Svenska Psykiatrikongressen 2017

Svenska psykiatrikongressen 2017 har en rad intressanta föreläsare på agendan.

Exempel på programpunkter:

Allt detta tjat om mat –
KBT vid ätstörningar
Elisabet Lannfelt

Schematerapi — en
evidensbaserad behandling
för personlighetssyndrom
Carl Gyllenhammar,
Poul Perris

Känslostormar — Emotionell
instabilitet och hjärnan
Predrag Petrovic

Samlarsyndrom –
varför slänger de inte bara
skräpet?
Christian Rück

Det behöver flickan och
mamman för att slippa
demonerna
Pebbles Karlsson Ambrose,
Suzanne Osten

Svenska psykiatrikongressen hålls i år på svenska mässan i Göteborg 15-17 mars.

Annonser

Temadag om suicidprevention.

Inom ramen för programmet Hälsa i Sverige för asylsökande och nyanlända arrangeras en temadag om suicidprevention 30 mars 2017 kl 10.00-15.00. Du kan välja att fysiskt närvara, följa dagen live på webben eller att se inspelningen efteråt.

Denna temadag vänder sig till personal inom:

Vård och omsorg (asyl- och integrationshälsa, primärvård, första linjens psykiatri, barn- och ungdomspsykiatri, specialistpsykiatri)
Boenden
Elevhälsan
Socialtjänsten
Myndigheter och civilsamhälle

Medverkande under dagen:

Ullakarin Nyberg, med dr, överläkare S:t Göran, vice ordf Svenska Psykiatriska föreningen

Maria Sundvall, överläkare, Transkulturellt Centrum

Ing-Marie Wieselgren, projektchef Uppdrag Psykisk Hälsa, Sveriges Kommuner och Landsting

Sven Bremberg, Folkhälsomyndigheten

Susan Sami, hälsokommunikatör Transkulturellt Centrum
Fler medverkande kommer att tillkomma.

Mer info och sidan där websändningen/inspelningen kommer att finnas.

WINST – webbutbildning för insatser mot ätstörningar

I WINST – webbutbildning för insatser mot ätstörningar får du följa fyra ungdomar och se hur deras situation utvecklas. Alla foton och filmer är med skådespelare. Det är en webbutbildning som ger kunskap om tidiga tecken vid ätstörning och hur man kan bemöta unga personer som man misstänker har en ätstörning.

Läs mer och gå utbildningen.

PSYK-E bas – webbutbildning i grundläggande psykiatri

PSYK-E bas är en webbutbildning i grundläggande psykiatri för personal som i sitt arbete kommer i kontakt med personer med psykisk ohälsa. PSYK-E bas, en webbutbildning med temat Kunskap med hög tillgänglighet var du än befinner dig.

Programmet har utvecklats för landstings- och kommunpersonal, men är av värde för alla som i sin yrkesutövning kommer i kontakt med människor med psykisk sjukdom.

Psyk-E bas är en del av regeringens satsning på att förstärka kompetensen hos personal i socialtjänsten och i den psykiatriska hälso- och sjukvården.

Läs mer och gå utbildningen. 

Alla som arbetar inom hälso- och sjukvården berörs av bestämmelsen om barn som anhöriga.

2 g § hälso- och sjukvårdslagen säger att hälso- och sjukvården särskilt ska beakta ett barns behov av information, råd och stöd om barnets förälder eller någon annan vuxen som barnet varaktigt bor tillsammans med

har en psykisk störning eller psykisk funktionsnedsättning
har en allvarlig fysisk sjukdom eller skada
eller

är missbrukare av alkohol eller annat beroendeframkallande medel.
Detsamma gäller om barnets förälder eller någon annan vuxen som barnet varaktigt bor tillsammans med oväntat avlider.

Webbutbildningen Barn som anhöriga – Våga fråga! vänder sig till dig som arbetar inom hälso- och sjukvården. Syftet är bland annat att ge dig mer kunskap om hur barn som anhöriga kan uppmärksammas enligt 2 g § i hälso- och sjukvårdslagen.

Länk till utbildningen och mer info.

Fråga om våld på barn- och ungdomspsykiatrin.

Erfarenheten visar att mångdubbelt fler fall av våld i nära relationer upptäcks när man rutinmässigt börjar fråga om våld inom barn- och ungdomspsykiatrin.

Många inom barn- och ungdomspsykiatrin är osäkra på hur de ska närma sig dessa känsliga frågor. Den virtuella BUP-mottagningen är ett verktyg som kan minska osäkerheten.

http://www.kunskapsguiden.se/utbildning/Virtuell-BUP-mottagning-ger-beredskap-att-fraga-om-vald/Sidor/default.aspx

Utbildningar för att bättre förstå och bemöta självskadebeteende.

Nationella Självskadeprojektet har tagit fram ett antal olika utbildningskoncept i syfte att öka kunskap om och förståelse för självskadebeteende. De är i första hand utformade för personer som möter individer med självskadebeteende i sitt yrke. Utbildningskoncepten syftar till att hjälpa arbetslag och verksamheter som vill förbättra sin kompetens och förmåga att möta personer med självskadebeteende.

Webbutbildningen är gratis och öppen för alla.

Nationella Självskadeprojektets webutbildning består av tre moduler: en basmodul för all personal som möter psykisk ohälsa, en modul för öppenvård och en för slutenvård.

Läs mer och gå utbildningsmodulen här.