Stötta familjer med små barn efter katastrofer

Det här dokumentet är framtaget för att stötta familjer med små barn efter katastrofer.
Det finns i dagsläget versioner på engelska, ukrainska, ryska, tyska, spanska, dari och pashto.

Se även: BTF-Salong: Maria Bragesjö: Tidiga insatser efter trauma – farligt eller det nya lilla svarta?

Giancarlo Dimaggio om metakognitiv interpersonell terapi

Vad är emotionellt instabilt personlighetssyndrom/borderline?

Vad är schizoaffektivt syndrom?

Metakognitiv träning för depression

Coronapandemin pågår i högsta grad fortfarande

Se även: David H. Barlow om evidensbaserade behandlingar, common factors och ny forskning

Ett samtal med John Norcross om psykoterapiforskning

Tony Rousmaniere om utvecklande av psykoterapeutisk expertis

Kristin Osborn om APT och paraverbal kommunikation

Jeffrey E. Young: från KBT till schematerapi och vidare

Seminarium: Hur mår egentligen barnen under pandemin?

Seminarium med experter på barns hälsa och SVT-medarbetare som jobbar nära barnens verklighet samtalar om hur barnen egentligen mår och har mått under pandemin. Och vad det kan tänkas finnas för behov efter pandemin.

Rapporter från Folkhälsomyndigheten visar att barn i Sverige rör på sig för lite samtidigt som forskning visar att barn som är fysiskt aktiva upplever bättre psykisk hälsa. Under pandemin kan man se att barn har valt att inte fortsätta med sina idrotter efter att de haft uppehåll på grund av corona och rapporter från både BRIS och Rädda barnen visar att barn i pandemin har mått psykiskt dåligt och haft det jobbigare hemma.

I det här seminariet har SVT samlat experter på barns hälsa och SVT-medarbetare som jobbar nära barnens verklighet för att samtala om hur barnen egentligen mår och har mått under pandemin. Och vad ser panelen för behov hos barnen efter pandemin?

Seminariet livestreamas via en länk som du får efter att du anmält dig. Under livestreamingen kan du också ställa egna frågor i realtid till panelen.

Paneldeltagare:
Anna Alandh, projektledare, SVT Barn
Anna Alandh arbetar med research för bland andra dramaserierna Jobbigt och Strula som behandlar barn och ungdomars egna problem och frågeställningar.
Daniel Berglind, forskare kring barn och fysisk aktivitet, Karolinska Institutet.
Daniel Berglind bedriver forskning inom folkhälsovetenskap på Karolinska Institutet och har framför allt uppmärksammats för sitt arbete kring fysisk aktivitet hos barn.
Sara Fritzell, utredare och hälsoforskare, Folkhälsomyndigheten
Sara är disputerad i Folkhälsovetenskap med en avhandling om ojämlikhet i hälsa, specifikt ensamstående mödrars hälsa. Hon arbetar nu som utredare på Folkhälsomyndigheten med fokus på psykisk hälsa.
Ida On, programledare, SVT Barn
Ida On är sedan förra året ny programledare i Sommarlov där årets tema är rörelse. I maj hade hennes eget program Dansvloggen premiär på SVT, där hon förbereder och spelar in dansvideos tillsammans med barn.
Hanna Thermaenius, psykolog och psykoterapeut på Rädda Barnen
Hanna Thermaenius är psykolog, psykoterapeut och specialist i klinisk barn- och ungdomspsykologi på Rädda Barnens Centrum för stöd och behandling.
Moderator: Pelle Nilsson, programledare Morgonstudion.
Seminariet inleds av Hanna Stjärne, vd för SVT

Tisdag 1 juni 2021 klockan 18:30.

Anmäl dig här

🧠 Följ KBT Sverige på Facebook

FEJSA CORONA MED HJÄLP AV ACT

Vård för psykisk ohälsa under covid-19-pandemin

Se även: Diagnoskriterierna för ADHD enligt DSM-5

Lanseringskonferens för nationellt vård- och insatsprogram för adhd

”Äldrelyftet” ett projekt om att åldras och må bra med ADHD

Ny central BUP-enhet ska ge jämlikare vård

Gruppterapi för föräldrar

Diagnoskriterier för autism enligt ICD-10

Bättre kompetens hos polisen för att bemöta personer med psykisk ohälsa och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Tillgänglighet i vården för personer med autism, vad kan det vara?

Hundratals barn kan ha fått fel diagnos

Läkemedelsbehandling och KBT – vanligast behandlingsinsatser för tonåringar

Blev feldiagnosticerad i tonåren, först efter tio år fick hon sin PMDS-diagnos

Man bör ha minst fem timmars samtal innan en psykiatrisk diagnos kan fastställas

Följ KBT Sverige på instagram

[1] Rapport 2021:3, Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES)

Orc Therapy – samtalsstöd direkt i dataspelet WoW

I söndags startade initiativet Orc Therapy.

FB_IMG_1595511593949

”…där unga kan hitta vägen till samtalsstöd direkt i spelet i WoW med hjälp av tre orcher. Det är helt anonymt att chatta med en av våra utbildade samtalsstödjare. Vi finns i Twisting Nether på söndagar 18-21 och all info finns på vår hemsida!” Detta skriver initiativtagarna Unga Lukas som är en svensk ideell organisation som jobbar med ungas (16-25) psykiska hälsa.

Det är helt anonymt att chatta med en av de utbildade samtalsstödjarna. De finns i Twisting Nether på söndagar 18-21 och mer info finns på deras hemsida. Se länk nedan.

Se även: In treatment 2021

Joel Kinnaman aktuell i In treatment har själv gått i terapi

Datorspelsberoende betecknas nu som en psykisk sjukdom

Nioåring tvångsvårdas efter att ha blivit beroende av datorspel

Skolor inför KBT för att motverka skolk och mobbing

Debatten mellan psykolog och lärare om lågaffektivt bemötande och dess efterspel

Till Orc Therapy

Följ KBT Sverige på instagram

Vård för psykisk ohälsa under covid-19-pandemin

Något fler personer har fått vård för psykisk ohälsa i Region Stockholm från mars till och med september 2020, jämfört med samma period 2019.

En ökning ses bland unga (0–17 år) inom primärvården, medan en marginell minskning ses bland äldre personer (70+ år) rapporterar Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES). [1] Detta trots att andelen först minskade under pandemins början (från mitten av mars och fyra- fem veckor fram). Däremot pekar inte vårdkonsumtionen på någon ökning av nydebuterad psykisk ohälsa, utan snarare att återbesök ökat något bland redan sjuka. Det är möjligt att den ökade distanskontakten gjort det svårare att etablera vårdkontakt, framför allt för äldre personer.

CES har följt vårdkonsumtionsmönstret för psykisk ohälsa inom primärvården och specialistvården (vuxenpsykiatri och barn- och ungdomspsykiatri) i Region Stockholm. Besök för psykisk ohälsa inom primärvården definierades som antingen:

 • registrerad kontakt relaterad till psykiatrisk diagnos (alla diagnoser i kapitel F samt Z65 och Z73)
 • kontakt med kurator eller psykolog
 • kontakt med första linjen för psykisk ohälsa inom primärvården
 • uttag av psykofarmaka, förskrivet via primärvården.

  Data över typ av vårdkontakt (nybesök eller återbesök, fysiskt eller på distans) hämtades från vårdregister (VAL-databaserna) för perioden 1 mars till 30 september 2020 och har jämförts med data från samma period 2019.

  Typ av vårdkontakt och frekvens sammanställdes för tre olika åldersgrupper: 0–17 år, 18–69, 70 år eller äldre.

  Ett nybesök definierades som att en första kontakt eller ett första uttag av läkemedel för psykisk ohälsa hade skett inom 365 dagar.

CES konstaterar att det är fortsatt viktigt att utröna om nya patienter har svårare att komma i kontakt med psykiatrin under den pågående pandemin. Inom ramen för denna rapport kan de inte bedöma om kvaliteten på den givna vården påverkats av skiftet från fysiska besök till distanskontakt. Det får bedömas som angeläget med framtida utvärderingar av upplevelsen av given vård – både ur vårdgivares och patienters perspektiv. De kan heller inte uttala oss om de mer långsiktiga konsekvenserna pandemin kan få för den psykiska hälsan och vårdbehovet.

🧠 Följ KBT Sverige på Facebook

FEJSA CORONA MED HJÄLP AV ACT

Se även: Diagnoskriterierna för ADHD enligt DSM-5

Lanseringskonferens för nationellt vård- och insatsprogram för adhd

”Äldrelyftet” ett projekt om att åldras och må bra med ADHD

Ny central BUP-enhet ska ge jämlikare vård

Gruppterapi för föräldrar

Diagnoskriterier för autism enligt ICD-10

Bättre kompetens hos polisen för att bemöta personer med psykisk ohälsa och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Tillgänglighet i vården för personer med autism, vad kan det vara?

Hundratals barn kan ha fått fel diagnos

Läkemedelsbehandling och KBT – vanligast behandlingsinsatser för tonåringar

Blev feldiagnosticerad i tonåren, först efter tio år fick hon sin PMDS-diagnos

Man bör ha minst fem timmars samtal innan en psykiatrisk diagnos kan fastställas

Följ KBT Sverige på instagram

[1] Rapport 2021:3, Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES)

Psykiatrisk vård för unga ska i framtiden samlas på en plats

Flera verksamheter för barn och unga med psykisk ohälsa ska samlas på samma plats.

BUP, Stockholms centrum för ätstörningar (SCÄ) och Maria ungdom som ska flytta sina verksamheter till två byggnader på S:t Görans sjukhusområde i Stockholm berättar Dagens Nyheter. [1]

– Det har funnits diskussioner väldigt länge om det skulle vara önskvärt att samla den här typen av vård på ett och samma ställe, det handlar ju om den psykiatriska heldygnsvården för barn och unga. Det gör ju att vården blir effektivare, men det blir också enklare att hitta dit, säger Charlotte Broberg (M), vid fastighets- och servicenämnden till DN.

Charlotte Broberg hänvisar till Folkhälsomyndighetens lägesrapport om psykisk hälsa under 2020, den visar en påtaglig ökning av psykisk ohälsa bland unga kvinnor när det gäller svåra besvär av ängslan, oro eller ångest. En rapport från Region Stockholm visade även att fler barn sökte vård för psykisk ohälsa under pandemin.

Förhoppningen är att verksamheterna ska vara på plats inom några år. När psykiatrisk vård för unga hamnar i samma lokaler, är målet att kunna öka antal vårdplatser för barn och unga med minst sju, från 52 till 59 vårdplatser.

🧠 Följ KBT Sverige på Facebook

Se även: Diagnoskriterierna för ADHD enligt DSM-5

Lanseringskonferens för nationellt vård- och insatsprogram för adhd

”Äldrelyftet” ett projekt om att åldras och må bra med ADHD

Ny central BUP-enhet ska ge jämlikare vård

Gruppterapi för föräldrar

Diagnoskriterier för autism enligt ICD-10

Bättre kompetens hos polisen för att bemöta personer med psykisk ohälsa och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Tillgänglighet i vården för personer med autism, vad kan det vara?

Hundratals barn kan ha fått fel diagnos

Läkemedelsbehandling och KBT – vanligast behandlingsinsatser för tonåringar

Blev feldiagnosticerad i tonåren, först efter tio år fick hon sin PMDS-diagnos

Man bör ha minst fem timmars samtal innan en psykiatrisk diagnos kan fastställas

Följ KBT Sverige på instagram

[1] DN 210422: ”Psykiatrisk vård för unga ska samlas på en plats

Så upplever familjehemsplacerade barn sin egen vård

Idag publicerades resultatet av den första undersökningen med syftet att låta familjehemsplacerade barn komma till tals och beskriva sina erfarenheter. 341 barn i åldrarna 9–17 år har deltagit.

Barnen har, i samarbete med 57 kommuner, intervjuats av Socialstyrelsen om hur de upplever sin situation under pågående placering. Undersökningen visar bland annat:

 • De flesta barn har det bra i sina familjehem. De känner sig trygga och får stöd och hjälp av familjehemsföräldrarna, både känslomässigt och praktiskt. Så gott som alla barn går i skolan och de allra flesta har fritidsaktiviteter och kompisar. De flesta av barnen har också kontakt med sin egen familj.
 • När det gäller relationen till socialsekreteraren visar resultaten på en större variation, både när det gäller kontaktens omfattning och karaktär. Flertalet barn uppfattar relationen till socialsekreteraren som i huvudsak positiv. Samtidigt finns det ett antal barn som inte har en förtroendefull relation till socialtjänsten och som inte känner sig delaktiga.
 • När det gäller barnens rätt till information om vilka rättigheter de har under sin vistelse i familjehem, uppger mer än hälften att de inte har fått eller att de inte minns om de har fått någon sådan information.
 • De flesta av barnen har det relativt bra i sina familjehem men det finns en mindre grupp barn, för vilken vare sig socialtjänst eller familjehem tycks kunna erbjuda barnen en trygg och säker vård. Tvärtom beskriver barnen en utsatt livssituation.

Barnens upplevelser är tänkta att ligga till grund för utvecklingen av familjehemsvården nationellt.

Länk till att ladda ned rapporten längre ned på sidan

 

Se även: Ett samtal om att konfrontera och överleva familjehemligheter

Så många får komma till BUP i tid

❤ Se även: Rapport där ungdomar berättar om hur det känns att bli utsatt för våld av den som står dem närmast

Skolor inför KBT för att motverka skolk och mobbing

En väg in på BUP

Att visualisera känslor, sätta mål och hitta riktning

Maladaptiva och adaptiva strategier för att hantera känslor

Bok om att jobba med känslor i KBT

🙋‍♀️💁‍♂️ Hälso- och sjukvård – Barn som anhöriga

Töreskolan hade många kränkningar – vände trenden med mindfulness

Så många får komma till BUP i tid

Det är mycket vanligt att personer som får EIPS-diagnos har varit med om barndomstrauman

Antalet legitimerade psykoterapeuter minskar i rask takt

Bättre kompetens hos polisen för att bemöta personer med psykisk ohälsa och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Föreläsning Suicidpreventiva dagen 2020: Suicidprevention – en fråga för hela samhället

Psykiatrireformen 25 år och vad ledde den till?

Nu erbjuds förskole- och skolpersonal runt om i landet traumautbildning

Ledare som lyssnar – en kostnadsfri utbildning om psykisk hälsa

Personer med psykisk ohälsa skulle bli en integrerad del av samhället men resultatet blev dyrt och dåligt

”Suicidprevention behöver pågå på alla samhällsnivåer och ges skäliga resurser”

1,7 miljarder till arbetet med psykisk hälsa

SKL sänker ersättningen för digitala vårdgivare – Branschen skakas om

🧠 Följ KBT Sverige på Facebook

Ladda ned rapporten.

Utbildning: Bli bättre på att samtala om psykisk ohälsa med elever

Antalet självmord minskar bland vuxna, men ökar hos unga. Suicide Zero, Mind och SPES tillsammans med NASP (Nationellt centrum för suicidforskning och prevention, Region Stockholm och Karolinska Institutet) har tagit fram en kostnadsfri utbildning för dig som är lärare på högstadiet och gymnasiet. Materialet kan användas av andra vuxna som möter ungdomar i högstadie- och gymnasieåldern, men man bör ha i åtanke att materialet i första hand är framtaget för lärare utifrån deras yrkesroll och förutsättningar. De centrala idéerna och metoderna är dock möjliga att översätta till andra situationer, om målgruppen i fråga är i samma ålder som högstadie- och gymnasieelever.

Utbildningen har skapats i samarbete med lärare och skolpersonal och syftar till att ge lärare stöd i arbetet med elevernas psykiska hälsa. Utbildningen är helt digital och en individuell lärare kan genomföra utbildningen och på så sätt förhoppningsvis få med sig nya tankar, kunskap och strategier samt större trygghet i arbetet med elevernas psykiska hälsa. Utbildningen kan med fördel också genomföras som en del av det kollegiala arbetet, med tillfälle till gemensam reflektion. 

Syftet med utbildningen är att stötta lärare i arbetet med elevernas psykiska hälsa. Fokus ligger på att skapa trygghet i de samtal man som lärare ofta utför med sina elever, samt ge större kunskap kring psykisk ohälsa och självmord.

Utbildningen tar ca 60 min att genomföra.

Se länk till utbildningen nedan
 

❤ Se även: Kostnadsfri webbkurs om autism

Kostnadsfri webbutbildning om omsorg, gränssättning och våldsförebyggande på HVB

Utbildningsmaterial för bättre möten med personer med psykisk ohälsa

Barnkonvention är nu svensk lag

Under helgerna kan du ha långa kostnadsfria videosamtal

Kompensatoriska strategier i sociala situationer kan leda till psykisk ohälsa och försvårad diagnostik

Dina gener kan påverka utfallet av terapin

Män dör för att de inte pratar om sina känslor

Film: Konsten att komma igång

Bättre kompetens hos polisen för att bemöta personer med psykisk ohälsa och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Film: Att lära känna sig själv

Lågaffektiv teori och metod, del 1

Hon försökte rädda Olof Palme, gick i terapi och skrev en bok om det som varit

Bröderna Robin och Christian kräver miljonskadestånd

Dokumentär: Kvinnan bakom Thomas Quick

Maladaptiva och adaptiva strategier för att hantera känslor

Bok om att jobba med känslor i KBT

Det är mycket vanligt att personer som får EIPS-diagnos har varit med om barndomstrauman

Personer med psykisk ohälsa skulle bli en integrerad del av samhället men resultatet blev dyrt och dåligt

😪 Sorgen hörs i varje ord, i varje diftong…

Antalet legitimerade psykoterapeuter minskar i rask takt

Så många får komma till BUP i tid

Om psykiatrireformens brister i ny bok

Bättre kompetens hos polisen för att bemöta personer med psykisk ohälsa och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Föreläsning Suicidpreventiva dagen 2020: Suicidprevention – en fråga för hela samhället

Psykiatrireformen 25 år och vad ledde den till?

Nu erbjuds förskole- och skolpersonal runt om i landet traumautbildning

Personer med psykisk ohälsa skulle bli en integrerad del av samhället men resultatet blev dyrt och dåligt

”Suicidprevention behöver pågå på alla samhällsnivåer och ges skäliga resurser”

1,7 miljarder till arbetet med psykisk hälsa

SKL sänker ersättningen för digitala vårdgivare – Branschen skakas om

🧠 Följ KBT Sverige på Facebook

Som lärare kommer du förr eller senare att lägga märke till eller komma i kontakt med elever som mår psykiskt dåligt.

Utbildningen är till för att hjälpa dig i de situationerna, dels genom att stärka dig i att våga prata om känsliga saker med dina elever, bland annat med hjälp av samtalstips, dels genom att ge dig kunskap om psykisk ohälsa och självmord. Du får också förslag på hur du kan arbeta förebyggande på andra sätt.

Till utbildningen

Digitalt samtal: Hälsa, klass och pandemi

Corona är inget jämlikt virus. En del kan sköta sitt arbete hemifrån. Andra utsätts för smitta på jobbet, har svårt att hitta rätt när drop in-mottagningar har stängt, och kämpar med att betala sin hyra. Samtidigt blir arbetslösheten allt större.

Men redan före coronakrisen ökade klyftorna i Sverige. Nästan hälften av alla barn har upplevt ekonomisk utsatthet under sin uppväxt. Coronakrisen gör inte situationen bättre. Tvärtom. Ändå är klassfrågan frånvarande i politisk debatt.

I nästa Bildningsbaren pratar de om ökade klyftor i Sverige under pandemin.

GÄSTER:
👉 Gunilla Klingberg, professor i barn- och ungdomstandvård

👉 Magnus Nilsson, professor i litteraturvetenskap

👉 Margareta Rämgård, docent i vårdvetenskap

👉 Tapio Salonen, professor i socialt arbete

Samtalsledare är Cecilia Nebel.

Gratis och öppet för alla!

De närmaste dagarna med start idag fredag kommer det att hållas flera intressanta föreläsningar som är gratis eller nästan gratis. Läs mer om de andra föreläsningarna här.

Se även: Hur du kan förhålla dig mot corona med hjälp av ACT-metoden

Arbetsmaterial för lågstadiet – hur man kan prata om känslor, kroppens privata områden och vad man får och inte får göra

När? Torsdag 11 mars kl. 19.00. 

Bildningsbaren är inspelat på förhand utan publik. De släpper samtalet på Youtube den 11 mars klockan 19:00.

Samtalet går också att titta på i efterhand.

Till sidan på YouTube

Behöver du hjälp med att komma igång eller gå vidare med Zoom? Se vår sida med instruktioner om hur du kan gå till väga här.

Hur skulle det se ut om ett Zoom-möte skedde fysiskt?

Tips och råd om hur man kan prata med barn i olika åldrar om kroppen, gränser och sexuella övergrepp

Se även: Självomhändertagande för personal inom hälso- och sjukvård, funktionshinder samt äldreomsorg under coronakrisen

Psykoterapi på film och tv.

Filmer med skildringar av psykisk ohälsa

Dokumentärer och informationsfilmer om psykisk ohälsa

Inspelning: följ terapiprocessen när Jaime går i CPT

Film: Översätta problem till längtan och mål som samtalsledare

Animerad film, möt corona med hjälp av ACT

Film: Konsten att komma ihåg

Film: Fyra minuters yoga för stela/gamla psykoterapeuter

Film: Att utgå ifrån sig själv och nå fram med sin kommunikation

After Neverland – intervju med männen, andra som varit med om sexuella övergrepp som barn och mannen bakom filmen

Digital föreläsning: Förövarna på nätet. Vilka är de – och hur kan vi förebygga tidigt?

Föreläsning med Ulla Thorslund och Caroline Engvall, författare och journalist specialiserad på sexualbrott mot barn på nätet.

Ulla Thorslund är legitimerad psykolog och handledare har 20 års erfarenhet av kliniskt arbete med unga sexualförövare. Föreläsningen tar bland annat upp:

– Aktuella brott mot barn på nätet
– Vilka är förövarna – fördjupning
– Hur kan vi upptäcka förövarbeteende tidigt?
– Hur agerar vi om ett barn/ung person visar detta beteende?
– Hjälp och stöd
– Frågor

Föreläsningen riktar sig till alla som har barn eller arbetar med barn.

Frågor: Caroline@intetillsalu.se

De närmaste dagarna med start idag fredag kommer det att hållas flera intressanta föreläsningar som är gratis eller nästan gratis. Läs mer om de andra föreläsningarna här.

Se även: Hur du kan förhålla dig mot corona med hjälp av ACT-metoden

Arbetsmaterial för lågstadiet – hur man kan prata om känslor, kroppens privata områden och vad man får och inte får göra

När? Måndag 8 mars kl. 20.00. 

Anmälan görs här. Länk till sändningen kommer i vändande mejl. Dubbelkolla gärna att du skrivit in rätt mejladress.

Behöver du hjälp med att komma igång eller gå vidare med Zoom? Se vår sida med instruktioner om hur du kan gå till väga här.

Hur skulle det se ut om ett Zoom-möte skedde fysiskt?

Tips och råd om hur man kan prata med barn i olika åldrar om kroppen, gränser och sexuella övergrepp

Se även: Självomhändertagande för personal inom hälso- och sjukvård, funktionshinder samt äldreomsorg under coronakrisen

Psykoterapi på film och tv.

Filmer med skildringar av psykisk ohälsa

Dokumentärer och informationsfilmer om psykisk ohälsa

Inspelning: följ terapiprocessen när Jaime går i CPT

Film: Översätta problem till längtan och mål som samtalsledare

Animerad film, möt corona med hjälp av ACT

Film: Konsten att komma ihåg

Film: Fyra minuters yoga för stela/gamla psykoterapeuter

Film: Att utgå ifrån sig själv och nå fram med sin kommunikation

After Neverland – intervju med männen, andra som varit med om sexuella övergrepp som barn och mannen bakom filmen

Digital salong: Skolfrånvaro – ett fall för KBT?

Malin Gren Landell är leg psykolog, leg psykoterapeut, med dr. Malin har tidigare varit regeringens särskilda utredare av skolfrånvaro. Hon är också en av fyra grundare till det internationella nätverket INSA – International Network for School Attendance.

I föreläsningen tar Malin upp det aktuella forskningsläget på området och specifikt den forskning som gjorts inom ett KBT-paradigm.

Se även: Hur du kan förhålla dig mot corona med hjälp av ACT-metoden

Skolorna införde KBT för att motverka skolk och mobbing

De närmaste dagarna med start idag fredag kommer det att hållas flera intressanta föreläsningar som är gratis eller nästan gratis. Läs mer om de andra föreläsningarna här.

När? Torsdag 11 mars kl. 18.00-19.00. Tryck här för att vara med

Behöver du hjälp med att komma igång eller gå vidare med Zoom? Se vår sida med instruktioner om hur du kan gå till väga här.

Hur skulle det se ut om ett Zoom-möte skedde fysiskt?

Se även: Självomhändertagande för personal inom hälso- och sjukvård, funktionshinder samt äldreomsorg under coronakrisen

Psykoterapi på film och tv.

Filmer med skildringar av psykisk ohälsa

Dokumentärer och informationsfilmer om psykisk ohälsa

Inspelning: följ terapiprocessen när Jaime går i CPT

Film: Översätta problem till längtan och mål som samtalsledare

Animerad film, möt corona med hjälp av ACT

Film: Konsten att komma ihåg

Film: Fyra minuters yoga för stela/gamla psykoterapeuter

Film: Att utgå ifrån sig själv och nå fram med sin kommunikation

After Neverland – intervju med männen, andra som varit med om sexuella övergrepp som barn och mannen bakom filmen