära anknytningspersonen i litteraturen. Är anknytningspersonen otillgänglig och bortstötande ger det en A-anknytning, är anknytningspersonen tillgänglig, empatisk etc så ger det en trygg anknytning (alltså en B-anknytning). En C-anknytning kan uppstå om anknytningspersonen är oförutsägbar och nyckfull. D-anknytningen kan uppstå om anknytningspersonen är skrämmande, hotfull och/eller våldsam.

 

Referenser:

Broberg, A., P. Granqvist, et al. (2006). Anknytningsteori. Betydelsen av nära känslomässiga relationer. Stockholm, Natur och Kultur.

Broberg, A., P. Risholm-Mothander, et al. (2008). Anknytning i praktiken. Tillämpningar av anknytningsteorin. Stockholm, Natur och Kultur.

 

Detta inlägg är skrivet av Nicklas Lakso, Socionom och Leg. Psykoterapeut.

Kasta sömntabletterna, ny forskning visar att det finns något bättre.

För första gången (iallafall i USA) har en medicinsk organisation upphöjt en psykologisk behandling till att vara förstahandsval detta rapporterar den amerikanska tidningen Monitor Psychology. Upphöjandet skedde officiellt i juli av ACP (American College of Physichans). Detta gäller behandling av kronisk insomni, behandlingsvarianten kallas CBT-I och är en kombination av olika behandlingar bla sömnrestriktioner, stimuluskontroll och restrukturering av dysfunktionella antaganden.

 

Läs artikeln här.

Avhandling om psykologin bakom förnekelse av klimatförändringar.

I en ny avhandling i psykologi från Uppsala universitet har Kirsti Jylhä undersökt psykologin bakom förnekelse av klimatförändringar. Tidigare forskning har konsekvent visat att det är vanligare bland politiskt konservativa individer att förneka klimatförändringar än bland de som har sin tillhörighet hos andra ideologier. Kirsti Jylhä undersöker i sin avhandling detta samband vidare och mer i detalj. 

Resultaten visade att förnekelse av klimatförändringar korrelerar med politisk orientering, auktoritära attityder och stöd för bibehållet status quo, samt med en kallhamrad personlighet (låg empati och hög dominans), trångsynt personlighet (låg öppenhet för erfarenhet), en benägenhet att undvika oro, och med manligt kön. En variabel, den så kallade ’social dominansorientering’ (SDO), visade sig dock kunna förklara alla dessa kopplingar, antingen helt eller delvis. Social dominansorientering mäter acceptansen för och förespråkandet av hierarkiska och dominanta relationer mellan sociala grupper men också till att acceptera människans dominans över naturen.

Avhandling: Ideological roots of climate change denial: Resistance to change, acceptance of inequality, or both? Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för psykologi. (2016) ISBN: 978-91-554-9621-0

Om Werthereffekten och den motsatta Papagenoeffekten vilken enligt studier visat sig förhindra människor från att begå självmord.

I Goethes 1700-talsroman Den unge Werthers lidanden skjuter sig den unge Werther vid sitt skrivbord när han inte kan få sin älskade Lotte, bortlovad till en annan. Då boken kommit ut i Tyskland tog så många unga män livet av sig på samma sätt som romanfiguren att utgivningen förbjöds i flera länder. 1974 kunde en amerikansk sociolog slå fast att där medier­na rapporterar mycket om en person som tagit livet av sig och anger specifika detaljer om metoden så kan faktiskt antalet självmord öka. Denna sorts självmordssmitta kallas ofta för Werther-effekten och har genom senare tids forskning ytterligare bekräftats.

WHO har tydliga riktlinjer för hur media bör rapportera om självmord. Sensationsjournalistik bör undvikas, särskilt när det gäller kända personer. Detaljerade beskrivningar av den använda metoden bör ej förekomma och suicid får inte beskrivas som en metod att klara av personliga problem på. När massmedier följer lämpliga riktlinjer för rapportering kan risken för självmord minskas. Alla riktlinjer hittas på https://mind.se/om-sjalvmord/for-journalister/

Den omvända effekten kallas för papagenoeffekten efter hjälten i Mozarts opera Trollflöjten som övertalas av tre gossar att låta bli att ta sitt liv. För att få till Papagenoeffekten betonas vikten av att vid suicidrapportering i media också ta med effektiva copingmekanismer, rapportera om personer i kris som klarat sig etc vilket kan ha en suicidpreventiv effekt.

Docent Thomas Niederkrotenthaler vid Wiens medicinska universitet presenterar nya studier på den internationella vetenskapliga konferensen Safety 2016 som ytterligare stärker bevisen för att filmer, artiklar och radioprogram som handlar om självmord kan övertyga folk att inte välja den lösningen.

Sveriges radio hade nyligen ett radioinslag om ovanstående innehållande bla en intervju med Thomas Niederkrotenthaler. http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=406&artikel=6520300

Gratis psykoterapi i upp till tre år i Tyskland och 200 sessioner i Finland leder till lägre sjukfrånvaro.

I Vetenskapsradion, Sveriges radio, uttalar sig Stephan Hau, professor i klinisk psykologi vid Stockholms universitet och insatt i det tyska systemet om framgångarna med gratis psykoterapi för den tyska befolkningen. Sjukfrånvaron blir lägre och effekten av terapin verkar också finnas kvar en lång tid efter avslutad terapi. I Finland återgår 30% av de sjukskrivna till jobb eller studier efter att ha gått i psykoterapi.

 

Läs mer och lyssna på inslaget: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=406&artikel=6513935