Digitalt samtal om när vården sviker

20190524_165148

För 25 år sedan genomfördes psykiatrireformen som skulle göra tillvaron bättre för de svårast sjuka. Tanken var god – men vad blev resultatet? Åsa Mobergs och Anna Fredrikssons De omöjliga är en stridsskrift om de mest utsatta i psykiatrin. Sofia Åkermans Ärr för livet är en berättelse från insidan om samhällets svek mot självskadande flickor och kvinnor runt millennieskiftet, om vänskapens kraft och unga människors formbarhet – på gott och ont. De tre författarna möts på bokmässan i ett samtal om den psykiatriska vården, om ”svåra” patienter, om brister och möjligheter. [1]
 
Programledare:
Lars Mogensen, journalist.
 
Medverkande:
Anna Fredriksson
Åsa Moberg
Sofia Åkerman
Lars Mogensen
 

Bokmässan 2020
Spår Hjärnan
När vården sviker
lördag / 26 sep / 2020
14:15-14:45

Se länk nedan

Se även: Personer med psykisk ohälsa skulle bli en integrerad del av samhället men resultatet blev dyrt och dåligt

Om psykiatrireformens brister i ny bok

📚 BOKMÄSSAN 2020: Robert Plomin och Anders Hansen i ett samtal om arv och miljö

📕 BOKMÄSSAN 2020: Ett samtal om att konfrontera och överleva familjehemligheter

📚 BOKMÄSSAN 2020:Barnböcker om känslohantering

Möjliga – och omöjliga – inställningar till livet

📚 BOKMÄSSAN 2020: Marie Nilsson Lind om sin syster Josefin

📚 BOKMÄSSAN 2020: Vilka är de största framtidsutmaningarna för sjukvården?

Se även: Psykiatrireformen 25 år och vad ledde den till?

Nu erbjuds förskole- och skolpersonal runt om i landet traumautbildning

Personer med psykisk ohälsa skulle bli en integrerad del av samhället men resultatet blev dyrt och dåligt

”Suicidprevention behöver pågå på alla samhällsnivåer och ges skäliga resurser”

1,7 miljarder till arbetet med psykisk hälsa

SKL sänker ersättningen för digitala vårdgivare – Branschen skakas om

🧠 Följ KBT Sverige på Facebook

Här har vi plockat ut några guldkorn från lördagen (Idag alltså) på bokmässan. Alla föredrag är tillgängliga att se i direktsändning.

Digitalt samtal om när vården sviker: https://kbtsverige.wordpress.com/2020/09/26/digitalt-samtal-om-nar-varden-sviker/

Robert Plomin och Anders Hansen i ett samtal om arv och miljö: https://kbtsverige.wordpress.com/2020/09/26/robert-plomin-och-anders-hansen-i-ett-samtal-om-arv-och-miljo/

[1] När vården sviker

Om när KBT uteslöts från psykoterapiföreningen

Sten Rönnberg var den som förde beteendeterapin till Sverige. Han satt i Psykoterapicentrums styrelse från dess bildande.

20200320_201635

Föreningen hette då Psykoterapicentrum i Stockholm och bildades 1971. Från början var alla psykoterapiinriktningar välkomna i föreningen.

Under interimsåret inbjöds den tidens ledande terapeuter att skriva var sitt kapitel om olika psykoterapier i en kommande bok som kom att heta Modern svensk psykoterapi, en antologi från Psykoterapicentrum. Den kom ut 1971. Tidigt blev det problem för bokens redaktörer eftersom de refuserade kapitlet om beteendeterapi på grund av dess människosyn, som skilde sig så markant från de övriga som var psykodynamiska författare talade Ulla Grebo vid föreningens RPCs 40-årsjubileum. [1]

”Jag bidrog kanske att ena över ett tjugotal psykoterapeutiska riktningar om att vad de än var för psykoterapi som de arbetade med, inte ville de samsas med beteendeterapi. Man till och med sa åt mig ungefär: ‘Dig kan vi acceptera, för du är ju en trevlig person som verkar ha en psykodynamisk grundsyn, men Gud bevare oss för de idéer du står för’. Ja, man gick så långt att man ändrade stadgarna så att sammanslutningen skulle omfatta endast terapier som byggde på psykodynamisk grund.’ skrev Sten Rönnberg i sin självbiografi. [2]

Styrelsen fastställde vilka kvalifikationer man skulle ha för att få bli medlem och då föreslogs bland annat ”erfarenhet av egen psykodynamiskt inriktad psykoterapi”. Förslaget fick överväldigande majoritet i styrelsen – Sten Rönnberg var den ende emot och han reserverade sig kraftigt skriftligen. [1]

”Då gick jag ur och sa ungefär: ‘Detta är fullständigt coco att besluta att en sammanslutning för olika psykoterapier föreskriver att man måste ha en viss teori som grund, jag vill inte vara med i en sådan sammanslutning. Psykoterapin är en praktisk behandlingsverksamhet och dess teoretiska grundvalar kan vara många, vilka som är bäst kan bara avgöras med empiri.'” [2]

När Sten Rönnberg avgick ur styrelsen fanns ingen beteendeterapeut som bedömdes vara kvalificerad att vara med. [1]

Psykoterapicentrum organiserar idag enbart legitimerade psykoterapeuter med psykodynamisk inriktning. Psykoterapistuderande och andra intresserade erbjuds studerande- eller stödmedlemskap.

Här kan du läsa ett tidigare inlägg om Sten Rönnberg på KBT Sverige: Norrbottningen som tog KBT till Sverige

Sten Rönnberg: Hur kan man hålla sig ajour efter avslutad terapiutbildning?

Professor emeritus Sten Rönnberg har avlidit

Vilka lärosäten/skolor har psykoterapeututbildningar?

Boken där psykoterapins förgrundsgestalter träffas för att göra upp.

Vad är skillnaden mellan grundläggande psykoterapiutbildningar och legitimationsgrundande psykoterapeututbildningar?

Diskussionen bör inte handla om PDT eller KBT utan om evidensbaserade metoder och kompetensbrist

Psykoterapeutprogrammet anklagas för att lära ut pseudovetenskap

Vem var Orval Hobart Mowrer?

Töreskolan hade många kränkningar – vände trenden med mindfulness

Kvacksalveri på universitetet av jobbcoacher

Det kan behövas traumabehandling för att hoppa av ett kriminellt liv

”Hästen läker sår”

Aaron Beck – om hans fobier, hur han på egen hand övervann dem och hur det gick till när han övergav psykoanalysen.

Vem var John B. Watson?

60-års utveckling av kognitiv teori och terapi

Följ KBT Sverige på instagram:

[1] Om RPC:s historia – Tal vid föreningens 40-årsjubileum av Ulla Grebo – Hämtat från Tidskiften Psykoterapis webbsida 20200917

[2] Sten Rönnberg 20150105 ”Reflektioner över historien om mitt liv” (Manus under arbete – privileged comunication)

Vem var Leon Festinger?

Leon Festinger (1919-1989) var en amerikanska socialpsykolog. Han är kanske mest känd för att ha utvecklat teorin om kognitiv dissonans. Festinger betonade vikten av att studera situationer i verkliga livet, han själv infiltrerade bland annat en domedagssekt. Festinger företrädde en riktning som kom att kallas kognitivism.

 

Se även: Vem var John B. Watson?

Vem var Jean Piaget?

Vem var K. Anders Ericsson?

Modellinlärning och observationsinlärning

Vad är kognitiv dissonans?

Vem var Margit Norell?

Vem är Leslie Greenberg?

Vad är den biopsykosociala modellen?

Vad är Cognitive Process therapy?

Vad är lille Albert-experimentet?

John B. Watson lät den lilla 11 månader gamla Albert leka med försöksråttorna i hans laboratorium. En dag då lille Albert lekte som bäst med råttan slog Watson ett slag med en hammare mot en järnstång. Det höga ljudet skrämde Albert och efter denna händelse grundades en rädsla för råttor. Albert hade alltså förknippat det obehagliga ljudet med råttor. Senare märkte man också att experimentet hade lett till att Albert blev rädd för vita hundar, kaniner och till och med personer med vitt skägg, något som inom behaviorismen kallas för generalisering.

Här nedan finns en länk till en film om experimentet.

Se även: Vem var lille Albert och hur gick det för honom?

Vad är behaviorism?

Vem var John B. Watson?

Vad är kognitiva illusioner?

Många resultat från psykologiexperiment stämmer inte

Vad är stroopeffekten?

Skaparen av KBT har avlidit

Modellinlärning och observationsinlärning

Vad hette Ivan Pavlovs hundar?

Besök KBT Sverige på Facebook

The Little Albert Experiment: Här finns en film om experimentet. 6,21 min, på YouTube:

Vem var John B. Watson?

John Broadus Watson, född 9 januari 1878, död 25 september 1958, var en amerikansk psykolog och professor vid Johns Hopkins University 1908-1920.

John Watson lanserade den psykologiska strömningen behaviorismen år 1914. Watson anses tillsammans med B.F. Skinner vara en av förhandsfigurerna inom kognitiv beteendeterapi.

Ett av Watsons mest kända experiment är little Albert-experimentet med ett 11 månadersbarn vilket orsakade stor publicitet.

Watson är en av alla de personer och begrepp som finns med på KBT Sveriges KBT-poster

Se även: Vad är modellinlärning och observationsinlärning

Vad är behaviorism?

Vad är lille Albert-experimentet?

Vem var lille Albert och hur gick det för honom?

Vad är schizoaffektivt syndrom?

Vem var Jean Piaget?

Vem var K. Anders Ericsson?

Vem var Orval Hobart Mowrer?

Vem är Steven C. Hayes?

Vem är Leslie Greenberg?

60-års utveckling av kognitiv teori och terapi

Dr. Aaron T. Beck reflekterar kring sin karriär och utvecklandet av Kognitiv beteendeterapi. Läs om hans utmaningar, framgångar och sådant han lärt sig under resans gång. Denna tillbakablick gör Beck i en artikel i Sage journals [1].

Se även: Aaron Beck högt upp på listan över inflytelserika läkare

Aaron Beck – om hans fobier, hur han på egen hand övervann dem och hur det gick till när han övergav psykoanalysen.

Judith Beck om alliansens betydelse och skillnaden mellan KBT i kontrollerade randomiserade studier och klinisk verksamhet.

Johan Cullberg – svensk psykiatris nestor i stor radiointervju

Vem är Steven C. Hayes?

Vem är Leslie Greenberg?

Norrbottningen som tog KBT till Sverige

[1] Sage journals A 60-Year Evolution of Cognitive Theory and Therapy
Aaron T. Beck First Published January 18, 2019

Vad är klassisk betingning?

Klassisk betingning – Det mest berömda exemplet på klassisk betingning är Pavlovs hundar. Ivan Pavlov forskade på salivbildning hos hundar. Hundarna saliverade naturligt då mat sattes fram. Detta kallade Pavlov för en obetingad reflex, där maten är det obetingade stimuluset, och saliveringen den obetingade responsen. Då Pavlov lät en ton klinga några sekunder varje gång innan maten togs fram, till exempel genom att slå på en stämgaffel, så kom till slut hundarna att salivera även då enbart tonen hördes, utan mat. Denna kallade då Pavlov för en betingad reflex. Det skedde en stimulusgeneralisering

Operant betingning – begrepp utvecklat av B.F. Skinner och är en central del av behaviorismen.

Läs mer om operant betingning: https://kbtsverige.wordpress.com/2017/07/05/vad-ar-operant-betingning/

Vad är Mowrers tvåfaktormodell?

Vad är kognitiv dissonans?

Vad hette Ivan Pavlovs hundar?

Vad är hälsoångest?

Vem får hantera remisser?

Myten om katharsis

Begreppet Katharsis användes redan av Aristoteles som menade att tragedin renar oss.

Screenshot_20191103-090612_Chrome

Katarsis är enligt definition ett plötsligt känslomässigt klimax eller sammanbrott bestående av en överväldigande känsla av förnyelse, av rening eller nytt liv.

Psykoanalysens fader Sigmund Freud såg vreden som en ständig drift, från vaggan till graven, som måste få utlopp. Då minskar ilsketrycket och vi mår bättre. Kathartisk metod använd(e)s inom psykoanalys för att beskriva en omvälvande och helande insikt hos analysanden. Metoden innebär att patienten, ibland under hypnos, återupplever och avreagerar sig de känslor som förknippas med en tidigare bortträngd traumatisk upplevelse.

Modern forskning om ils­ka och aggression visar att katharsisteorierna om ilska inte verkar stämma i verkligheten. Det är snarare så att ju mer man lever ut sin ilska och sina aggressioner, desto argare blir man. Kognitiv neoassociation innebär bland annat att känslan arg länkas till ett nätverk i hjärnan och när den stimuleras, så aktiveras hela nätverket vilket innefattar tankar, minnen, känslomässiga reaktioner och beteendemönster.

”Aggressionshämmad” har varit ett vanligt, negativt begrepp i psykoterapivärlden. I dag är de flesta forskare på området istället överens om att det stora problemet inte är för lite aggressivitet, utan för mycket.

Referenser:

Bushman (2002) Does Venting Anger Feed or Extingguish the Flame? Catharsis, Rumination, Distraction, Anger and Aggressive Responding. Personality and Social Psychology Bulletin, Vol. 28, No. 6.

Se även: Coronapandemin pågår i högsta grad fortfarande

Nalle Puh – patologiskt självtest

Barnböcker om känslohantering

Skärmavbild 2020-12-12 kl. 21.32.54

Vad är Still-Face-experimentet?

Vem får ställa diagnos?

Maladaptiva och adaptiva strategier för att hantera känslor

Mentalisering – vad är det?

Vad kan jag kontrollera och inte?

Följ KBT Sverige på instagram:

 

Aaron Beck – om hans fobier, hur han på egen hand övervann dem och hur det gick till när han övergav psykoanalysen.

Aaron T Beck anses vara skaparen av kognitiv terapi.

20200320_201635

Becks banbrytande teorier används allmänt vid behandling av bl a klinisk depression.

Beck har även utvecklat självskattningstest av depression och ångest, däribland Beck Depression Inventory (BDI) som blev ett av de mest använda instrumenten för att mäta depressionssvårighetsgrad.

Beck har publicerat mer än 600 professionella tidskriftsartiklar och författat eller medförfattat 25 böcker.

Becks banbrytande teorier används allmänt vid behandling av bl a klinisk depression.

Beck har även utvecklat självskattningstest av depression och ångest, däribland Beck Depression Inventory (BDI) som blev ett av de mest använda instrumenten för att mäta depressionssvårighetsgrad.

Beck har publicerat mer än 600 professionella tidskriftsartiklar och författat eller medförfattat 25 böcker.

I en artikel med ett porträtt av den nu 95årige Dr. Beck, en av förgrundsgestalterna bakom psykoterapiformen Kognitiv beteendeterapi, får vi lära känna honom närmare.

Vi får veta att Beck tidigt drabbades av egna fobier och hur det gick till då han på egen hand övervann dem. Det framkommer (kanske inte så förvånande) att Beck själv har mycket lite intresse av hur han formats av sina barndomsupplevelser. Vi får också läsa om Becks egna erfarenheter som psykoanalytiker: att de luddiga mål som fanns för analysen gjorde honom utmattad i hans arbete.

I artikeln berättas även om hur det gick till när Beck valde att frångå ramarna för psykoanalys och bad sin patient att sitta upp så att hon kunde se hans ansiktsuttryck och hur han började ställa fler frågor och tolka svaren på ett annat sätt än det psykoanalytiska.

Artikeln publicerades i The New York times 000111.

Se länk nedan.

Aaron Beck är en av alla de personer och begrepp som finns med på KBT Sveriges KBT-poster

Se också: Norrbottningen som tog KBT till Sverige

Johan Cullberg – svensk psykiatris nestor i stor radiointervju

Kognitiv beteendeterapi – historia och framtid, föreläsning av Dr. Arthur Freeman.

Aaron Beck högt upp på listan över inflytelserika läkare

Vad är operant betingning?

Kognitiv beteendeterapi vid lindrig till medelsvår depression hos vuxna

Kognitiv terapi för mer komplexa problem : när vanliga metoder inte fungerar

Läs artikeln: https://mobile.nytimes.com/2000/01/11/science/scientist-at-work-aaron-t-beck-pragmatist-embodies-his-no-nonsense-therapy.html

Artikel med Aaron Becks dotter Judith Beck om alliansens betydelse mm.

KBT Sverige 2017