I-KBT-projekt för behandling av unga med psykisk ohälsa som talar arabiska, dari eller farsi

Nu pågår rekrytering till ett nystartat internetbaserat KBT-forskningsprojekt för arabisk-, farsi-/dari-talande ungdomar mellan 15-26 med lätt till medelsvår psykisk ohälsa.

Deltagaren kan få hjälp med en eller flera av områden: nedstämdhet, ångest, stress, sömnproblem, känsloreglering, oro och ältande, svåra minnen, svår sorg och förlust. SahaUng är ett samarbete mellan Linköpings universitet och Karolinska Institutet.

Se länk nedan

Se även: Flerspråkig app för barn och ungdomar som lider av stark oro, ångest, stress eller sömnsvårigheter

Ny rapport där ungdomar berättar om hur det känns att bli utsatt för våld av den som står dem närmast

Postpartum depression hos mammor och hög stress hos pappor sitter i längre än man tidigare trott

Compassion som app!

Följ KBT Sverige på instagram:

Ungdomsdepression kopplat till ökad risk för 66 sjukdomar och förtida död

internetförmedlad behandling för ungdomar (13-17 år) som skadar sig själva

Om förhöjd oro hos ensamkommande ungdomar och ökade behov vad gäller kontakt med barn och ungdomspsykiatrin.

Snorkel; en sida riktad till barn och ungdomar om nedstämdhet/oro/ångest

Länk till registreringen på SahaUng

Kostnadsfri webbutbildning för att samtala om sexualitet, hälsa, relationer och jämställdhet

Webbutbildning som riktar sig till dig som som har viktiga samtal med unga som är nya i Sverige!

Utbildningen är ett stöd för att skapa trygga och inkluderande samtal om sådant som ibland kan vara svårt att närma sig. Den bidrar till alla ungas rätt att få kunskap om dessa ämnen.

Rätt att veta! är helt gratis och tar ungefär två timmar att genomföra. Det är enkelt att dela upp utbildningen utifrån dina egna önskemål och möjligheter. Det är också en utbildning som du kan återkomma till, både enskilt och tillsammans med kollegor.

Webbutbildningen består av två delar:

  1. Del 1 tar upp grundläggande perspektiv som ungas rättigheter, inkludering och rätten att slippa rasism.
  2. Del 2 utgår från de nio ämnen som finns på youmo.se.

Innehållet består bland annat av:

  • videointervjuer med experter och yrkesverksamma
  • metoder
  • interaktiva övningar
  • frågor från unga och förslag på svar
  • reflektionsövningar att genomföra själv eller i grupp
  • ordlistor
  • tips på fördjupande läsning. 
Se länk till utbildningen nedan
 

❤ Se även: Kostnadsfri webbkurs om autism

Utbildningsmaterial för bättre möten med personer med psykisk ohälsa

Barnkonvention är nu svensk lag

Under helgerna kan du ha långa kostnadsfria videosamtal

Kompensatoriska strategier i sociala situationer kan leda till psykisk ohälsa och försvårad diagnostik

Dina gener kan påverka utfallet av terapin

Män dör för att de inte pratar om sina känslor

Film: Konsten att komma igång

Bättre kompetens hos polisen för att bemöta personer med psykisk ohälsa och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Film: Att lära känna sig själv

Lågaffektiv teori och metod, del 1

Hon försökte rädda Olof Palme, gick i terapi och skrev en bok om det som varit

Bröderna Robin och Christian kräver miljonskadestånd

Dokumentär: Kvinnan bakom Thomas Quick

Maladaptiva och adaptiva strategier för att hantera känslor

Bok om att jobba med känslor i KBT

Det är mycket vanligt att personer som får EIPS-diagnos har varit med om barndomstrauman

Personer med psykisk ohälsa skulle bli en integrerad del av samhället men resultatet blev dyrt och dåligt

😪 Sorgen hörs i varje ord, i varje diftong…

Antalet legitimerade psykoterapeuter minskar i rask takt

Så många får komma till BUP i tid

Om psykiatrireformens brister i ny bok

Bättre kompetens hos polisen för att bemöta personer med psykisk ohälsa och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Föreläsning Suicidpreventiva dagen 2020: Suicidprevention – en fråga för hela samhället

Psykiatrireformen 25 år och vad ledde den till?

Nu erbjuds förskole- och skolpersonal runt om i landet traumautbildning

Personer med psykisk ohälsa skulle bli en integrerad del av samhället men resultatet blev dyrt och dåligt

”Suicidprevention behöver pågå på alla samhällsnivåer och ges skäliga resurser”

1,7 miljarder till arbetet med psykisk hälsa

SKL sänker ersättningen för digitala vårdgivare – Branschen skakas om

🧠 Följ KBT Sverige på Facebook

Till utbildningen

Förhöjd suicidrisk för ensamkommande

Socialstyrelsen inleder nu ett projekt med syftet att förbättra stödet till nyanlända gymnasieungdomar som lider av psykisk ohälsa.

En grupp man vill nå i satsningen är ensamkommande barn, efter att forskning visat att de löper nästan tio gånger större risk begå självmord än svenskfödda barn rapporterar Sveriges Radio. [1]

Ali Khavary från Afghanistan går sista året på gymnasiet och han ser många ensamkommande som mår dåligt.

– Mest är de själva och snackar inte så mycket med kompisarna. Det värsta är att de mår dåligt, men de kan inte säga ut det. Jag har sett många som tog fel väg också, tog droger, för att ta udden av dåliga känslor. Men det är inte bra sätt, säger han.

Petra Rinman är chef på Kunskapscentrum för ensamkommande barn på Socialstyrelsen. Hon säger att det projekt som Socialstyrelsen nu inleder går ut på att hitta nyanlända elever som mår dåligt, och se till att de får rätt typ av stöd, i skolan eller hos BUP.

– Det finns ju redan i dag väldigt mycket kunskap om att det finns en ökad psykisk ohälsa hos gruppen som kommer som asylsökande till Sverige. Och det är ju kommunen som ska följa upp så att den enskilda individen får det stöd som hon eller han behöver. Så det här är ett extra stöd som vi nu försöker ge till kommunerna.

I ett första steg har elevhälsans personal i ett trettiotal skolor, spridda över 15 kommuner, gått en kortare utbildning och utrustats med en uppsättning konkreta frågor som de ska ställa till alla nyanlända elever som de kommer i kontakt med. Förhoppningen är att man ska kunna föra ut metoden till fler kommuner i ett senare skede.

Anna-Clara Hollander, som är doktor i psykiatrisk epidemiologi vid Karolinska Institutet, har forskat på självskadebeteende och självmord bland ensamkommande barn och ungdomar. Och hon säger att det här är en särskilt sårbar grupp.

– Ensamkommande unga har en väldigt förhöjd risk att dö i självmord jämfört med svenska ungdomar i samma ålder, nästan tio gånger så högt. Vi trodde nog att vi skulle se att det hade med avslag på asylansökan att göra, men när vi tittade på det så såg vi att en del har dött i samband med att de har fått avslag, men många har också dött i samband med att de faktiskt får uppehållstillstånd, eller varken eller, att de väntar. Så vi tror att det här är barn som mår väldigt dåligt.

 

💗 Följ KBT Sverige på Facebook

Se även: Stödlinje för psykisk hälsa och suicidprevention ska utredas

http://Onlineföreläsning: Suicidalt beteende utifrån ett funktionellt perspektiv

Psykosocialt stöd i coronatider

HIT KAN DU VÄNDA DIG OM DU MÅR DÅLIGT

Aviciis stiftelse med fokus på förebyggande av psykisk ohälsa och suicid

Chefsöverläkaren är kritisk till att Hjälplinjen ska läggas ned

Riksrevisionen granskar statens suicidpreventiva arbete

Sameradiopodden – Om psykisk ohälsa och självmord

Om mäns självmordsnärhet och ovilja att söka hjälp

Många som tar livet av sig har innan gjort självmordsförsök. Nu undersöks en behandlingsform som ska fånga upp personer som har gjort suicidförsök.

Självmordet skriver om storyn om Avicii

Anställd på Hjälplinjen: det är en stor kompetens bland personalen som nu går förlorad

Följ KBT Sverige på instagram:

[1] SR 200907: ”Större självmordsrisk för ensamkommande

Högskolekurs i transkulturell psykiatri – migration, psykisk ohälsa och trauma

Efter avslutad kurs ser du samband mellan traumatiska upplevelser, migration, integration och sjukdom.


Du har kunskap om kulturell variation i sjukdomsuttryck och konkreta redskap för att genomföra informativa och effektiva möten i mångkulturell miljö.

Du får får även fördjupad kompetens i barns olika perspektiv på migrationsprocessen – ensamma barn, barn i familj och som anhöriga. Tortyrskadors konsekvenser för funktionsförmågan lyfts också. Kursen är uppdelad på två perioder, 19–23 oktober och 19–20 november.

Det här kan du förvänta dig: Tvärdisciplinär kunskap som ger förutsättningar för effektiva samverkande insatser för flyktingar som av skäl står långt från arbetsmarknaden, exempelvis nyanlända. Kunskap att använda instrumentet kulturformuleringsintervjun i DSM-5. Godkänd kurs ger 7,5 hp. För delmål för ST-läkare, se Transkulturellt Centrums webbplats.

Nivå
Fördjupning

Målgrupp
För dig som möter flyktingar i psykiatri och primärvård, på Arbetsförmedlingen eller i kommunen, exempelvis via socialtjänst, elevhälsa och SFI.

Anmälan och mer information
Sista anmälningsdag: 25 september

Se även:

Fortsätt läsa ”Högskolekurs i transkulturell psykiatri – migration, psykisk ohälsa och trauma”

Temadag om suicidprevention.

Inom ramen för programmet Hälsa i Sverige för asylsökande och nyanlända arrangeras en temadag om suicidprevention 30 mars 2017 kl 10.00-15.00. Du kan välja att fysiskt närvara, följa dagen live på webben eller att se inspelningen efteråt.

Denna temadag vänder sig till personal inom:

Vård och omsorg (asyl- och integrationshälsa, primärvård, första linjens psykiatri, barn- och ungdomspsykiatri, specialistpsykiatri)
Boenden
Elevhälsan
Socialtjänsten
Myndigheter och civilsamhälle

Medverkande under dagen:

Ullakarin Nyberg, med dr, överläkare S:t Göran, vice ordf Svenska Psykiatriska föreningen

Maria Sundvall, överläkare, Transkulturellt Centrum

Ing-Marie Wieselgren, projektchef Uppdrag Psykisk Hälsa, Sveriges Kommuner och Landsting

Sven Bremberg, Folkhälsomyndigheten

Susan Sami, hälsokommunikatör Transkulturellt Centrum
Fler medverkande kommer att tillkomma.

Mer info och sidan där websändningen/inspelningen kommer att finnas.

KBT för muslimer.

En ny KBT-behandling riktad specifikt till muslimer har utarbetats på Leeds universitet i Storbritannien. Enligt personerna bakom terapin så söker muslimer inte hjälp vid psykisk ohälsa på grund av stigma. Med den nya formen av KBT hoppas man nå ut till fler muslimer. Traditionellt har terapeuter undvikit att prata om religion. I den framarbetade formen av beteendeaktivering ingår bla en självhjälpsbok med strofer ut koranen.

Källa: BBC februari 2017.

Se även: Sameradiopodden – Om psykisk ohälsa och självmord

Högskolekurs i transkulturell psykiatri – migration, psykisk ohälsa och trauma

Kultur minskar risken för Alzheimer – ”Hjärnan blir mer motståndskraftig”

Behandlingsmetoder anpassade till samisk kultur och till sammanhang att mötas.

Alternativa terapiformer

Granskning av ”den svenska lekmannaterapin”

Psykisk ohälsa vanligaste hälsoproblemet hos nyanlända barn

Idag släpper Barnombudsmannen en ny rapport om nyanlända barns hälsa.

Resultatet visar att det vanligaste hälsoproblemet hos nyanlända barn är psykisk ohälsa. Problemen som nyanlända barn har är av allvarlig karaktär och kan vara exempelvis posttraumatisk stressyndrom, trauma, depressioner och självskadebeteende. Barnombudsmannens rapport visar också att barns tillstånd riskerar att bli värre under asylprocessen i Sverige.

Barnombudsmannen föreslår bla att elevhälsan ska stärkas, att socialstyrelsen ska förtydliga hur samverkan ska ske mellan olika inblandade instanser såsom skolhälsovården, BUP och elevhälsan. Man föreslår också att Inspektionen för vård och omsorg (IVO) ska få i uppdrag att genomföra en nationell tillsyn av tillgången till vård för traumatiserade barn och att man utifrån tillsynen ska utveckla kompetensen om trauma och säkerställa att det finns tillgänglig behandling över hela landet.

Ladda ner rapporten här.

Läs även: Om förhöjd oro hos ensamkommande ungdomar och ökade behov vad gäller kontakt med barn och ungdomspsykiatrin.

En väg in på BUP

Så många får komma till BUP i tid

Högskolekurs i transkulturell psykiatri – migration, psykisk ohälsa och trauma

Gratis utbildning i att möta barn och unga med trauma

KBT för muslimer.

Om förhöjd oro hos ensamkommande ungdomar och ökade behov vad gäller kontakt med barn och ungdomspsykiatrin.

Flerspråkig app för barn och ungdomar som lider av stark oro, ångest, stress eller sömnsvårigheter

Om förhöjd oro hos ensamkommande ungdomar och ökade behov vad gäller kontakt med barn och ungdomspsykiatrin.

Under de tio första månaderna av år 2016 skrevs drygt 630 asylsökande barn och ungdomar in på BUP i Stockholm. Det är mer än en dubblering jämfört med hela 2015 då hade BUP totalt kontakt med 287 patienter. I Dagens Nyheter 25/11 förklarade Mikael Billing, chef för asylpsykiatriska enheten på BUP i Stockholm, den dramatiska ökningen med att Stockholms län tagit emot betydligt fler ensamkommande ungdomar under år 2016 än tidigare år.

Barnen som kommer till asylpsykiatriska enheten har fått remiss från BUP Stockholms öppenvård. De vanligaste orsakerna är sömnproblem, ångest och depressiva symptom. Omkring hälften av dem känner stor oro och ängslan.

Inskrivningsformulären till BUP visar också att mellan 30 och 40 procent av både pojkarna och flickorna har suicidtankar.

Fler och fler av dem som skrivs in på barn- och ungdomspsykiatrin kommer från Afghanistan. Just nu finns det omkring 36 000 afghaner som väntar på besked om uppehållstillstånd i Sverige, många av dem är ensamkommande barn och ungdomar. I dagsläget har omkring 700 asylsökande med avslag återvänt, merparten av dem frivilligt.

Fram tills slutet av oktober i år har cirka 1 200 afghanska ensamkommande barn beviljats uppehållstillstånd i Sverige, drygt 400 har fått avslag.

I början av oktober i år tecknade regeringen ett nytt avtal med Afghanistan om att sända tillbaka afghaner som har fått avslag på sin asylansökan, även om det sker under tvång. Det nya avtalet har lett till stor oro i gruppen ensamkommande.

– Vi får signaler om större och större oro, speciellt bland afghanska ungdomarna. Läget har förvärrats sedan avtalet blev klart. Många uttrycker att om jag inte kan stanna kan jag lika bra dö här, även om det fortfarande är många som får bifall på sin asylansökan, säger Mikael Billing.

– Det är väldigt viktigt att de får hjälp i tid, annars är risken att deras psykiska ohälsa förvärras snabbt. Det handlar ofta om samtalsterapi, antidepressiva mediciner eller sömnmedicin som behöver sättas in. Men vi försöker också hitta samarbete med personer som är viktiga för barnen, till exempel boendepersonal och lärare i skolan säger Mikael Billing.

Vad innebär den svenska regeringen och Afghanistans regerings överenskommelse om en avsiktsförklaring och ett återtagandeavtal för de ensamkommande barn som utvisas?
Överenskommelsen som regeringen ingått med Afghanistan förtydligar att alla personer med afghanskt medborgarskap och som inte längre har rätt att vistas i Sverige ska återtas av Afghanistan. Återtagandeavtalet med Afghanistan rör Migrationsverkets arbete med återvändande som sker självmant samt återvändande under tvång som Polismyndigheten ansvarar för. Avtalet innebär ett ökat samarbete mellan afghanska och svenska myndigheter vad gäller afghanska medborgare som inte har fått uppehållstillstånd i Sverige. Det återvändande som sker självmant till Afghanistan har pågått sedan länge och fortsätter även nu. För frågor gällande återvändande under tvång hänvisas till Polismyndigheten. Ensamkommande barn som återvänder måste även fortsatt ha ett ordnat mottagande på plats.

 

Källor:

Dagens Nyheter 161125

migrationsverket.se

Första linjens psykiatri för barn och ungdomar i Stockholm: https://kbtsverige.wordpress.com/2016/07/13/forsta-linjens-psykiatri-for-barn-och-ungdomar/