Vad är RFT?

Relational Frame Theory (RFT) är en psykologisk teori om mänskligt språk och tänkande.

Det är en empiriskt grundad teori utvecklad som ett pragmatiskt verktyg för analys av komplext mänskligt beteende. RFT utgör en viktig länk mellan de traditionellt disparata perspektiven inom kognitiv och beteendeinriktad psykologi.

RFT kan ses som en språkutvecklingsteori där det centrala fenomenet är människans förmåga att lära sig att sätta olika stimuli i relation till varandra, även utan att dessa stimuli behöver vara närvarande eller relaterade till varandra via inlärning. Denna relationsinlärning följer inte kända operanta eller respondenta inlärningsprinciper. Förmågan att relatera stimuli på detta sätt är troligen unik för människan som språkligt kompetent varelse. Inga experiment har med säkerhet kunnat påvisa denna förmåga hos något djur. Egenskapen är värdefull i många sammanhang men framstår också som en potentiell grogrund för mänskligt lidande.

Följ KBT Sverige på instagram:

Se även: Hur uttalar man ordet ”ACT”?

Hantering av stress med hjälp av ACT

Ny ebok med ACT-metaforer

Läckt intervju med en klinisk RFT-forskare  😉

Animerad film, möt corona med hjälp av ACT

Gratis självhjälpskurs i ACT

Vem är Steven C. Hayes?

Vad är RFT nu igen?

kbtsverigelog

Vem ska föra patientjournal?

Den som har legitimation eller särskilt förordnande och den som jobbar som kurator i den allmänna hälso- och sjukvården är skyldig att föra patientjournal.

Den som inom den enskilda hälso- och sjukvården biträder en legitimerad yrkesutövare är också skyldig att föra journal. Annan personal som vårdar en patient kan föra patientjournal.

Lagar och föreskrifter

Patientdatalag (2008:355)

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2016:40) om journalföring och behandling av personuppgifter
i hälso- och sjukvården


Följ KBT Sverige på instagram


Se även: Vem får hantera remisser?

Vem får ställa diagnos?

Kan du begreppet?

Ny psykoterapeutisk metod där man träffar patienter som gjort ett suicidförsök kort efteråt

Hur kan man veta vad som ligger bakom en terapeuttitel?

Vad är hälsoångest?

Om mäns självmordsnärhet och ovilja att söka hjälp

Om risk för rättsosäkerhet vid psykisk ohälsa

Varje år hoppar uppemot 20 personer framför tunnelbanan i Storstockholms tunnelbanenät

”Suicidprevention behöver pågå på alla samhällsnivåer och ges skäliga resurser”

Larmen om den ökande psykiska ohälsan bland unga kan vara kraftigt överdrivna

Professor varnar för att fatta livsavgörande beslut eller göra stora ingrepp på personer som mår dåligt och har självmordstankar

Nationella riktlinjer för vård vid ångest och depression

Vad är ”law of effect”?

I Sverige dog 1268 personer av suicid under år 2018

Diagnoskriterierna för ADHD enligt DSM-5

HIT KAN DU VÄNDA DIG OM DU MÅR DÅLIGT

Besök KBT Sverige på Facebook


Vad är en baslinjemätning?

Baslinjen (eng: baselinemäts innan en behandling påbörjas. 

20200119_175735

Baslinjen ger en nivå av viss prestationsförmåga, attityd, smärta, typ och grad av till exempel beteendeproblem eller depression.

Baslinjemätningen, jämfört med senare mätningar, ger en utgångspunkt för att mäta hur effektiv interventionen är.

Vad är Still-Face-experimentet?

Vad är RFT?

Samtal lindrar existentiell ensamhet hos äldre och sköra

Kan du begreppet? Testa dig själv.

Vem får hantera remisser?

Att bedöma faktorer som ligger utanför terapisessionen

Vad är åskådareffekten eller bystander-effekten?

Åskådareffekten eller bystander-effekten är ett socialpsykologiskt fenomen som avser fall där individer inte erbjuder hjälp till ett offer när andra människor är närvarande.

Sannolikheten för hjälp är omvänt relaterad till antalet åskådare. Med andra ord, ju större antal åskådare, desto mindre sannolikt är det att någon av dem kommer att hjälpa. Flera variabler bidrar till att förklara varför åskådareffekten uppstår. Dessa variabler är: tvetydighet, sammanhållning och spridning av ansvar.

Åskådareffekten beskrevs första gången 1969 och visar till exempel att ju fler som bevittnar en misshandel, desto mindre är chansen för var och en att de skulle gripa in. Fenomenet började diskuteras efter knivmordet på Kitty Genovese på en gata i New York 1964. Flertalet personer såg henne bli knivmördad och ringde polisen men under den halvtimmen det tog henne att dö hann mördaren komma ifatt henne två gånger utan att någon ingrep.

Se även: Åskådareffekten har i nya studier falsifierats.

Många resultat från psykologiexperiment stämmer inte

Vad är stroopeffekten?

Vad är internaliserande symtom?

Vad är Schrödingers katt?

Vad hette Ivan Pavlovs hundar?

Vad är the Bobo doll experiment?

Besök KBT Sverige på Facebook

Vad är misofoni?

Misofoni betyder bokstavligen ”hat av ljud”.

20200320_201635

Det kännetecknas av starka känsloreaktioner på vissa ljud som ilska, avsky och aggressiva handlingar mot den som ger upphov till ljuden i fråga. Ljud som skapar reaktioner har i många fall med munnen att göra som tex tuggande, sörplande, snörvlande och harklande.

Misofoni är idag ingen riktig medicinsk diagnos. Även om det är vida omskrivet sedan det föreslogs som diagnos för över 17 år sedan så finns det till exempel inte med i ICD-10. Misofoni kallas även för ”selektivt ljudkänslighetssyndrom”

Se också: Vad är hyperakusi?

Ljudkänslighet är relativt vanligt, KBT-behandling kan hjälpa

Vad är RFT?

Vad är Still-Face-experimentet?

Kan du begreppet?

Vad är de nationella vård- och insatsprogrammen för psykisk ohälsa?

💜 Följ KBT Sverige på Facebook

Följ KBT Sverige på instagram

20200119_175735

Integrerad beteendehälsa – ett nytt koncept för primärvårdens psykosociala team.

I ett reportage i Dagens medicin 1 juni (Nr 22/16) skriver Anna-Cajsa Torkelsson om vårdmodellen ”Integrerad beteendehälsa”.

Modellen används på Capios vårdcentral i stadsdelen Sävja i Uppsala och innebär bland annat att patienterna får korta konsultationsbesök hos en samtalsbehandlare på 15-30 minuter och att uppföljande besök enbart bokas in om det behövs. Enligt psykoterapeuten Jan Byström som citeras i artikeln så leder arbetssättet till kortare behandlingar, kortare sjukskrivningar och ett snabbare tillfrisknande. Psykoterapi i traditionell mening ska inte erbjudas inom primärvården menar Jan Byström. Det lobbas för att konceptet ska spridas och nu erbjuds alla Capios 78 vårdcentraler utbildning inom integrerad beteendehälsa.

Se även: Vårdcentralen som vände trenden med psykisk ohälsa

”Vi har redan psykologer, kuratorer, psykoterapeuter och fysioterapeuter. Men vi räcker inte till.”

Vem var Edward Thorndike?

Klåfingrigheten hos regionledningar och politiker när det gäller att omorganisera primärvårdens insatser för psykisk ohälsa måste upphöra

Första linjens psykiatri för barn och ungdomar.

Aaron Beck har lämnat oss

Besök KBT Sverige på Facebook